E-læringsapp om personlig hygiene

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

God personlig hygiene er viktig for å forebygge sykdom, særlig infeksjonssykdommer. Av og til er den personlige hygienen hos mennesker med utviklingshemning så dårlig at vilkår for bruk av makt og tvang er oppfylt når det gjelder å dekke brukerens grunnleggende behov. Mange av dem har behov for å mestre sin personlige hygiene mye bedre enn de gjør i dag. Samtidig er det et vanskelig tema å ta opp, både for foreldre, lærere, arbeidsledere og tjenesteytere i boliger. Det er derfor behov for at det lages opplæringsmateriale som mennesker med utviklingshemning er motivert og i stand til å bruke.

Målsetting

Det overordnede målet med prosjektet er å gjøre mennesker med utviklingshemning mer delaktige og selvhjulpne i sin egen hygiene. Dette vil bidra til bedre helse, forebygging av f.eks. infeksjonssykdommer, mestringsfølelse, velvære, et mer velstelt utseende og sosial aksept.

Målgruppe

Den primære målgruppen er mennesker med utviklingshemming og tjenesteytere i boliger.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Karde gjennomfører prosjektet i samarbeid med NFU. Brukermedvirkning og frivillighet fra NFU både sentralt og i fylkes- og lokallag, og i samarbeidende kommuner (for eksempel tjenesteytere i boliger). Utvikling av e-lærinsgappen følger en vanlig utviklingsmetodikk med tegninger, grensesnittskisser, storyboards, prototyper o.l. først, og så gradvise forbedringer basert på testing i lab og så gjennom brukernes utprøving. Multimedia benyttes i appen som viktig virkemiddel. Brukermedvirkning gjøres metodisk gjennom fokusgrupper, semistrukturerte og samtalebaserte intervjuer, skjemaundersøkelser, deltakende observasjoner, osv. I fokusgrupper benytter vi metodikker for å stimulere deltakelse, fantasi og interaksjon. Utprøving av appen skjer som fri bruk i boliger eller i familier, og i møter i NFUs lokallag i hele landet. To større utprøvingsrunder planlegges, hvorav den siste er med forbedret versjon av appen, basert på tilbakemeldinger fra først runde. Opplegget for aktivisering og oppfølging evalueres av NFU sine frivillige ledere av fylkes- og lokallag etter utprøving i samlinger og av tjenesteytere i to kommuner (Risør og Vaksdal). Fire ekspertpanelkonsultasjoner gir faglige råd til prosjektet. Styringsgruppen samles fem ganger.

Fremdriftsplan

M1-M6: Innholdet i e-læringsappen defineres; fokusgrupper og nettbasert skjemaundersøkelse for å kartlegge brukerbehov. Manus og storyboards som viser innhold og navigering i appen. M6-M18: Appen utvikles og prøves ut. Målgruppene deltar. M19-M24: Observervasjon og intervjuer av bruken. Siste justeringer av appen. Pedagogisk opplegg for aktivisering og oppfølging utvikles. 4 ekspertpaneler halvårlig. Spredningsaktiviteter kontinuerlig.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Metodeporteføljen som var planlagt i søknaden ble brukt. Et viktig trinn var møter med brukerne, både organisert av Karde og samarbeidende kommuner ifm. sine dagtilbud. Viktige samtaler med faglige eksperter ble gjennomført i forbindelse med seminarer og konferanser, herunder små workshops. Spontane e-poster fra pårørende til prosjektleder gav verdifulle innspill gjennom deres frivillige utprøving. Prosjektets tekniske metode for utvikling har vært iterativ, dvs. mange små sykluser med gradvise forbedringer. Samme gjelder støttemateriellet og uttesting av disse. Løsningen er basert på en interaktiv plattform på WordPress med multimedia og quizer. Lettleste tekster er lest inn av frivillige for å få til naturlig stemme. Det ble laget filmer for alle temaene. Spredning ble foretatt via digitale plattformer og møter på konferanser og seminarer i Norge. Oppsummert, metodebruken svarer i all hovedsak det som var forespeilet i søknaden, og brukermedvirkningen og frivilligheten var vesentlig i gjennomføringen.

Antall personer i målgruppen

3000

Oppsummering

E-læringsløsningen ‘Personlig hygiene’ samt den forenklede løsningen blir vedlikeholdt i samsvar med vedlikeholdsplanen som er oppsummert i sluttrapporten. Dette gjelder teknisk vedlikehold. Vi kommer også til å spre informasjon om ‘Personlig hygiene’ til relevante målgrupper, ikke minst til vernepleiere og deres utdanningsinstitusjoner. Fortsatt spredning på NFUs nettsted, via Kardes Facebook og gjennom foredrag om omtale, vil sørge for kontinuerlig informasjon til prosjektets målgrupper i lang tid framover.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Personlig hygiene 19.2.2020 endelig.pdf

Prosjektleder/forsker

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
E-læringsapp om personlig hygiene
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde AS www.karde.no
Beløp Bevilget
2018: kr 666 000, 2019: kr 651 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring