Førstegangsfødende og inkontinens

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Anal inkontinens (AI) medfører lekkasje av luft, avføring og/eller redusert evne til å utsette avføring. En av fem norske kvinner i alderen 30-80 år har AI og symptomene starter ofte ved første graviditet eller fødsel. AI er forbundet med skamfølelse og få snakker uoppfordret om disse plagene.

Målsetting

Hovedformål: Utvikle ny kunnskap om anal inkontinens (AI) blant førstegangsfødende og evaluere effekt av bekkenbunnstrening etter fødsel. Formål prevalensstudie: Evaluere forekomst, prediktorer og endringer i AI og hvordan livskvaliteten påvirkes i sen graviditet og det første året etter fødsel . Formål treningsstudie: Evaluere effekt av bekkenbunnstrening som forebygging og behandling av AI etter fødsel.

Design, metode, materiale

Prevalensstudie: Kohorte-studie med totalt 1571 førstegangsfødende som ble rekruttert ved Sykehuset Østfold Fredrikstad og St. Olavs Hospital i Trondheim. Deltagerne besvarte spørreskjema om anal inkontinens (AI) i sen graviditet, seks og tolv måneder etter fødsel, og hvordan AI påvirket livskvalitet. Bakgrunns- og fødselsrelaterte data ble samlet inn fra sykehusjournalen. Treningsstudier: En randomisert kontrollert studie (RCT1) inkluderte 49 førstegangsfødende som deltok i prevalensstudien og rapporterte AI seks måneder etter fødsel. En RCT (RCT2) inkluderte 99 fødende med sfinkterruptur ved vaginal fødsel. Deltagerne ble randomisert til bekkenbunnstrening med fysioterapeut i seks måneder eller kontrollgruppe som mottok bekkenbunnstrening etter seks måneder. Klinisk undersøkelser av bekkenbunnsmuskulaturens funksjon ble gjennomført før inklusjon og etter endt oppfølging.

Gjennomføring

Inklusjon i prevalensstudien ble gjennomført i perioden mai 2009-desember 2010 og inkluderte totalt 1571 førstegangsfødende mot de planlagte 1000 for å oppnå ønsket antall deltagere i RCT 1. De to RCT’ene ble gjennomført i perioden januar 2010-juni 2014. Antall førstegangsfødende med analinkontinens seks måneder etter fødsel var i overkant av 250. Hovedgrunnene for å avslå deltagelse i treningsstudiene var sjenanse, ikke ønske om klinisk undersøkelse eller kontakt med lege, liten tid til å gjøre bekkenbunnstrening og delta på oppfølgingstimer og å ikke oppfatte analinkontinens (og hastverksproblemer i hovedsak) som et problem i hverdagen. Kvinner med sfinkterruptur etter fødsel fikk tilbud om samme oppfølging hos fysioterapeut som kvinnene med AI, og total 99 ble rekruttert i perioden 2010-2013. Analyser og bearbeiding av data pågår fortsatt i denne delen av studien.

Resultater

37% hadde anal inkontinens (AI) i sen graviditet og 26% ett år senere. AI i sen graviditet økte risikoen for AI ett år etter fødsel. Kvinner med hyppig luftlekkasje eller flere AI symptomer samtidig hadde dårligst livskvalitet. En av tre gravide med AI hadde vedvarende symptomer og en av seks kontinente gravide rapporterte ny-oppstått AI det første året etter fødsel. Endringer i graviditeten ser ut til å påvirke AI etter fødsel mer enn vaginal fødsel.

Samarbeidspartnere

Siv Mørkved, hovedveileder, Arvid Stordahl, biveileder, Arne Wibe, biveileder, Leiv Sandvik, statistiker, har alle bidratt til planlegging, gjennomføring av prosjektet, innsamling av data, analyse av innsamlede data og skriving av artikler

Videre planer

Resultatene presenteres på det 44. årlige møtet til International Continence Society i Rio de janeiro, Brasil i oktober 2014. Videre planlegges ferdigstilling og analyse av data fra RCT’ene og skriving av fire planlagter artikler med presentasjon i fagfellevurderte tidsskrift i 2014 og 2015.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Prosjektet ble omtalt og presentert i Norske Kvinners Sanitetsforenings medlems blad «Fredrikke» i mai 2014 og på sanitetskvinnens hjemmesider: http://www.sanitetskvinnene.no/sanitetskvinnene/nyheter/nyheter/nyheter_2014/Lekkasje+%E2%80%93+et+utbredt+problem.b7C_wtLQ3G.ips

