Integrerte samfunnsprosjekt i golfklubb

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Som i de fleste idrettsklubber er virksomheten i golfklubber rettet mot klubbens egne medlemmer. En golfbane har kvaliteter og kapasitet som kan utnyttes av mange flere. Bjaavann Golfklubb har god erfaring fra golfspill for personer med psykiske helseproblem og for aktivisering av flyktninger i dugnadsarbeid. Begge deler med stor innsatts fra frivillige i klubben. Hittil er dette organisert som ekstraordinære prosjekt med egen finansiering. Klubben ønsker å bygge opp sin egen kompetanse og utvikle organisasjonen for å integrere prosjektene i ordinær virksomhet med felles ressursutnyttelse.

Målsetting

Utvikle klubbens organisering med delmålene: 1) 10 frivillige utdannet til Trener 1 2) 15 frivillige med hensiktsmessig erfaring 3) Samarbeid med tre eksterne institusjoner med brukere i vår målgruppe 4) Faste rutiner i klubben for planlegging, organisering og finansiering av slik virksomhet.

Målgruppe

Mennesker i lokalmiljøet som trenger og kan ha nytte av en håndsrekning, avveksling eller oppmuntring – for eksempel flyktninger og personer med helseproblem.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Tidligere og løpende samfunnsprosjekt i Bjaavann Golfklubb, finansiert utenfor denne søknaden, gir det erfaringsgrunnlaget som er nødvendig for dette prosjektet. De grunnleggende kunnskapene kommer fra erfaringene til klubbens frivillige og på samtaler med ledere og ledsagere fra våre samarbeidende institusjoner. Evalueringsmøter holdes halvveis og i slutten av hver sesong. Ti frivillige fra klubben skal rekrutteres og gis opplæring til Trener 1 i samarbeid med Norges Golfforbund. Det skal arrangeres samarbeidsmøter mellom frivillige i golfklubben og med øvrige utvalg i klubben. Hensikten er å utveksle erfaringer, bygge et miljø og vekke bevissthet om verdien av disse prosjektene for den primære målgruppen, de frivillige selv, klubben og for vårt lokalmiljø. Flere golfklubber i Norge har prosjekt med tilsvarende profil. Frivillige fra vår klubb skal besøke andre, utveksle erfaringer og se hvordan de organiserer dette. Dette skal skje i nært samarbeide med Norges Golfforbund. Under veis i prosjektet skal det utarbeides informasjonsmaterial til internt bruk, målgruppen, samarbeidende institusjoner/organisasjoner og andre golfklubben. Sluttevalurering blir gjort i nært samarbeid med Norges Golfforbund.

Fremdriftsplan

Prosjektstart 1/7 2017, slutt 30/6 2019. Utdanning av Trener 1 i to puljer, fortrinnsvis første og andre halvår. Avhengig av kapsitet i NGF. Evaluering av frivilliges erfaringer og utarbeiding av informasjons Besøk av andre golfklubber første og andre halvår. Lage informasjonsmaterial for samarbeidspartnere og andre klubber i andre til fjerde halvår. Intern miljøbygging hele prosjektperioden. Sluttevaluering juni 2019.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Gjennomføring av prosjektet har fem hovedelement: 1. Styrke samarbeid med eksterne partnere. Samarbeidet med to er styrket, mens to har falt fra av årsaker som klubben ikke kan påvirke. Informasjon om GGG og invitasjon til åpen dag ble sendt ut i samarbeid med Agder Idrettskrets og NGF, men uten resultat. 2. Forankre GGG i golfklubben. GGG- aktiviteter på banen når banen er åpen. Aktiviteter og oppnådde resultater har blitt presentert løpende og i årsmeldinger. 3. Styrke frivillig innsats i samfunnsprosjekt. Støtte er gitt til opplæring av Trener 1 og til å anskaffe jakker. Frivillig innsats er framhevet og påskjønnet. Stabil gruppe av frivillige «golfhjelpere» er etablert. 4. Etablere ordninger for å finansiere samfunnsprosjekt. Kompetanse i søknadskriving har blitt delt. Forslag til sponsorpakker for å finansiere støtte til medlemskontingent for GGG-deltakere med dårlig betalingsevne skal prøves ut i 2020. 5. Erfaringsdeling med andre golfklubber. Det har vært løpende kontakt og erfaringsdeling med andre GGG-klubber i regi av NGF men også direkte. Oppsummering av erfaringer ble presentert i webinar organisert av NGF.

Antall personer i målgruppen

35

Oppsummering

«Lovnorm for idrettslag med særlige tillegg gitt av NGF» knytter spillerett til medlemskap og betalt kontingent i en golfklubb. I inneværende prosjekt har vi avklart hva som kreves når vi ønsker å tilby golf til personer som har fysiske eller psykiske helseproblem og som ikke er medlem i klubben. Tilstrekkelig frivillig kapasitet i klubben, finansiering ut over medlemskontingent og tradisjonelle sponsorer samt eksterne samarbeidspartnere er de viktigste forutsetninger for å lykkes med samfunnsprosjekt. Klubben vil bygge på dette når vi i kommende år skal videreføre og utvikle Golf Grønn Glede.

Sluttrapport/artikler (pdf)

BjaaGK sluttrapport 200225.pdf

Prosjektleder/forsker

Per-Anders Havnes

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Integrerte samfunnsprosjekt i golfklubb
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 67 000, 2018: kr 60 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring