Familietilbud til unge slagrammede.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Studier viser at de største utfordringene hos unge slagrammede kommer noe tid etter at de er kommet hjem igjen og livet tilsynelatende har begynt å normalisere seg. De strever med hukommelse, planlegging og mental og kognitiv kapasitet. De skal gjenoppta ansvar for familie, trening, jobb, hus og hjem. Så opplever de å ikke strekke til. Barna opplever ofte en usikkerhet, og de må også endre oppfatning av egen rolle og tilpasse seg tapet assosiert med hjerneslaget hos forelderen. Det etterspørres familiebaserte behandlingstilbud for å hjelpe familiene tilbake til en god hverdag

Målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og teste et rehabiliteringstilbud for unge slagrammede og pårørende. Modellen skal evalueres og vurderes underveis og i etterkant av tilbudet. Målet med tilbudet er økt mestring, livskvalitet og deltakelse i samfunnet for den slagrammede, ektefelle og barn

Målgruppe

Målgruppen for dette prosjektet er personer som har gjennomgått et hjerneslag og familien, er i yrkesaktiv alder og har familie med hjemmeboende barn (0-18 år).

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Tilbudet er rettet mot familier hvor en forelder har hatt slag og pårørende. Familiene tilbys to samlingsbaserte langhelger (torsdag – søndag) ved LHL- klinikkene Røros, med ca. 4 måneders mellomrom. Under det første helgeoppholdet kartlegges behov, utfordringer og ressurser hos familiemedlemmene. Familiesamtaler og individuelle samtaler benyttes. Det vil bli gjennomført utprøving av aktiviteter som kan gi familien gode opplevelser sammen for å styrke mestring og samhandling i familien. Metodene som benyttes er endringsfokusert rådgivning og gruppebasert veiledning. Hovedfokus i disse metodene er at deltakerne er eksperter på sitt eget liv og sine problemer og dermed i posisjon til å endre sine egne liv. Dialogen med brukerrepresentanter så langt har lagt rammene for prosjektets innhold. Detaljert program på familieoppholdene vil bli utviklet i samarbeid med brukerrepresentanter og pårørende fram mot oppstart og inklusjon. Arbeidsliv, ekteskap og psykisk helse, foreldrerollen, pårørenderollen og barnas nettverk er perspektiver som brukerrepresentant har meldt inn som behov så langt og som understøttes av forskning.

Fremdriftsplan

1.halvår 2019: Utforme foreløpig modell og intervensjon. Markedsføring av prosjektet og rekruttering av familier. 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020: Utprøving av modell ved LHL-klinikkene Røros 2.halvår av 2020: Evaluere modellen inklusive sluttrapport. Presentasjon av modell og erfaringer på relevante fagkonferanser, nettsider, facebook og i medlemsblad for pasienter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjektet ble ikke gjennomført.pdf

Prosjektleder/forsker

Jon Arne Sandmæl

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Familietilbud til unge slagrammede.
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LHL-klinikkene Røros
Beløp Bevilget
2019: kr 375 000, 2020: kr 375 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet