Vi har også en stemme – unge med utviklingshemming har ordet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Å få muligheter til å engasjere seg, ytre seg og være med å påvirke sin egen hverdag og sine omgivelser, er viktig for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Det gjør også beslutningene som berører dem bedre og tjenestene som retter seg mot dem mer treffsikre. Barn og unge med utviklingshemminger er i svært liten grad inkludert i det arbeidet som gjøres på medvirkning fra barn og unge i dag, også det arbeidet som har fokus på medvirkning fra barn og unge med funksjonsnedsettelser. Disse barna blir sjelden spurt om sine meninger eller lyttet til i saker som angår dem.

Målsetting

Barn med utviklingshemming får økt kunnskap om egne rettigheter og hvordan de selv kan påvirke, og de blir styrket i troen på egne ressurser og egen betydning i fellesskapet. Voksne får økt kunnskap om barnas rettigheter, erfaringer og meninger, og hvordan styrke deres medvirkning og innflytelse.

Målgruppe

Målgruppen vil være 50 barn og unge med ulike former for utviklingshemming i alderen 11-18 år, bosatt ulike steder i Norge.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

I dette prosjektet vil vi gjennomføre rettighetsworkshops med barn og unge med ulike utviklingshemminger fem ulike steder i landet. I workshopene vil ungdommene bli bedre kjent med de rettighetene de har etter barnekonvensjonen og CRPD, de vil utveksle erfaringer og meninger om oppfyllelsen av disse rettighetene for dem slik de selv opplever det, og de vil komme fram til noen felles budskap og råd som de ønsker å løfte fram for voksne som tar beslutninger som påvirker livene deres. Hver workshop vil vare i to dager med overnatting, slik at ungdommene blir godt kjent med og trygge på hverandre og de voksne. Vi vil bruke ulike kreative metoder. Resultatene av workshopene vil lanseres både lokalt på de fem stedene og nasjonalt. Det vil utvikles en rapport med ungdommenes erfaringer, meninger og ideer, som også skal være forståelig for dem selv, og det vil utvikles en håndbok for voksne om hvordan de bedre kan legge til rette for medvirkning fra barn og unge med utviklingshemminger. Ungdommene vil medvirke i utforming, gjennomføring og oppfølging av workshops og i lanseringer, og vi vil samarbeide med en referansegruppe bestående av ulike organisasjoner på feltet samt personer som selv har en utviklingshemming.

Fremdriftsplan

Desember 2022: Oppstart, første møte med referansegruppa, legge rammene for workshops, identifisere de 5 stedene og lokale samarbeidspartnere, starte rekruttering av barn og unge Mars-oktober 2023: Rettighetsworkshops på fem ulike steder i Norge, lokale lanseringsarrangement etter hver workshop Oktober-november 2023: Ferdigstille rapport og håndbok 3. desember 2023: Nasjonal lansering Desember 2023: Evalueringer og rapportering

Prosjektleder/forsker

Grete Vandvik

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Vi har også en stemme – unge med utviklingshemming har ordet
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Stiftelsen SOR
Beløp Bevilget
2022: kr 570 000
Startdato
01.12.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring