Pusterom er handlingsrom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt ”Pusterom er handlingsrom” ble iverksatt for å etablere et nettverk rundt oksygenbrukere i Sogn og Fjordane som skull

Prosjekt ”Pusterom er handlingsrom” ble iverksatt for å etablere et nettverk rundt oksygenbrukere i Sogn og Fjordane som skulle sikre oksygenbrukere og deres pårørende god oppfølging i hverdagen. Målet var å skape en tryggere hverdag for brukerne slik at de fikk overskudd og mulighet til å delta i samfunnet og fungere som likemenn for hverandre. Prosjektet ble gjennomført i 2003 og 2004 og ble drevet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) i samarbeid med Helse Førde HF, avd. Florø sjukehus og distributøren av oksygen (FSF-Medox).

 

Prosjektet kom i gang fordi LHL, ansatte ved lungerehabiliteringen ved sjukehuset i Florø og de som kjører ut medisinsk oksygen til brukerne, har erfaring for at mange oksygenbrukere kan ha vansker med å orientere seg i det kompliserte hjelpeapparatet som omgir dem. Mange savnet en tettere og smidigere oppfølging fra kommunehelsetjenesten og lokalsykehuset sitt. De ønsket seg også en fast kontaktperson i helseforetaket som kunne koordinere oppfølgingen og bistå med råd og veiledning. Oksygenbrukere og deres pårørende ønsket også å treffe andre i samme situasjon for utveksling av erfaringer om hverdagen som oksygenbruker/ pårørende til oksygenbruker. Prosjektet så derfor samlinger for oksygenbrukere og deres pårørende som en naturlig del av oppfølgingen. For å løse disse utfordringene ansatte prosjektet en lungesykepleier ved sykehuset i Florø som koordinator i halv stilling i 2003. I tillegg til å fungere som kontaktperson for oksygenbrukerne, har koordinator etablert et nettverk for kommunale oksygenkontakter og oksygenkontakter på sykehusene i Sogn og Fjordane. Oksygenkontaktene fikk opplæring på årlige nettverkssamlinger som gikk delvis parallelt med to av de tre samlingene som prosjektet arrangerte for oksygenbrukere og deres pårørende.

 

Deltakerne på begge samlinger ga uttrykk for at de hadde hatt stort utbytte av å delta på felles ”brukerforum” hvor de fikk anledning til å lære av hverandre og se på hvordan oppfølgingen kunne bli enda bedre. Tilbakemeldinger fra fornøyde oksygenbrukere, pårørende, oksygenkontakter og andre ansatte i helsetjenesten kan tyde på at det vil være hensiktsmessig å organisere oppfølgingen av oksygenbrukere på denne måten. Prosjektet har også pekt på betydningen av at helseforetaket setter av personellressurser til koordinering og kvalitetsikring av oppfølgingen av denne pasientgruppen. En oppfølging som også inkluderer oksygenbrukernes egen interesseorganisasjon LHL.

 

LHL og Helse Førde HF har høstet verdifulle erfaringer gjennom prosjektet. Helseforetaket har besluttet å opprettholde funksjonen som koordinator for oksygenbrukere, og vil samarbeide med LHL om fremtidige nettverks- og likemannsamlinger. LHL gleder seg over at prosjektet har resultert i en likemannsgruppe for oksygenbrukere i Florø. Fra LHL sin side er det ønskelig at erfaringene fra prosjektet kan brukes i utvikling av gode modeller for oppfølging i andre fylker.

Prosjektleder/forsker

Irene Steinsvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Pusterom er handlingsrom
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2003: kr 450 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet