Frisk pust

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Kols en kronisk obstruktiv lungesykdom med økende populasjon globalt. Det har blitt rapportert at hver femte akutte innleggelse i Norge gjelder kols, noe som har store økonomiske konsekvenser for helsevesenet. For å redusere sykehusinnleggelser er mestring av egen sykdom vesentlig. Tidligere studier viser at behandling av kolspasienter i hjemmet kan bidra til å forebygge reinnleggelser, men at det er viktig med spesialistkompetanse for å oppnå effekt. Det finns lite eksisterende tilbud for oppfølging av kolspasienter i kommunene i Østfold og denne gruppen blir dessverre nedprioritert. Fagkompetansen i kommunen er gjerne mer generell og det vil derfor være behov for å supplere de pasientrettede tiltakene med et ambulant fagnettverk.Tidligere prosjekter har hatt hovedfokus på opplæring av pasienter og vektlagt medikamenter i opplæringen. Dette prosjektet ønsker å fokusere på mestring av sykdommen i hverdagen gjennom veiledning, livsstilsendring og aktiv rehabilitering i kommunen. Prosjektet vil være et samarbeid mellom Sykehuset Østfold, Moss og Fredrikstad kommuner og LHL Østfold.

Prosjektets målsetting:
Målsettingen med prosjektet er å etablere og skaffe erfaringer med et to-nivå system for ambulant oppfølging av kolspasienter; et ambulant team fra sykehuset med kompetanseansvar og kommunale team med pasientoppfølgingsansvar. Hensikten er å gi pasienten og deres pårørende kunnskap og trygghet, sikre adekvat oppfølging i kommunehelsetjenesten samt forebygge unødvendige innleggelser. Prosjektet søker også å skaffe erfaringer når det gjelder samarbeid med frivillig sektor og likemenn fra LHL Østfold samt erfaringer når det gjelder tilrettelegging for samarbeid og overføring av kompetanse mellom 1. og 2. linjetjenesten.

Prosjektets målgruppe:
Kolspasienter fra Moss og Fredrikstad kommuner som har vært innlagt ved lungeavdelingen på Sentralsykehuset i Østfold og personer med kols som har hatt rehabiliteringsopphold på Glittreklinikken, Granheim sykehus, Jeløy kurbad eller andre rehabiliteringsinstitusjoner. Fagpersoner i kommunen er målgruppe for kompetansetiltak.

Beskrivelse av gjennomføring:
Kommunehelsetjenestene i Moss og Fredrikstad oppretter et kolsteam. Pasienter bosatt i disse kommuner som har vært innlagt på sykehus eller har hatt et opphold på en rehabiliteringsinstitusjon får skriftlig informasjon ved utskrivelse. Kolsteamet tilbyr en kartleggingssamtale der den individuelle pasientens behov for oppfølging kartlegges. Kolsteamet tilbyr individuell veiledning i blant annet aktivitet, bedre energiøkonomi, mestring av tungpust og røykeslutt, samt opptrening. Hovedfokus skal være å bruke motiverende intervju og veiledning for å promotere livsstilsendringer og forebygge sykdomsutvikling. Ved Sentralsykehuset Østfold opprettes et ambulerende lungeteam som skal samarbeide med kolsteamet for å bidra til kvalitetessikring av kommunal oppfølging. Lungeteamet kan i tillegg bidra med opplæring/undervisning, hospitering, rådgiving og faglig fellesskap. LHL Østfold bidrar med likemannsarbeid. For å kvalitetsikre behandlingen måler en effekt av prosjektet ved bruk av spørreskjemaer.

Prosjektets betydning:
Kolspasienter får behandling når de er akutt syke og er ofte uten kontakt med helsevesenet mellom hver episode. Vi antar at erfaringene vi gjør oss i prosjektet vil ha stor betydning for pasientens helse og opplevelse av livskvalitet fordi vi gjennom et to-nivå system for ambulant oppfølging vil komme i kontakt med kolspasienter og deres pårørende når de er mer mottakelige for informasjon og ny kunnskap samt motivert for livsstilsendringer.

Framdriftsplan:
1. halvår 2013: Etablere kolsteam i kommunene og ambulerende lungeteam ved Sentralsykehuset Østfold.

Rekruttere deltagere, gjennomføre ambulant virksomhet/oppfølging, samle data for evaluering.

2. halvår 2013: Gjennomføre ambulant virksomhet/oppfølging, samle data for evaluering. Evaluere resultater og utarbeide prosjektrapport og presentere resultater.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Frisk Pust sluttrapport siste versjon.pdf

Prosjektleder/forsker

Stacey Haukeland-Parker

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Frisk pust
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Sykehuset Østfold HF
Beløp Bevilget
2013: kr 378 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet