Helse – Framdriftsrapport

Alle flerårige Helse-prosjekter må levere framdriftsrapport hvert år.

Hav og himmel

Innhold i framdriftsrapporten

I framdriftsrapporten skal det framgå hvordan prosjektet ligger an sett opp mot prosjektbeskrivelse, prosjektplan, milepæler og tidligere rapportering. Rapporteringen er en egen oppgave for prosjektleder i vårt søknadssystem Damnett, og inneholder obligatoriske felter som må besvares. Hovedpunktene er:

  • Beskrivelse av prosjektstatus
  • Beskrivelse av økonomisk status
  • Rapportering på eventuelle avvik og begrunnelsene for dette
  • Legge inn budsjettjusteringer
  • Supplere med vedlegg som er nødvendig for å klargjøre/utdype punktene ovenfor

Behandling

Sekretariatet vurderer framdriften i prosjektet og avgjør om det skal gis videre bevilgninger basert på innsendt framdriftsrapport. Ved behov for ytterligere vurderinger kontaktes fagutvalget. Ved store avvik mellom opprinnelig prosjektbeskrivelse og det som er vist oppnådd gjennom framdriftsrapport kan prosjektet stanses. Det gis da en utfyllende begrunnelse for hvorfor prosjektet stanses.

Frist

Frist inn til Stiftelsen Dam er 1. juni for prosjekter som er søkt 15. mars (Helse vår). For prosjekter som er søkt 15. september (Helse høst) er fristen 1. desember.

OBS! Den enkelte søkerorganisasjon har tidligere frister inn til seg. Ta kontakt med organisasjonen for å få denne fristen.

Logg inn i Damnett for å gjennomføre framdriftsrapporteringen