Aktivitet så flere kan!

Søknadssammendrag

Vi har i Gol idrettslag gjennom prosjektet pilotklubb for funksjonshemmede (Norges friidrettsforbund) erfart at det er et stort behov for å sette aktivitet for funksjonshemmede i system for å kunne møte behovene de har når de skal delta i et organisert treningstilbud.
Vår største utfordring har vært den store variasjonen i funksjonshemminger, som gjør at vi må ha en god oppfølging av den funksjonshemmede så lenge som nødvendig for å komme godt i gang med aktivitet i trygge rammer. Det er ofte behov for å ha med en treningskamerat i aktiviteten.

Vi har gjennom erfaring med folkehelseprosjekter sett et klart behov for fysisk aktivitet som tiltak for bedre folkehelse og at fysisk aktivitet øker livskvalitet. Vi ser også at det ofte er et sosialt skille mellom de som er i god fysisk form og de som er i dårlig fysisk form. Gol IL har siden 2001 samarbeidet med Gol kommune om tiltak for bedre folkehelse gjennom fysisk aktivitet, kosthold og røykesluttkurs. Dette samarbeidet er nå organisert som en Frisklivsentral, hvor det organiseres fysisk aktivitet for grupper hvor deltakerne har ulike diagnoser. Når frisklivperioden er over faller disse brukerne utenom de eksisterende tilbudene som idrettslagene og treningssenteret har. Det er et behov for tilbud om fysisk aktivitet for grupper som trenger oppfølging av instruktør og/eller støtte av treningskamerat.

Vi vil gjennom dette prosjektet

sette i system arbeidet med å tilby fysisk aktivitet, og vi vil starte med funksjonshemmede. I dette prosjektet når vi de som er ferdige med frisklivperioden, samt gir et tilbud til de som ikke har anledning til å delta i Friskliv, men som har behov for tilrettelagt fysisk aktivitet. Det har vært etterspørsel etter tilbud på ettermiddag/kveldstid, og vi ser at det er behov for et lavterskel tilbud med instruktører med kompetanse innen fysisk aktivitet og helse. Vi mener at spranget fra Friskliv til eksisterende tilbud i treningssenter er for stort.

Vi har valgt å ha et bredt fokus for å fange flest mulig aktuelle brukere av tilbudet, og hovedmålgruppe er derfor funksjonshemmede barn, ungdom og voksne som er lite fysisk aktive som har behov for et tilrettelagt tilbud på lavterskel nivå.Prosjektet går over tre år og målet er å etablere et tilbud gjennom Gol IL om fysisk aktivitet til målgruppen. Vår erfaring med denne typen grupper er at det er nødvendig med oppfølging av instruktør som har faglig kompetanse og erfaring med brukergruppen, med forståelse for de begrensninger/behov som gruppen har. I tillegg er det i mange tilfeller behov for treningskamerater som kan følge opp den enkelte og delta i aktiviteter.

Deltakeren selv får bedre livskvalitet og det er små endringer som skal til for å bedre den fysiske og psykiske helsen gjennom den tilrettelagte aktiviteten. Folk skal kunne oppleve at trening er positivt, og se hvor lite som skal til for å komme i litt bedre form. Aktiviteten bør legges på et moderat nivå, slik at både formen og overskuddet øker. Treningen skal være lystbetont i en uhøytidelig ramme.

De viktigste punktene for framdriften til prosjektet er:

– Etablerere styringsgruppe og ansette prosjektleder
– Etablere samarbeid med andre organisasjoner/institusjoner som har behov for tilrettelegging av fysisk aktivitet
– Utvikle kursopplegg for instruktører og treningskamerater
– Utdanne instruktører og kurse treningskamerater
– Lage en enkel utstyrsbank for de aktivitetene vi kjører
– Starte mosjonsgrupper og gjennomføre aktiviteter
– Utvikle en manual som samler kursopplegg og erfaringer til bruk i idrettslaget og for andre som vil gjøre det samme

Vi søker om 260.000 kroner per år fra 2009 – 2011 innenfor en total ramme på 310.000 kroner per år.Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0338.pdf

Prosjektleder/forsker

Jesper Sode Hansen

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Aktivitet så flere kan!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Friskliv Gol
Beløp Bevilget
2009: kr 260 000, 2010: kr 260 000
Startdato
14.05.2009
Sluttdato
15.02.2010
Status
Avsluttet