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Johannessen HH (2014) Anal incontinence in primiparae: Prevalence, predictors and Quality of Life. NTNU, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-326-0397-8 (electronic version)

Artikler:
Johannessen HH, Wibe A, Stordahl A, Sandvik L, Backe B & Mørkved S (2014) «Prevalence and Predictors of anal incontinence during pregnancy and 1 year after delivery: a prospective cohort study.» BJOG. Feb;121(3):269-79.
doi: 10.1111/1471-0528.12438. Epub 2013 Sep 10.

Johannessen HH, Mørkved S, Stordahl A, Sandvik L & Wibe A (2014) «Anal incontinence and Quality of Life in late pregnancy: a cross-sectional study.» BJOG. Jul;121 (8):978-87. doi: 10.1111/1471-0528.12643. Epub 2014 Mar 4.

Johannesen HH, Wibe A, Stordahl A, Sandvik L & Mørkved S. »
Changes in anal incontinence among first time mothers – what happens in pregnancy and the first year after delivery?» Innsendt Acta Obstetricia et Gynecologica Dec 2014, Revised Apr & May 2015.

Posterpresentasjoner:
Johannessen HH, m.fl. «Changes in anal incontinence among first time mothers – what happens in pregnancy and during the first year after delivery?» Neurology and Urodynamics. 2014, Vol 33(6):886-8. the 44th ICS Annual meeting, Rio de Janeiro, Brazil, Oct 2014.

Johannessen HH, m.fl. «Anal incontinence in late pregnancy and one year after delivery. Prevalence and predictors of anal incontinence and impact of Quality of Life.» the Nordic Midwifery Congress, Oslo, Norway, June 2013.

Johannessen HH, m.fl. «Prevalence and predictors of anal incontinence in late pregnancy and one year after delivery.» In

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport. kappe. avhandling.pdf
6.http___authorservices.wiley.com_bauthor_onlineLibraryTPS.asp_DOI=10.1111_1471-0528.pdf
4.Endelig versjon.1.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Johannessen HH (2014) Anal incontinence in primiparae: Prevalence, predictors and Quality of Life. NTNU, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-326-0397-8 (electronic version)

Artikler:
Johannessen HH, Wibe A, Stordahl A, Sandvik L, Backe B & Mørkved S (2014) «Prevalence and Predictors of anal incontinence during pregnancy and 1 year after delivery: a prospective cohort study.» BJOG. Feb;121(3):269-79.
doi: 10.1111/1471-0528.12438. Epub 2013 Sep 10.

Johannessen HH, Mørkved S, Stordahl A, Sandvik L & Wibe A (2014) «Anal incontinence and Quality of Life in late pregnancy: a cross-sectional study.» BJOG. Jul;121 (8):978-87. doi: 10.1111/1471-0528.12643. Epub 2014 Mar 4.

Johannesen HH, Wibe A, Stordahl A, Sandvik L & Mørkved S. »
Changes in anal incontinence among first time mothers – what happens in pregnancy and the first year after delivery?» Innsendt Acta Obstetricia et Gynecologica Dec 2014, Revised Apr & May 2015.

Posterpresentasjoner:
Johannessen HH, m.fl. «Changes in anal incontinence among first time mothers – what happens in pregnancy and during the first year after delivery?» Neurology and Urodynamics. 2014, Vol 33(6):886-8. the 44th ICS Annual meeting, Rio de Janeiro, Brazil, Oct 2014.

Johannessen HH, m.fl. «Anal incontinence in late pregnancy and one year after delivery. Prevalence and predictors of anal incontinence and impact of Quality of Life.» the Nordic Midwifery Congress, Oslo, Norway, June 2013.

Johannessen HH, m.fl. «Prevalence and predictors of anal incontinence in late pregnancy and one year after delivery.» In

Prosjektleder/forsker

Hege Hølmo Johannessen

Hovedveileder

Siv Mørkved

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Førstegangsfødende og inkontinens
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Sykeh. Østfold, Div. for med. service, Fysioterapi avd.
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000
Startdato
01.07.2009
Sluttdato
30.06.2013
Status
Avsluttet