Minoriteter i møte med barnevernet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag
Gjennom det treårige prosjektet “Minoriteter i møte med barnevernet – belastning eller problemløsning?” ønsker MiRA-Senteret å sette i gang et tverrfaglig samarbeid mellom barnevern, nettverk av minoritetskvinner og andre relevante aktører, for sammen å identifisere nøkkelproblemstillinger som hindrer en god dialog mellom minoriteter og barnevern. Dette skal danne grunnlaget for et debattforum mellom minoriteter og barnevern, informasjonsmateriale til bruk i hjelpeapparatet og veiledningskurs for ansatte i barnevernet. Vi vil også starte samtalegrupper for minoritetskvinner, og støttegruppe for minoritetskvinner som har mistet sine barn til barnevernet.
Bakgrunn:
Forskning viser at nærmere halvparten av alle barn i Oslo har minoritetsbakgrunn, og i forhold til folketallet er disse barna overrepresentert i barnevernsstatistikken . 40 prosent av barn/ungdom som er i barnevernstiltak, har minoritetsbakgrunn . MiRA- Senteret har samarbeidet med barnevernet i flere år, og arrangert informasjonsmøter mellom barnevern og minoritetskvinner for å bedre kommunikasjonen mellom disse to gruppene. Vi ser imidlertid at det trengs en større satsning på dette feltet for å forebygge frykt og angst for barnevernet hos minoriteter, og øke den flerkulturelle kompetansen i barnvernet.
Målsetting:
Hovedformålene med prosjektet er å bedre kommunikasjonen mellom minoritetsfamilier og barnevernet, øke barnevernsansattes flerkulturelle kompetanse og kultursensitivitet, og øke minoritetsforeldres forståelse av barnevernets rolle og arbeid. Andre delmål vil være å forebygge angst og stress for minoritetskvinner gjennom samtalegrupper og aktiviteter,

og skape en arena for debatt av viktige temaer. I prosjektet vil vi samle viktig informasjon fra minoritetsfamilier og offentlige instanser, og konvertere denne kunnskapen til en håndbok for hjelpeapparatet. Publikasjonen skal sendes ut til alle barnevernsansatte, men også ansatte generelt i hjelpeapparatet og andre minoritetsorganisasjoner.Målgrupper:
• Kvinner med minoritetsbakgrunn og deres barn.
• Barnevernets ansatte.

Beskrivelse av prosjektet:
Gjennom samtalegrupper, dialogforum og støttegrupper ønsker vi å skape arenaer der barnevernsansatte og minoritetskvinner kan føle seg trygge og hvor de flerkulturelle møtene kan bli fruktbare i forhold til problematikken. Vi har derfor valgt aktiviteter som gir mulighet for å gå i dybden på temaer, og som kan hjelpe barnevernsansatte og minoriteter til en felles forståelse.


Resultatene av dette prosjektet vil brukes i senterets videre arbeid med å bevisstgjøre minoritetskvinnenes viktige rolle i barneoppdragelsen og familien, samtidig som vi vil utvikle informasjonsmateriale til bruk i hjelpeapparatet.
Prosjektets betydning:
En forbedret kommunikasjon mellom barnevern og minoritetskvinner vil på lang sikt kunne

øke minoriteters forståelse av barnevernets funksjon og gi barnevernansatte redskapene og den flerkulturelle kompetansen til å møte familiene på en god måte. Prosjektet har potensial til å utvikle verdifull kunnskap om redskaper i flerkulturelle møter, og bidra til å forebygge stress, angst og psykiske belastninger blant minoritetskvinner, ved å bidra i det forebyggende arbeidet med å styrke deres muligheter og følelsen av å mestre eget liv og familiesituasjon. Dette vil også bidra til positive effekter på barnas liv og i så måte være til barns beste.
Fremdriftsplan:
I det første året vil vi inngå det nødvendige samarbeid med diverse institusjoner, starte samtalegrupper og ha debattforum. I det andre året vil vi fortsette med samtalegrupper, og debattforum, samt

starte foredragsvirksomhet rettet mot barnevernet og utvikle informasjonsmateriale. I prosjektets siste år vil vi utvikle en håndbok som vil fokusere på erfaringer og kunnskap som er oppnådd gjennom prosjektet. Foredragsvirksomheten vil fortsette og vi vil jobbe mot utgivelsen av en håndbok, prosjektrapport, brosjyre og muligens en videofilm.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Minoriteter i møte barnevernet.pdf

Prosjektleder/forsker

Fakhra Salimi

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Minoriteter i møte med barnevernet
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Beløp Bevilget
2013: kr 550 000, 2014: kr 600 000, 2015: kr 800 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet