Kom nærmere

Pårørende til personer med spiseforstyrrelser har få hjelpetilbud. Det har ROS gjort noe med.

I samarbeid med

Marianne Clementine Håheim har selv hatt spiseforstyrrelser. Hun deler av sin erfaring i filmene i læringsprogrammet «Kom nærmere». Foto: Rådgivning for spiseforstyrrelser

«Det er ekstremt krevende å være pårørende til noen som har en spiseforstyrrelse. Det å styrke seg selv som best mulig, er en viktig del av det å være til hjelp for den berørte. Det kan virke litt rart å bruke tid på å ta vare på seg selv, men det er vanskelig å være en god støttespiller når man er helt tom.»

Det sier Marianne Clementine Håheim, som er en av deltakerne i læringsprogrammet «Kom nærmere», som ble lansert av Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS) våren 2021. 

Frykt, fortvilelse og hjelpesløshet

ROS er daglig i kontakt med personer som strever med et problematisk forhold til kropp, mat og følelser. Etter korona har de sett en enorm økning i henvendelser, særlig fra barn og unge. I livene til hvert enkelt av disse menneskene er det pårørende som ofte har like stort behov for hjelp som den berørte selv. 

– Pårørende kan oppleve frykt, fortvilelse og hjelpeløshet, og mange står i denne krevende situasjonen i flere år. Et forsiktig anslag tilsier at det er nærmere 600.000 pårørende til personer med en spiseforstyrrelse i Norge. Likevel finnes det få informasjons- og hjelpetilbud til denne gruppen, sier prosjektleder Nina Hvidsten. 

ROS så seg derfor nødt til å ta saken i egne hender, og våren 2021 lanserte de «Kom nærmere». Målet med det nettbaserte læringsprogrammet er å gi sårt tiltrengt informasjon, råd og støtte til de som står nær.

– «Kom nærmere» kunne neppe blitt lansert på et bedre tidspunkt. Etter korona melder psykisk helsevern for barn og unge i hele landet om stadig flere pasienter med spiseforstyrrelser, og kapasiteten ved flere av landets sykehus og BUP-er er sprengt. ROS håper at «Kom nærmere» kan gjøre en krevende situasjon litt mer håndterbar for de mange pårørende som opplever dette, sier Hvidsten.

Takknemlig

I «Kom nærmere» møter du ni personer med ulik egen- og pårørendeerfaring, samt en fagperson fra ROS. Alle har de ulike erfaringer med å stå nær, som de deler raust av. Læringsprogrammet er videobasert og kostnadsfritt.

– Vi er veldig takknemlig for bidragsyterne som åpent har delt sine erfaringer med ønske om å hjelpe andre. De bidrar med en innsikt som er helt unik og som vi tror vil hjelpe mange som er i samme situasjon, sier Hvidsten.

Bred målgruppe

Læringsprogrammet er i utgangspunktet rettet mot pårørende, men vil også være svært aktuelt for fagpersoner som møter personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende i sitt arbeid.

– En spiseforstyrrelse rammer ikke bare den som er syk, den rammer ofte en hel familie og omgangskrets. I dette læringsprogrammet var det viktig å få frem stemmene til ulike personer som gjerne kan bli berørt på ulike måter. Vi har derfor med oss både mor, far, søster, kjæreste, datter og venn som snakker ut i fra sin unike erfaring, sier Hvidsten.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Rundt 14 % av henvendelsene til ROS kommer fra pårørende. Mange tar kontakt for å få utløp for tanker og følelser, eller ønsker informasjon og råd om hvordan de kan håndtere situasjonen. Å bli frisk kan ta tid, og pårørende spiller en viktig rolle i denne prosessen. Likevel finnes det få informasjons- og hjelpetilbud til dem som står nær personer med en spiseforstyrrelse. I ROS sin brukerundersøkelse fra 2018 oppga 16 % av respondentene at de var pårørende. Flere og lettere tilgjengelige tilbud til pårørende blir etterspurt i undersøkelsen. Dette ønsker ROS å imøtekomme med «Kom nærmere».

Målsetting

Mål for prosjektet er å gi pårørende informasjon, innsikt og håp, og slik ruste dem for sin viktige rolle som støttespillere.

Målgruppe

Primærmålgruppen er alle som er pårørende til noen med en spiseforstyrrelse. Sekundærmålgruppen er selv berørte og helsepersonell som ønsker mer informasjon.

Antall personer i målgruppen

565000

Beskrivelse av gjennomføring

Ved oppstart vil vi utarbeide en spørreundersøkelse til pårørende for å kartlegge deres ønsker og behov når det gjelder informasjonstilbud. Denne innsikten vil vi ta med oss i innholdsproduksjonen til «Kom Nærmere». Læringsprogrammet vil deles inn i hovedemner med tilhørende undertemaer. Til hvert emne vil det lages videointervjuer, tekstbasert informasjon og refleksjonsspørsmål. Rekruttering av intervjuobjekter vil skje via utlysninger på nettside og i sosiale medier, samt ROS sitt eksisterende nettverk. ROS ønsker å intervjue personer som har egenerfaring med ulike sykdomsuttrykk, i tillegg til personer med pårørendeerfaring i ulike roller. Det er viktig at de ulike uttrykkene en spiseforstyrrelse kan ha, blir likeverdig representert. Videointervjuene vil ledes og ROS og filmes og redigeres av Smau media. Web-løsningen til «Kom Nærmere» vil utvikles og designes av Inpercepta. En gruppe på 5-7 erfarne brukere med egen- og pårørendeerfaring vil inviteres til å brukerteste læringsprogrammet i utviklingsfasen. «Kom Nærmere» vil lanseres med et åpent kveldsarrangement og løpende promoteres i ROS sine kanaler. Prosjektet vil evalueres i sin helhet, med en oppsummering av brukernes tilbakemeldinger.

Fremdriftsplan

Januar-februar 2020: Utforme og gjennomføre spørreundersøkelse blant pårørende, rekruttere intervjuobjekter Mars-juli 2020: Innholdsproduksjon, filming og redigering, utvikling og design av web-løsning August 2020: Brukertesting September 2020: Promotering og lansering Oktober-desember 2020: Evaluering

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Hovedinnholdet i «Kom nærmere» ble bygget opp av videointervjuer med personer som har egen- og pårørendeerfaring med spiseforstyrrelser, samt en fagperson fra ROS med spisskompetanse på feltet For at innholdet i læringsprogrammet skulle bli mest mulig treffsikkert utarbeidet vi en spørreundersøkelse til pårørende før oppstart. Her fikk vi kartlagt hva pårørende ønsker informasjon om, hvordan de ønsker å motta informasjonen, og hvilke behov de har i sin pårørenderolle. Rekruttering av intervjuobjekter skjedde via utlysninger på nettside og i sosiale medier, samt ROS sitt eksisterende nettverk. Det var viktig for oss at de ulike uttrykkene en spiseforstyrrelse kan ha, ble likeverdig representert. I tillegg var det viktig å ha med personer med pårørendeerfaring fra ulike roller. Dette lyktes vi med og læringsprogrammet består nå av erfaringer til to personer med egenerfaring med anoreksi og bulimi, og en person med egenerfaring fra overspisingslidelse. I tillegg har vi med oss en mor, en far, en datter, en venn, en kjæreste og en søster. Det er mulig å se hele intervjuet med disse enkeltpersonene i tillegg til deres erfaringer er satt sammen under seks hovedkategorier.

Antall personer i målgruppen

270000

Oppsummering

Gjennom «Kom nærmere» har vi utviklet et læringsprogram som vil være aktuelt i mange år fremover. Dette vil kunne brukes kostnadsfritt i undervisningsøyemed i skole og vil videreføres som en del av ROS sitt pårørendearbeid. Vi håper også helsepersonell aktivt vil bruke programmet for å få en større forståelse av spiseforstyrrelser og pårørendes utfordringer. I tillegg tror vi at pårørende til personer med andre psykiske lidelser vil kunne ha utbytte av «Kom nærmere», da mange av utfordringen man står i vil gå igjen på tvers av diagnoser.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Kom n��rmere.pdf

Prosjektleder/forsker

Nina Kvamsdal Hvidsten

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Kom nærmere
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2020: kr 860 000
Startdato
06.01.2020
Sluttdato
30.04.2021
Status
Avsluttet