Utvikling blir eget program i 2019

Mer kunnskap, nye metoder og implementering er målet med Stiftelsen Dams nye pilotprogram, kalt Utvikling.

DAM Redaksjonen • 15 feb. 2019
– Med denne ordningen ønsker vi å løfte kunnskapen i organisasjonene og fagmiljøene rundt. Vi vil gi dem mulighet til å ta i bruk eksisterende kunnskap på systematisk vis eller gjennomføre prosjekter som skal gi ny kunnskap om problemstillinger som oppleves spesielt relevante, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Tirsdag 12. februar vedtok stiftelsens styre retningslinjene for det nye pilotprogrammet, som får navnet Utvikling. Programmet ligger i skjæringsfeltet mellom de eksisterende programmene Helse og Forskning, og er jobbet fram på bakgrunn av behov fra organisasjonene selv. I første omgang er programmet en pilot, som skal gjennomføres i to år, med totalt 40 millioner kroner til fordeling.

Ny kunnskap

Stiftelsen har allerede støttet liknende prosjekter gjennom programmet Helse, men opplever at det er et behov for å styrke og øremerke midler til slike prosjekter, og derfor blir dette nå skilt ut i et eget program. Prosjektene det kan søkes om vil være større enn det stiftelsen normalt støtter gjennom Helse-programmet. Utviklingsprosjekter defineres i retningslinjene som «virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap» eller «systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester». Maksimal prosjektlengder er satt til to år, slik at søkere forhåpentligvis vil oppleve at veien fra innvilget søknad til ny kunnskap er relativt kort. – Dette tror vi vil komme både organisasjonene, og ikke minst brukere, til gode. Målet er at programmet skal bidra til ny kunnskap og nødvendig metodeutprøving som vil bidra til bedre helse og deltakelse for mange mennesker rundt om i landet, sier Lillehagen. Lurer du på hva et utviklingsprosjekt er? Sjekk disse eksemplene: MedMonitor: Riktig medisin God forskning på barnas premisser

Forventer å bruke mindre tid på å søke

For organisasjoner som kjenner og har søkt midler fra stiftelsen tidligere vil det være flere nyheter også i selve søkeprosessen. For i tillegg til at det er et mål med kortest mulig vei fra idé til anvendbar kunnskap, ønsker stiftelsen å legge til rette for en best mulig søkeprosess. Søknadsprosessen gjennomføres derfor i to trinn. Først utarbeider søkerorganisasjonen og eventuelle samarbeidspartnere en forenklet skissesøknad, som så blir vurdert av et fagutvalg. Deretter inviteres de som har sendt inn de beste skissesøknadene til å sende inn full søknad. Alle søknader skal utarbeides i et nytt elektronisk søknadshåndteringssystem, og søknadenes kvalitet vil vurderes av både fagfolk og brukerrepresentanter. – Med innføring av to-trinns-prosessen med skissesøknader i første ledd vil tidsbruken for søker reduseres. Vi håper dette vil gjøre at flere har mulighet til å søke om midler for å gjennomføre gode FoU-prosjekter, sier Lillehagen.

Første søknadsfrist 15. september

I første omgang skal programmet testes ut over to år, før stiftelsen skal gjennomføre en evaluering og ta stilling til om det skal videreføres som en del av virksomheten på fast basis. – Vi håper at programmet blir tatt godt imot i organisasjonene og i fagmiljøene, at vi mottar mange søknader, og at prosjektene som innvilges støtte vil gi verdifull kunnskap for brukere og organisasjoner, sier Lillehagen. Første utlysning av midler til utviklingsprosjekter blir 2. juni, med søknadsfrist for skissesøknader 15. september. Deretter blir det frist på full søknad 15. desember. Første tildeling i ordningen skjer 15. februar 2020. Se viktige datoer i Stiftelsen Dam her!