Ung, sprek og lykkelig

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Overvekt og fedme kan ha negative konsekvenser for ungdoms helse og helserelaterte livskvalitet også assosiert med redusert fysisk aktivitet og fysisk aerob form. Det finnes få om noen effektive sekundærforebyggende forskningsbaserte intervensjoner i skolehelsetjenesten for ungdom med overvekt.

Målsetting

Den overordnede hensikten med prosjektet har vært å utvikle og evaluere effekten av en internettbasert intervensjon for å motivere ungdom (13-15 år) med overvekt til å øke selvbestemt fysisk aktivitet for å bedre fysisk form og øke helserelatert livskvalitet.

Design, metode, materiale

Prosjektet anvendte ulike metoder i to faser. I den første fasen ble internettprogrammet “Young & Active” systematisk utviklet basert på eksisterende forskning og et teoretisk rammeverk og i samarbeid med brukerrepresentanter. Programmet inneholder blant annet muligheter for å planlegge og loggføre fysisk aktivitet i tillegg til å tilby skreddersydd ukentlig trenings- og aktivitetsveiledning. Ungdom ble også involvert i sekvensiell brukertesting av programmet. I andre fase ble det gjennomført en etisk evaluering av intervensjonen. Et utvalg på 120 ungdommer med overvekt/fedme ble rekruttert via skolehelsetjenesten til en kontrollert studie. Først ble baselinedata fra hele utvalget analysert for å se på sammenhengene mellom studiens hovedvariabler; fysisk form, helserelatert livskvalitet og kroppsmasseindeks (KMI). Deretter evaluerte vi effekten av intervensjonen etter 12 ukers bruk.

Gjennomføring

Det var opprinnelig planlagt å evaluere intervensjonen i en randomisert kontrollert studie, men av praktiske og etiske årsaker valgte vi i stedet et kvasi-eksperimentelt kontrollgruppedesign for å teste intervensjonens effekt. Denne avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av tilbakemeldinger fra helsesøstre og ungdommer. Ved å rekruttere direkte til intervensjon eller kontroll kunne vi tilpasse informasjonen spesifikt og ungdommene visste umiddelbart hvilken gruppe de hørte til. Vi unngikk dermed at de meldte seg på med forhåpninger om å få være med i intervensjonsgruppen, men i stedet ble randomisert til kontroll. For å sikre stor nok intervensjonsgruppe rekrutterte vi derfor til denne først. På grunn av tidsmangel, ble rekrutteringen avsluttet før vi hadde to like store grupper. Frafallet i studien var lite, kun 9 av 84 i intervensjonsgruppa og 3 av 36 i kontrollgruppen.

Resultater

Brukertestene viste at Young & Active ble godt mottatt av brukergruppen. Vi fant at at det er etisk forsvarlig å gjennomføre en intervensjon som i så stor grad vektlegger individuelt tilpasset veiledning. Videre så vi at fysisk form var positivt assosiert med helserelatert livskvalitet og at denne sammenhengen var mediert av selvbestemt motivasjon. Etter 12 uker, hadde intervensjonen gunstige effekter på aerob kapasitet, helserelatert livskvalitet og KMI.

Samarbeidspartnere

Prosjektutvikling, gjennomføring og vitenskapelige publikasjoner: Kirsti Riiser, stipendiat, HiOA Sølvi Helseth, professor, HiOA Knut Løndal, dosent, HiOA Yngvar Ommundsen, professor, HiOA Nina Misvær, førstelektor, HiOA Milada Småstuen, statistiker, HiOA Turid Sundar, stipendiat, UiO/Helsedir

Videre planer

Det gjenstår analyser av oppfølgingsdata (ett år), brukerdata og kvalitative data fra intervjuer med helsesøstre mht. muligheter og barrierer for intervensjon. Et pågående doktorgradsarbeid analyserer kvalitative data fra deltakende ungdommer. Disse resultatene vil gi supplerende informasjon om hvorvidt det er aktuelt å videreutvikle og teste intervensjonen i en større studie og om intervensjonen vil være praktisk og økonomisk gjennomførbar i primærhelsetjenesten.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Prosjektet har rapportert rutinemessig til søkerorganisasjon og presentert prosjektet på konferanse i regi av søkerorganisasjonen.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Riiser K (2015) Young & Active: development and evaluation of an Internetintervention to increase fitness and health-related quality of life in adolescents with overweight and obesity, Norges Idrettshøgskole, ISBN 9788250205123

Artikler:
Riiser K, Løndal K, Ommundsen Y, Sundar T & Helseth S (2013) “Development and usability testing of an Internet intervention to increase physical activity in overweight adolescents.» JMIR Research Protocol, årg. 2, nr. 1:e7.
Doi:10.2196/resprot.2410

Riiser K, Ommundsen Y, Småstuen MC, Løndal K, Misvær N & Helseth S (2014)
“The relationship between fitness and health-related quality of life and the
mediating role of self-determined motivation in adolescents with overweight.»
Scandinavian Journal of Public Health, årg. 42, s. 766-772.
Doi:10.1177/1403494814550517

Riiser K, Løndal K, Ommundsen Y, Småstuen MC, Misvær N & Helseth S (2014)
“The outcomes of a 12-week Internet intervention aimed at increasing fitness
and health-related quality of life in overweight adolescents: The young and
Active controlled trial.» PLOS ONE, årg. 9, nr. 12: e114732.
Doi:10.1371/journal.pone.0114732

Riiser K, Løndal K, Ommundsen Y, Misvær N & Helseth S (2015) “Targeting and
tailoring an intervention for adolescents who are overweight: Some ethical concerns.» Nursing Ethics, årg. 22, nr. 2, s. 237-247
Doi:10.1177/0969733014524761

Sluttrapport/artikler (pdf)

Riiser_2014_PLOSONE.pdf
Riiser_2013_JMIRResProt.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Riiser K (2015) Young & Active: development and evaluation of an Internetintervention to increase fitness and health-related quality of life in adolescents with overweight and obesity, Norges Idrettshøgskole, ISBN 9788250205123

Artikler:
Riiser K, Løndal K, Ommundsen Y, Sundar T & Helseth S (2013) “Development and usability testing of an Internet intervention to increase physical activity in overweight adolescents.» JMIR Research Protocol, årg. 2, nr. 1:e7.
Doi:10.2196/resprot.2410

Riiser K, Ommundsen Y, Småstuen MC, Løndal K, Misvær N & Helseth S (2014)
“The relationship between fitness and health-related quality of life and the
mediating role of self-determined motivation in adolescents with overweight.»
Scandinavian Journal of Public Health, årg. 42, s. 766-772.
Doi:10.1177/1403494814550517

Riiser K, Løndal K, Ommundsen Y, Småstuen MC, Misvær N & Helseth S (2014)
“The outcomes of a 12-week Internet intervention aimed at increasing fitness
and health-related quality of life in overweight adolescents: The young and
Active controlled trial.» PLOS ONE, årg. 9, nr. 12: e114732.
Doi:10.1371/journal.pone.0114732

Riiser K, Løndal K, Ommundsen Y, Misvær N & Helseth S (2015) “Targeting and
tailoring an intervention for adolescents who are overweight: Some ethical concerns.» Nursing Ethics, årg. 22, nr. 2, s. 237-247
Doi:10.1177/0969733014524761

Prosjektleder/forsker

Kirsti Riiser

Hovedveileder

Sølvi Helseth

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Ung, sprek og lykkelig
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Høgskolen i Oslo, Avd. for sykepl.utd.
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 144 000, 2011: kr 455 000, 2012: kr 625 000
Startdato
15.11.2009
Sluttdato
15.11.2013
Status
Avsluttet