Trygg og sterk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
LHL Trondheim Syd ønsker i samarbeid med Røros Rehabilitering avd. Trondheim å etablere et lavterskel treningstilbud for hjerte- og lungesyke i Trondheim. Vi søker her om midler for å gjennomføre pilotprosjektet «trygg og sterk» der vi vil prøve ut metodikk, undersøke deltagergrunnlaget og vinne erfaringer for hva vi må ta hensyn til ved en etablering av et slikt treningstilbud. Vi har erfaring med at mange personer med hjerte- og lungesykdom kan være engstelige og trenge stor grad av trygghet ved trening. Mange benytter seg derfor ikke av tradisjonelle tilbud som likemannsgrupper eller treningssentre, men både LHL Trondheim Syd og Røros Rehabilitering opplever at hjerte- og lungesyke tar kontakt og etterlyser tilpasset trening. En av årsakene til at det etableres få treningstilbud for denne gruppen kan være at hjerte- og lungesyke ofte har en ustabil funksjon og at frafallet i disse gruppene er høyere enn ved andre tradisjonelle treningsgrupper.
Vi ønsker å styrke deltagerne i treningsgruppene gjennom kunnskap og erfaring med trening slik at de etter deltagelse i gruppene vil være i stand til, og trygge nok, til å ivareta trening på egenhånd eller i eksisterende treningsgrupper. Deltagelse i lavterskeltilbudet vil således kunne skape motivasjon og være en igangsetter for videre trening. Vi ser etableringen av et slikt tilbud som et viktig ledd i å forebygge forverring av helseplagene og opprettholde funksjon og livskvalitet for hjerte- og lungesyke i Trondheim.

2. Mål
Målsettingen med prosjektet er å prøve ut metodikk og undersøke grunnlaget for å etablere et

nytt lavterskel treningstilbud for hjerte- og lungesyke i Trondheim.

3. Målgruppe
Hjerte- og lungesyke i Trondheim som pr. i dag ikke benytter seg av eksisterende treningstilbud

4. Gjennomføring
Vi ønsker å gjennomføre totalt 8 treningsgrupper med 8 deltager i hver gruppe, totalt 64 personer. Det gjennomføres 4 grupper på våren og 4 grupper på høsten. Hver gruppe vil trene 2 ganger pr. uke i 10 uker, samt få tilbud om 2 temakvelder i løpet av treningsperioden. Treningen vil foregå som 4×4 intervalltrening gående på tredemølle. I tillegg vil vi gjennomføre styrketrening for strekkemuskulaturen i beina. Vi ønsker å dele gruppene i 2 funksjonsnivå fremfor diagnosespesifikke grupper. Temakveldene vil ta opp tema som motivasjon, mestring og treningslære. Her vil også pårørende bli invitert, da de vurderes som viktige støttespillere for deltagerne i ved videre trening.

5. Prosjektets betydning
Vi vet at regelmessig trening er svært viktig for hjerte og lungesyke både for å opprettholde funksjon og forebygge tilbakefall. Pga angst og usikkerhet velger derimot mange å ikke trene og helsegevinsten for denne gruppen vurderes derfor som meget stor hvis de fortsetter med trening også etter en intensiv periode i treningsgruppa. Prosjektet vurderes som samfunnsmessig svært viktig da medisinsk behandling av hjerte- og lungesyke krever store ressurser i helsevesenet. Prosjektet ses videre i sammenheng, og som et bidrag i forhold til samhandlingsreformen, der en ønsker tettere samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og frivilligheten.

6. Framdriftsplan
1. Kvartal: innkjøp av nødvendig utstyr, markedsføring, trykking og distribusjon av brosjyrer.

Gjennomføring gruppe 1 og 2. 2. Kvartal: Gjennomføring gruppe 3 og 4. Midtevaluering.
3. Kvartal: Gjennomføring gruppe 5 og 6. 4. Kvartal: Gjennomføring gruppe 7 og 8. Rapport og sluttevaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0287.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjekt «Trygg og sterk» var at LHL sine lokallag i Trondheim savnet et lavterskel treningstilbud hvor hjerte- og lungesyke kunne få treningsveiledning i trygge omgivelser. Et treningstilbud utover det treningsgruppene ledet av likemenn kunne gi. Mange hjerte- og lungesyke har ofte problemer med å gjennomføre trening på egenhånd. Noe som relativt raskt kan medføre funksjonssvikt. Mange opplyser også at angst og usikkerhet rundt risikoen med trening gjør at de ikke oppsøker treningstilbud. Målet med prosjektet ble derfor å prøve ut metodikk og undersøke grunnlaget for å etablere et nytt lavterskel treningstilbud for hjerte- og lungesyke i Trondheim. Tross omfattende markedsføring lyktes ikke prosjektet med å rekruttere nok deltakere. Når det gjaldt dialogen med Trondheim kommune resulterte denne i at man ikke kom fram til andre rekrutteringskanaler enn å legge ut informasjonsbrosjyren om prosjektet på fastlegekontorene. Dette medførte at vi ikke klarte å gjennomføre opprinnelig antall treningsgrupper. I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført 5 treningsgrupper med 4-7 deltagere i hver gruppe, totalt 29 deltagere. Treningen har vært gjennomført som en kombinasjon av utholdenhetstrening ved bruk av 4×4 intervalltrening på tredemølle, styrketrening i gruppe og ledet gruppetime i sal. Utholdenhetstreningen ble regulert av pulsbelte og Borg-skala (6-20). Styrketreningen ble gjennomført ut fra maksimal styrke test ved inntak (3 repetisjon maksimum). Gruppetimen i sal ble gjennomført som hjerte- og lungetrim av en fysioterapeut. Deltagerne opplyste at de etter gjennomførte 10 uker med trening 2 ganger per uke følte seg trygge nok til å trene på egen hånd. Flere bekreftet også dette ved å fortsette treningen ved ordinære treningssenter og lignende tilbud. Uten statistisk data på resultat av selve metodikken kan vi ikke si noe om framgang/tilbakegang av fysisk funksjonsnivå. Prosjektet konkluderer med at den type treningstilbud prosjektet skapte kan være med på å gi deltakerne den trygghet som skal til for å få denne gruppen i trening. Videreføring vil derfor være avhengig av en god plan for rekruttering slik at deltagerne ikke opplever hindringer knyttet til helse, henvisning, transport og finansiering for å delta.

Prosjektleder/forsker

Lars Petter Myrene

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Trygg og sterk
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Røros Rehabilitering
Beløp Bevilget
2012: kr 218 000
Startdato
02.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet