Laboremus – La oss jobbe

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
«Jeg vil gjerne jobbe, men tror du det er det noen som kan bruke meg?»

Denne og lignende utsagn hører vi som jobber med kvalifisering av flyktninger og innvandrere ofte. Mange har et uttrykt ønske om å bidra og om å finne en jobb som gjør at de blir økonomisk selvhjulpne. Men når ønsket om å komme i arbeid og bidra ikke matcher tilbudet som finnes, oppstår utfordringene…
Prosjekt

ønsker å favne den gruppen som faller mellom «alle stoler», som ikke kan nyttiggjøre seg av eksisterende tiltak enten på grunn av dårlige norskkunnskaper, sammensatt helseproblematikk, liten eller ingen jobberfaring eller utdannelse eller alle disse faktorene i kombinasjon.
2. Prosjektets målsetting
Lørenskog kommune ved flyktning- og innvandrertjenesten ønsker å etablere et prosjekt som tilrettelegger for at brukere av kommunens flyktning – og innvandrertjeneste, personer med rettigheter til NAVs ytelser samt andre uten etatstilhørighet, skal få et individuelt og tilrettelagt tiltaksløp. Målet er at deltakelse i prosjektet gir inngang til arbeidslivet og bidrar til økte norskkunnskaper hos deltakerne.
Prosjektet vil inngå et samarbeid med barnehageledelsen om å lage varm mat til kommunens barnehager, noe som kan sees på som en vinn-vinn situasjon for kommunens barnehagebarn og prosjektets deltakere. Prosjektet vil tilby varm og næringsrik mat til barnehagebarn og deltakerne får samtidig arbeidstrening, kunnskap om et fagfelt og en ny vei inn i arbeidslivet.
3. Prosjektets målgruppe
Målgruppe kjennetegnes av at de ikke får innpass i etablerte tiltak. De har som hovedtrekk ikke hatt utbytte av tradisjonell norskopplæring, er for svake språklig sett til å nyttiggjøre seg av arbeidspraksis og fyller ikke språkkravene for inntak på NAV kurs.
I tillegg til ovenfor nevnte kjennetegn er målgruppen for prosjektet en sammensatt gruppe i forhold til alder, kjønn og landbakgrunn. De fleste i målgruppen er kvinner i aldersgruppen 30 til 55 år fra blant annet Somalia, Pakistan, Irak, Afghanistan og Tyrkia.
4. Beskrivelse av gjennomføring
Prosjekt er forankret i Oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune med sjef for Flyktning- og innvandrertjenesten som prosjekteier. Flyktning- og innvandrertjenesten vil også ha prosjektlederansvar, gjennom prosjektleder, som er fast ansatt i Flyktning- og innvandrertjenesten
5. Prosjektets betydning
Prosjektets aktuelle deltakere har per i dag ingen tiltak. Deltakelse i et prosjekt som gir tilpasset opplæring, et konkret arbeidstilbud og tett oppfølging vil derfor gi resultater på mange ulike områder. Lørenskog vil kunne gi deltakere et meningsfylt tiltak, som er nytt i kommunen og dermed har stor overføringsverdi til NAV og andre samarbeidspartnere. Samtidig vil prosjektet ha stor nytteverdi for deltakeren personlig. Prosjektet vil bidra til økte muligheter for jobb og kvalifisere til andre eksisterende tiltak. Deltakerne i prosjektet vil få økt kunnskap om et fagfelt, arbeidsmarkedet, lære fagspråk og få forbedret norskkunnskapene sine, noe som gir større muligheter for ordinært arbeide etter endt prosjektperiode. Prosjektet vil også bidra til at deltakerne blir hevet til et nivå der de kan nyttiggjøre seg av ordinære tiltak.
Prosjektet vil gi økt yrkes- og samfunnsdeltakelse generelt og bidra til større grad av oppfølging av barn, mer fokus på viktigheten av skolearbeid og fritidsaktiviteter. I tillegg vil prosjektet bidra til større grad av integrering og motvirke isolasjon og segregering i samfunnet.
6. Framdriftsplan
Prosjektoppstart – 1.1.2013
Utlyse stilling og ansette en prosjektmedarbeider – 1.2.2013
Ha inngått samarbeidsavtale med barnehageledelsen – 1.1.2013
Ha inngått leieavtale – 1.1.2013
Ha rekruttert deltakere og kartlagt deltakere – 1.2.2013
Startet opplæring av deltakere i hygiene, kost og ernæring – 1.3.2013
Startet opp matproduksjon og matlevering – 1.4.2013
Utarbeidet individuelle planer for deltakerne – 1.3.2013
Startet opp med samarbeidsmøter mellom NAV og flyktning- og innvandrertjenesten – 1.1.2013
Fortløpende opplæring i arbeidsnorsk – 1. 2.2013

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

«La oss jobbe» har helt siden oppstarten av prosjektet vært opptatt av og hatt fokus på effekten av språkinnlæring i konkrete arbeidssituasjoner. «learning by doing». Hoved andelen av deltakerne i prosjektet har hatt dårlige språkferdigheter. «La oss jobbe «har derfor både vært en arena for avklaring og opplæring. Både i forhold til språk, arbeidslivets regler og i de ulike arbeidsoppgavene som finnes på et kjøkken. De metodiske virkemidlene har derfor vært å bruke bilder og enkel tekst samtidig som fokuset hele tiden har vært på å læring konkrete arbeidssituasjoner. Det har blitt brukt gruppeopplæring og opplæring en til en i kombinasjon.

Antall personer i målgruppen

35

Oppsummering

«La oss jobbe» har vært et meget vellykket prosjekt. Etter fullført prosjektperiode har prosjektet nå gått over som et fast tiltak i Lørenskog kommune. «La oss jobbe» inngår nå som en fast del av flyktning- og innvandrertjenestens ulike kvalifiserende tiltak. I 2016 har La oss jobbe også fått nytt kjøkken og har utvidet tilbudet sitt til også å omfatte drift av en kantine og tilbyr catering og møte mat.

Sluttrapport/artikler (pdf)

La oss jobbe – sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Lyngroth

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Laboremus – La oss jobbe
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2013: kr 600 000, 2014: kr 600 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
01.08.2016
Status
Avsluttet