Thailandske kvinner og prostitusjon

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Nadheim er et senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring som drives av Kirkens Bymisjon. Nadheims visjon er et samfunn der alle mennesker har reelle alternativer til prostitusjon. Thailandske kvinner utgjør en stor andel av den totale gruppen mennesker i prostitusjon. Vi har erfart at det er svært utfordrende å nå fram til denne gruppen, ikke minst er språk og kulturforståelse betydelig hindre. Prostitusjon i det thailandske miljøet foregår blant annet i tilknytning til massasjeinstitutter. Disse instituttene utgjør en gråsone på prostitusjonsarenaen (hva som kjennetegner denne gråsonen utdypes nærmere i prosjektbeskrivelsen). Det er grunn til å tro at kvinner som jobber på disse instituttene er i en særlig sårbar posisjon når det gjelder ufrivillig overgang til prostitusjon. Forskning på feltet og våre egne erfaringer tilsier at mange thailandske kvinner har lite kunnskap om systemet og egne rettigheter. Samtidig vet vi at thailandske kvinner er i en annen posisjon enn mange andre grupper utenlandske kvinner på prostitusjonsfeltet ettersom de er bofaste i Norge og har en oppholdstillatelse som medfører rettigheter. Sosial isolasjon medvirker imidlertid til at mange av de thailandske kvinnene i liten grad kjenner til disse rettighetene, og til hvilke muligheter de har. Det er et behov for å utvikle særskilte tiltak for denne gruppa.
2. Prosjektets målsetting
Hovedmålet for prosjektet er gjennom å fremme reelle alternativer bidra til forebygging og reduksjon av prostitusjon blant thailandske kvinner, med spesielt fokus på kvinner som jobber på massasjeinstitutt. Prosjektets delmål er å øke kunnskapen om målgruppa, motvirke sosial isolasjon, styrke målgruppas kunnskap om egne rettigheter og øke tiltaksfeltets kapasitet til å nå gruppa.
3. Prosjektets målgruppa
Målgruppa er thailandske kvinner i prostitusjon, og som står i fare for ufrivillig overgang til prostitusjon.
4. Beskrivelse av gjennomføring
Gjennom prosjektet ønsker vi å ansette en prosjektmedarbeider med språklig og kulturell kompetanse for å kartlegge målgruppa og målgruppas behov, og nå ut med informasjon og individuell oppfølging, samt kartlegge og identifisere mulige tiltak som motvirker målgruppas sosiale isolasjon. Vi ønsker også å øke tiltaksfeltets kapasitet for å nå gruppa. i samarbeid med andre aktører i tiltaktsfeltet. Gjennom prosjektperioden vil vi også samarbeide med Forskningsstiftelsen Fafo, som i perioden 2012-2015 gjennomfører et større forskningsprosjekt om sosialt og helserettet arbeid på prostitusjonsfeltet.
5.Prosjektets betydning
På massasjeinstitutt finner man kvinner som selger seksuelle tjenester og kvinner som kun tilbyr massasje, men som opplever

press på å selge seksuelle tjenester. Gjennom prosjektet vil vi forebygge ufrivillig overgang til prostitusjon, bedre forholdene for kvinner i prostitusjon, og

bidra til å finne og fremme exit-muligheter fra prostitusjon. Prosjektet vil også øke tiltaksfeltets kapasitet til å møte gruppa.
6. Framdriftsplan
Prosjektet vil strekke seg over tre år. I det første året vil vi ansett en prosjektmedarbeider med språklig og kulturell kompetanse, og starte arbeidet med kartlegge det thailandske prostitusjonsmiljøet gjennom systematisk oppsøkende arbeid. De to neste årene vil vi fortsette det oppsøkende arbeidet. Basert på erfaringer vi har gjort det første året vil alliere oss med aktuelle aktører gjennom workshops der mulige aktiviteter og tiltak drøftes og utvikles. Resultater og erfaringer fra prosjektet vil formidles til fagfeltet gjennom løpende kontakt i prosjektperioden og i tillegg gjennom formidlingsvirksomhet ved prosjektets slutt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport prosjekt thailandske kvinner og prostitusjon.pdf

Prosjektleder/forsker

Amy Medin

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Thailandske kvinner og prostitusjon
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2013: kr 770 000, 2014: kr 770 000, 2015: kr 770 000
Startdato
02.04.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet