Gjemt, men ikke glemt?

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Bakgrunnen for prosjektet er at vi opplever at mange sykehjemsbeboere mister kontakt med familie, venner, naboer og tidligere kollegaer når de flytter på sykehjem. De av våre beboere som har vært aktive i organisasjonslivet, opplever ofte et stort savn av deltagelse sammen med andre rundt de interesser de tidligere har delt. Nye livsfaser gir utfordringer og byr på endringer som også får konsekvenser for nettverket. Mennesker som flytter på sykehjem har på grunn av alder og sviktende helse en svært liten mulighet til selv å ivareta de sosiale relasjoner de har hatt gjennom livet. Vår erfaring er at de fleste beboere har svært liten kontakt med hverandre, mens de opplever at tiden til samtale med personalet er mye mindre enn de ønsker. Et stort antall beboere får lite besøk. Det kan ha forskjellige årsaker, men vi tror mye bunner i usikkerhet for å trå inn i en, for mange, ukjent institusjonstilværelse.
Naturlig nok opplever våre beboere tap og isolasjon sammenlignet med et liv utenfor sykehjemmet, og dette forsterkes altså ved tap av sosiale relasjoner. Vi har gjentatte ganger sett beboere som bare har hatt besøk av den nærmeste familie mens de har bodd på sykehjem. Når de skal begraves kommer det mange. Og spørsmålet blir da: Hvor har de vært den tiden personen bodde på sykehjem? Er det noe vi kan gjøre for å bidra til at de tar del i våre beboeres liv – mens de lever?

2. Prosjektets målsetting:
Å søke å bidra til at våre beboere kan opprettholde kontakt med familie, venner, tidligere naboer, kollegaer og det foreningsliv (idrettslag, kor etc.)de har vært en del av.

3. Prosjektets målgruppe:
Sykehjemsbeboere hvor den enkelte beboer / nærmeste pårørende er interessert i å samarbeide om dette.

4. Prosjektets betydning:
Individnivå:
Vi tror beboere vil få mer besøk og få dekket mer av sitt behov for samtale og fellesskap.

Videre vil kontakten med nettverket styrke følelse av identitet og egenverdi. Dette vil motvirke følelse av isolasjon og ensomhet.
Samfunnsnivå:
-Det vil hjelpe nettverket å holde kontakt med beboeren.
-Det vil bidra til å bedre helsearbeidernes helhetsforståelse for den enkelte beboer. Helsearbeideren vil da være bedre rustet i møte med beboeren. Det vil igjen komme beboeren til gode.
-Sist, men ikke minst kan det bidra til å skape mindre avstand mellom sykehjemsverdenen og lokalmiljøet.

Vi må hele tiden bevare intensjonen om at mennesker i alle faser av livet har grunnleggende behov for aktivitet og sosialt fellesskap. Derfor ser vi det som en oppgave å bidra til bevisstgjøring av dette perspektivet.

Så vidt vi vet, har det ikke tidligere vært arbeidet systematisk med nettverk i forhold til sykehjemsbeboere. Vi tror dette arbeidet er viktig å starte nå for å ligge i forkant av den kommende eldrebølgen og de utfordringer dette medfører i forhold til knapphet på ressurser i vår sektor. Så vidt vi kan se, vil dette være en prosjekt for fremtiden.

5. Prosjektets fremdriftsplan:
Fase 1: Vi vil sende ut brev med informasjon om at vedkommende har flyttet på sykehjem og ønske personer i nettverket velkommen på besøk. Samtidig vil vi vi si noe om at beboeren ønsker kontakt og gi generell informasjon om sykehjemmet.
Fase 2: Vi vil ta telefonkontakt med personene i nettverket for å følge opp henvendelsen. I denne samtalen vil vi fokusere på verdien av besøk og forsøke å avdekke om det er utfordringer i forhold til dette / motkrefter vi kan bidra til å løse / oppklare.
Fase 3: Når det gjelder organisasjoner som beboeren har deltatt i, ønsker vi å samarbeide om måter vi kan inkludere beboeren på. Det kan være gjennom at de kommer på besøk eller at beboeren blir hentet til møter. En mulighet er også at de avholder møter i våre møtelokaler.
Fase 4: Prosjektleder skal planlegge og gjennomføre nettverksarbeidet i samarbeid med den enkelte beboer / nærmeste pårørende og videre innkalle til / lede nettverksmøter der dette er formålstjenelig.
Prosjektleder vil kontinuerlig arbeide med å øke ansatte, pårørende, nettverket og frivilliges kunnskap om betydningen av kontinuitet i sosiale relasjoner. Dette vil skje ved holdningsarbeid og undervisning.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0031.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: På Ammerudhjemmet bo- og kultursenter startet vi i 2010 et nettverksprosjekt med støtte fra Stiftelsen Dam. Prosjektperioden var på to år. Erfaring viser at store deler av nettverket ofte uteblir når en person flytter inn på sykehjem. Samtidig uttrykker mange av våre beboere at de savner kontakt med sitt tidligere nettverk. Målsetting: Målet med prosjektet var, gjennom systematisk arbeid, å legge til rette for at beboerne kan opprettholde kontakt med det sosiale livet de tidligere har vært en del av. Gjennomføring: Det var viktig å ta utgangspunkt i den virkeligheten og de rammene som er på sykehjemmet og finne ulike strategier for å bedre beboernes sosiale relasjoner.Vi har hatt gode erfaringer med å arrangere nettverksmøter i samarbeid med pårørende. Når det har vært ønskelig, har vi benyttet andre strategier for å bedre beboernes sosiale relasjoner. Enkelte ganger har vi sendt brev til personer i nettverket med informasjon om Ammerudhjemmet og ønsket dem velkommen på besøk. Andre ganger har pårørende ønsket at vi skal ta kontakt med organisasjoner beboeren har vært med i, for å forsøke å få den delen at nettverket på banen. Det har vært viktig å være lydhør overfor beboere og pårørende. Dette fordi brukermedvirkning står sentralt i vårt arbeid på Ammerudhjemmet. I denne sammenhengen ligger viktig kompetansen hos beboer/pårørende. I tillegg til prosjektleder, har vi har hatt prosjektmedarbeider med på frivillig basis i 10% stilling, tilsvarende egne midler på kr. 40.000. Oppnådde resultater: Vi har erfart at nettverksmøter virker inspirerende og forpliktende for nettverket. Dette tror vi er spesielt viktig for å bevare motivasjonen til å gå på besøk over tid og gjennom en sykdomsutvikling. Vi har observert at prosjektet har gitt ringvirkninger både blant pårørende, frivillige og personale, noe som viser seg gjennom et sterkere fokus på beboerens nettverk og det livet beboeren har levd. Dette bidrar igjen til å styrke beboerens identitet og legge til rette for samtaler og aktiviteter ut fra en mer individuell tilnærming. Videre planer: Derfor er det fint at vi har fått innvilget videreføring av prosjektet i fase 2 for årene 2012 og 2013. Vi vil i denne perioden utvide antall deltagere, sikre implementering og utarbeidet en veileder for nettverksarbeid på sykehjem.

Prosjektleder/forsker

Lisbeth Johansen Nordin

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Gjemt, men ikke glemt?
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2010: kr 149 000, 2011: kr 149 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet