Har skolen vår et godt inneklima?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse, læring, ytelse og trivsel. Dårlig inneklima kan gi sykdom og økte helseplager, nedsatt funksjon, dårligere læreevne, dårligere produktivitet, nedsatt trivsel og nedsatt livskvalitet for mange.
Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer. Det har vært sterk økning i forekomsten av disse sykdommene de siste 40 årene. Økningen knyttes i stadig sterkere grad til miljøfaktorer, utendørs så vel som innendørs. Dårlig inneklima bidrar til at de som allerede har utviklet disse sykdommene blir sykere og at flere utvikler sykdommene. I et folkehelseperspektiv er det viktig å sikre at våre barn tilbys skoler/barnehager som har et godt inneklima.
Astma- og Allergiforbundet (NAAF) får mange henvendelser om uholdbare inneklimaforhold i barnehager og skoler landet rundt. Forskrift om miljørettet helsevern og Opplæringsloven presiserer at alle elever har rett på et «godt inneklima», men er ikke tydelige med hensyn til hva som menes med et godt inneklima.
Tilbakemeldinger fra rektorer og skoleeiere er at det er et stort behov for å få konkrete krav til hva som menes med et godt inneklima og en standard metodikk for hvordan man skal kontrollere inneklima i skolene. I dag utføres denne type kontroller ulikt fra skole til skole, og de fleste steder utføres det ikke noen systematiske målinger av skolens inneklima i det hele tatt.
Det er derfor behov for å utarbeide en standard metode for å gjennomføre kartlegging av inneklima i skolene ved hjelp av et sett med objektive målinger. Målingene må være enkle slik at lokale ressurser kan utføre målingene og ikke for kostnadskrevende for skoleeier. Samtidig som det må gi tilstrekkelig informasjon til å identifisere alvorlige avvik.
Prosjektet tar utgangspunkt i et eksisterende opplegg for måling av inneklima (Inneklimatesten) som er utviklet av Mycoteam og NAAF og forsøke å optimalisere og verifisere dette.

Målsetting
Målet med prosjektet er å utvikle en faglig god metode for å utføre objektiv kontroll av inneklima ved skoler gjennom observasjoner og målinger som:
Prosjektet skal resultere i en veileder som beskriver anbefalt metode for å utføre kontroll av inneklima i skoler/barnehager.

Målgruppe
Skoleeiere; verneombud; FAU eller elevorganisasjoner; ansatte som jobber med miljørettet helsevern, eiendomsforvaltere samt sentrale og lokale skolemyndigheter og politikere.

Gjennomføring
Det søkes om midler til et 2-årig prosjekt med oppstart januar 2012. Prosjektet deles inn i fire faser:
1. Kartlegge av inneklimarelaterte helseplager i ca 40 skoler
2. Foreta Inneklimatesten ved 10 skoler
3. Evaluere Inneklimatesten vha oppfølgende målinger og befaring av eksperter fra Sintef/Mycoteam på de samme 10 skolene
4. Utarbeide veileder som beskriver anbefalt målemetodikk

Organisering
Det nedsettes videre en prosjektgruppe bestående av personer fra NAAF sentralt, Sintef Byggforsk og Mycoteam.
Prosjektleder: Dr. Scient Britt Ann K. Høiskar, fagsjef inneklima/uteluft, NAAF
Prosjektdeltakere:
Dr. med Knut Skulberg og yrkeshygieniker Kai Gustavsen, seniorrådgivere på inneklima i NAAF.
Seniorforsker Sverre Holøs og Siv. Ing. Anna Svensson, Sintef Byggforsk
Fagsjef Johan Mattsson og seniorrådgiver Ole Erik Carlson, Mycoteam as

Framdriftsplan
Hovedaktiviteter og tidsramme for disse:
1:Kartlegge inneklimarelaterte helseplager i ca 40 skoler: Jan 2012-des 2012
2:Gjennomføre Inneklimatesten ved 10 skoler: Nov 2012-jun 2013
3:Oppfølgende målinger og inspeksjon av Sintef/Mycoteam: Nov 2012-jun2013
4:Utarbeide veileder som beskriver anbefalt målemetodikk: Mai 2013-des 2013

Prosjektets betydning
Gjennom dette prosjektet skal det utvikles et kvalitetsmessig godt og praktisk verktøy til å føre jevnlig kontroll med inneklima i skoler og barnehager.
Ved å utforme en god og enkel målemetodikk og en tilhørende veileder, vil prosjektet gi kommunene et verktøy for å arbeide systematisk med å bedre inneklima i landets barnehager/skoler. Dette samsvarer godt med Samhandlingsreformen som har fokus på å styrke forebyggende arbeid i kommunene. På sikt gir dette bedre helse og bedre læringsmiljø for våre minste.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Har skolen vår et godt inneklima.pdf

Prosjektleder/forsker

Kai Gustavsen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Har skolen vår et godt inneklima?
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 465 000, 2013: kr 786 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet