Stressreduksjon på nyfødtintensiv

OUS skal undersøke stressnivå hos syke nyfødte og for tidlig fødte barn.

Det er best å være inntil. Foto: Elin Hjorth-Johansen, NFI

Ved Nyfødtintensivavdelingen Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet skal en spedbarnspsykolog tilby foreldre veiledning og mestringsstøtte gjennom pandemien.

– Smitteverntiltak medfører at foreldre får begrenset samvær med sitt syke nyfødte og/eller for tidlig fødte barn og med hverandre. Dette øker stress og fremmedgjøring, sier prosjektleder Anne Lee Solevåg.

Begrenset samvær

– Med besøksrestriksjonene innført i mars 2020 ønsket vi å måle stressnivået til de syke nyfødte og/eller for tidlig fødte barna i forbindelse med begrenset samvær med foreldre. Hypotesen var at stressnivået hos barna var høyere der foreldrene er lite tilstede, sier Solevåg.

Underveis i prosjektet ble det nødvendig å utvide fra kun observasjon, til å sette i verk tiltak for å begrense de negative effektene av smitteverntiltakene. Dette fordi smitteverntiltakene ble opprettholdt betydelig lenger enn først antatt.

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Helsefremmende

Å tilrettelegge for samvær mellom foreldre og syke nyfødte og/eller for tidlig fødte barn er kunnskapsbasert praksis. Forskning viser at det er helsefremmende for barnet og foreldrene å tilbringe tid sammen. Både foreldrenes og barnets stress reduseres ved at foreldrene deltar aktivt i pleien av barnet på Nyfødtintensivavdelingen.

– Under de gitte omstendigheter ønsker vi å styrke foreldrene og myndiggjøre dem gjennom veiledning og mestringsstøtte, sier Solevåg.

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) har kontakt med foreldre som har opplevd konsekvensene av smitteverntiltakene i nyfødtintensivavdelingen i sin mest dramatiske form.

Det er ingen tvil om at situasjonen med begrenset samvær mellom foreldre og barn oppleves som svært krevende

Prosjektleder Anne Lee Solevåg

Målet med prosjektet er å optimalisere og fremme tidlig tilknytning mellom foreldre og barn. Ved å styrke foreldrene vil det ha en positiv innvirkning på de syke nyfødte og/eller for tidlig fødte barnas stressnivå. Redusert foreldrestress måles via et enkelt spørreskjema, mens hos barna brukes spyttprøver for å måle stresshormoner.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Stress påvirker nyfødte barns helse på kort og lang sikt. Et umodent nervesystem gjør nyfødte spesielt følsomme for stress. Samvær/interaksjon med foreldrene i nyfødtintensivavdelingen er helsefremmende for den syke nyfødte, bl.a. ved å redusere stress. Tidlig tilknytning mellom foreldre og barn påvirker også foreldrenes stressopplevelse og familierelasjonene på langt sikt.

Et av tiltakene som norske myndigheter innførte for å begrense utbredelsen av COVID-19 er besøksforbud ved sykehusene. For syke nyfødte og for tidlig fødte barn i Nyfødtintensivavdelingen på Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet betyr det at kun én forelder får være i avdelingen sammen med barnet per 8 timers vaktskift.

Målsetning
1. Fremme psykisk helse og mestring gjennom bedret tilknytning foreldre-barn når smitteverntiltak begrenser tidlig samvær:
a. Redusere stress hos syke nyfødte og for tidlig fødte barn
b. Redusere stress hos foreldrene som følge av redusert samvær med barna og hverandre under innleggelsen i nyfødtintensivavdelingen.
2. Å skaffe til veie:
a. Beslutningsgrunnlag ved utforming av smitteverntiltak.
b. Praktiske tjenester (veiledning, mestringstrening) for foreldrene.

Målgruppe og deltakere
Syke nyfødte og for tidlig fødte barn innlagt i nyfødtintensivavdelingen og deres foreldre. Samtykkebasert.

Metode
Ved Nyfødtintensivavdelingen OUS Rikshospitalet:
a) For hvert barn i tre døgn:
1. Massespektrometrisk spyttanalyse av stressmarkørene kortisol, kortison, 11-deoksykortisol og metanefriner.
2. Registrere samvær foreldre/barn i timer per døgn.
b) Èn gang per forelder: Norsk oversettelse av spørreskjemaet Parenting Stress Index–Short Form.

2. Intervensjon
En spedbarnspsykolog veileder foreldrene i observasjon/vurdering av barnet: Fremme foreldre-barn tilknytning og redusere fremmedgjøring/tap av kontroll (økt mestring), og redusere stress foreldre og barn.

Tidsplan

  • Foreldredagbøker og spyttprøver sept 2020-august 2021
  • Spyttanalyser desember 2020-september 2021.
  • Foreløpig analyse for å målrette intervensjonen mot sårbare grupper febr-april 2021.
  • Spedbarnspsykolog mars-september 2021.
  • Evaluering/rapportering oktober-desember 2021.

Forventede resultat

  • Spedbarnspsykolog reduserer stress hos barna og foreldrene.
  • Prosjektresultatene vil påvirke organiseringen av nyfødtintensivavdelinger.
  • Reviderte samværsregler.
Prosjektleder/forsker

Anne Lee Solevåg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Smittevern i Nyfødtintensiv: Stress og tidlig foreldre-barn tilknytning
Organisasjon
Landsforeningen utventet barnedød
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
28.09.2020