Bedre behandling av psykose?

Søknadssammendrag

Antipsykotiske medisiner er fortsatt førstevalget ved behandling av psykose. Bruk av slike medisiner har økt med 25% siste tiåret og i 2018 brukte mer enn 130 000 personer minst ett slikt medikament i Norge. Mange pasienter opplever det som problematisk å bruke antipsykotiske medisiner. Noen velger derfor å la være å bruke medisinene, eller de tar dem ikke som forskrevet. Dette kan skyldes bivirkninger som f eks seksuell dysfunksjon og trøtthet. Antipsykotika henger dessuten sammen med utvikling av overvekt, diabetes, hjerte-karsykdom og risiko for tidligere død. I dag gir nasjonal retningslinje for utredning og behandling av psykoselidelser evidensbaserte anbefalinger for behandling med antipsykotika, inkludert systematisk monitorering av bivirkninger og ønskede effekter, og involvering av pasienten ved valg av medisin, dosering og administreringsmåte. Det finnes lite litteratur på samsvar mellom medikamentell praksis og retningslinjer. Spørsmålet om troskap til tilretningslinja gir bedre opplevd behandling for pasientene er også ubesvart. For å finne ut dette, sammenlignes medikamentell praksis i 17 enheter i spesialisthelsetjenesten med anbefalingene i retningslinja i delstudie 1. Prosjektet baserer seg på uavhengige troskapsmålinger (troskap til

retningslinja) fra den nasjonale multisenter-studien «BedrePsykoseBehandling». Nye lovendringer som gjelder samtykkekompetanse ved behandling, medisinfrie pasientforløp og økt fokus på samvalg, gjør det viktig å utforske pasientenes opplevelse av informasjon og støtte fra profesjonelle hjelpere i spørsmål om medisiner. Til tross for økt fokus på samvalg, kan det være langt igjen til at pasientene opplever reelt samvalg. I «BedrePsykoseBehandling» svarte 325 pasienter med psykoselidelse på spørsmål om hvordan de opplevde hjelpen de fikk fra behandlerne sine med å velge medikament, redusere bivirkninger, og å bli møtt med respekt for å ikke bruke medisiner. De fylte også ut Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ), som inneholder spørsmål om pasienters holdninger til, bekymringer for og erfaringer med medisiner. I delstudie 2 kartlegger vi pasientenes erfaringer og holdninger til antipsykotika og sammenholder disse med behandlernes rapporter om hvilke medisiner pasientene brukte, dose og administreringsmåte. Dagens behandlingspraksis kan være preget av en medisinsk-biologisk sykdomsforståelse som avviker fra pasientens forståelse. Vi utforsker derfor pasientenes opplevelse av og meninger om antipsykotika i et brukerinvolvert design (delstudie 3). Intervjuene gir dybdeforståelse for tema utforsket i delstudie 2. For å være sikre på at forskningsspørsmålene vi stiller er relevante og gir mening ut fra brukernes perspektiv, bidrar to personer med egenerfaring til utforming av forskningsspørsmål og bearbeiding av intervjudata i en studie der 10 personer i stabil fase av sin sykdom intervjues. For å belyse tema fra flere relevante perspektiver, intervjuer vi også psykiatere som skriver ut medisiner.

Prosjektleder/forsker

Klara Skaare-Fatland

Hovedveileder

Eva Biringer

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Bedre behandling av psykose?
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Helse Fonna, Forskning og innovasjon
Beløp Bevilget
2020
Startdato
06.11.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring