Du kan mer enn du tror!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

På slutten av fjoråret opprettet ADHD Norge et brukermedvirkningsutvalg, med tilhørende mandat og retningslinjer. ADHD Norge gjennomførte en kartlegging av brukermedvirkere i egen organisasjon og gjennomførte en spørreundersøkelse vedrørende ønsker og behov for videre opplæring. I spørreundersøkelsen kom det frem at det er et stort behov og ønske om tettere oppfølging av egen organisasjon, flere møtepunkt og de ønsker at deres frivillige innsats skal bli ivaretatt og sett. ADHD Norge søker derfor Damm om midler til oppstart av erfaringsnettverk for brukermedvirkere i ADHD Norge.

Målsetting

Målet for dette prosjektet er å bygge opp et erfaringsnettverk for brukermedvirkere i ADHD Norge. Formålet med nettverket er å bidra med å kartlegge ervervet kunnskap, bygge mestringstillit og utveksle erfaringer.

Målgruppe

Målgruppen for dette prosjektet er brukermedvirkere i ADHD Norge som har aktive verv som brukerrepresentanter. Antall i målgruppen: 65

Antall personer i målgruppen

65

Beskrivelse av gjennomføring

Dette er et treårig prosjekt, ledet av prosjektleder fra ADHD Norge, sammen med representanter i brukermedvirkningsutvalget (BMU- 3 frivillige representanter fra landsstyre og fylkeslag). Prosjektleder har ansvar for å bygge opp erfaringsnettverket i løpet av første året, samt gjennomføre en nasjonal erfaringssamling. Samlingen vil gå over tre dager, fra fredag til søndag, med foredrag og workshop. Det vil opprettes en referansegruppe med ansatte fra Frivillighet Norge, i tillegg til frivillige brukermedvirkere fra egen organisasjon. År to skal erfaringsnettverket velge to representanter pr region, som får ansvaret for å planlegge, starte opp og avholde regionale erfaringsnettverk år tre. Nødvendig opplæring og bistand blir gitt av ADHD Norge sentralt. År tre skal det avholdes regionale fagsamlinger for brukermedvirkere i de respektive regionene. Målsettingen her er at erfaringsnettverkene og fagsamlingene i tilknytning til disse, vil kunne fortsette som regionale selvhjelpsgrupper etter endt prosjektperiode. Kostnader etter endt prosjektperiode vil kunne besørges via støtte fra de enkelte fylkeslag, legat, søknader til fylke/fylkeskommuner og/eller ekspress midler.

Fremdriftsplan

2020-2021 August: Planleggingsmøte med Selvhjelp Norge og Brukermedvirkningsutvalget (BMU) i ADHD Norge Sept: Utarbeide faglig innhold og program til erfaringssamlingen Okt-des: Utvikle håndbok for brukermedvirkere Januar: Booke foredragsholdere Januar: Påmelding workshop Februar: Fremdriftsmøte utarb. av evalueringsskjema Mars: Erfaringsnettverk April: Artikkel etter samling Mai: Evaluering og prosjektrapport NBFullstendig plan vedlagt søknad

Prosjektleder/forsker

Monika Nordli

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Du kan mer enn du tror!
Organisasjon
ADHD Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 350 000
Startdato
01.05.2021
Sluttdato
31.05.2023
Status
Under gjennomføring