Yes – we can!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Gode levekår og livskvalitet for mennesker med utviklingshemning forutsetter at de er godt inkludert i samfunnet og kan leve mest mulig selvstendige liv. Samfunnet blir i økende grad digitalisert. Inkludering og integrering krever at målgruppen mestrer et visst nivå av IKT-kompetanse. Det er få opplæringsarenaer for IKT og digitale hverdagstjenester for målgruppen i dag. Hovedhensikten med dette prosjektet er å utvikle en tilpasset e-læringapp og stimulere til opplæring i IKT for mennesker med utviklingshemning slik at de kan greie seg bedre som fullt integrerte i det digitaliserte samfunnet.

Målsetting

Prosjektets overordnete målsetting er å forbedre livskvaliteten og levekårene til mennesker med utviklingshemning gjennom økt digital kompetanse og derigjennom fullverdig deltakelse i det digitaliserte samfunnet.

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemning.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Karde gjennomfører prosjektet i tett samarbeid med NFU. Brukermedvirkning og frivillighet fra NFU både sentralt og i fylkes- og lokallag, og i samarbeidende kommuner gjennom hele prosjektet. Utvikling av e-lærinsgappen følger en vanlig utviklingsmetodikk med kartlegging av behov og ønsker, tegninger og skisser, storyboards, papirprototyper o.l. og så programvareutvikling gjennom gradvise forbedringer basert på testing i lab og så gjennom utprøving av brukere i 2 runder. Multimedia benyttes i appen som viktig virkemiddel. Brukermedvirkning gjøres metodisk gjennom spørreundersøkelser, fokusgrupper, semistrukturerte og samtalebaserte intervjuer, deltakende observasjoner, osv. I fokusgrupper benytter vi metodikker for å stimulere deltakelse, fantasi og interaksjon. Utprøving av appen skjer som fri bruk i boliger eller i familier, og i møter i NFUs lokallag i hele landet. To større utprøvingsrunder planlegges, hvorav den siste er med forbedret versjon av appen, basert på tilbakemeldinger fra først runde. Opplegget for aktivisering og oppfølging evalueres av NFU sine frivillige ledere av fylkes- og lokallag etter utprøving i samlinger og av tjenesteytere samarbeidende kommuner. Referansegruppen gir faglige råd til prosjektet.

Fremdriftsplan

Prosjektet gjennomføres ila. 24 mnd. Hovedfasene er: 1. Kartlegginger, eksperimenter og kravspesifikasjoner (M1-4) 2. Utvikling av innhold og e-læringstjenester (M3-8) 3. Testing og utbedring (M8-12) 4. Utprøving og utbedring (M13-18) 5. Rettet formidling (M16-24) 6. Generell spredning (M2-24) 7. Prosjektledelse, kvalitetssikring, styring, administrasjon (M1-24) Prosjektbeskrivelsen og vedlagte Gantt-graf beskriver tidsplanen i detalj.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

«Desktop research»: Søk etter fagstoff som forelå om digitale tjenester for vår målgruppe. Funnene er dokumentert under menyvalget ‘Til støttepersoner/Kilder og fagstoff’. «On-line spørreundersøkelser»: Bruke SurveyMonkey-verktøyet. I start av prosjektet I starten av prosjektet, kartlegge behovene for økt kompetanse om digital kompetanse hos mennesker med utviklingshemning. I slutten av prosjektet undersøkte vi erfaringer. «Papirprototyping»: Tegninger og modeller på papir og powerpoint. «Evolusjonær utvikling»: Iterativ utvikling på WordPress-plattformen. «Film-storyboards og -manuskripter»: For produksjon av filmene. «Fokusgrupper»: Mennesker med utviklingshemning sammen med støttepersoner. «Testbruk»: Både av prosjektdeltakerne og målgruppene. «Fri bruk»: Utprøving over tid på folkehøyskoler og privat. «Ekspertgruppe»: Ekspertsamtalene i grupper og individuelle samtaler dekket både selve e-læringsløsningen og typen og utformingen av støttemateriellet. Individuelle samtaler ble gjennomført over telefon, Skype og Teams i 2020.

Antall personer i målgruppen

1000

Oppsummering

Ja, vi kan! er en del av en serie elæringsressurser Karde har laget for mennesker med utviklingshemning. Vi promoterer ressursene i alle fora hvor Karde er aktive. For Ja, vi kan! er ambisjonen å holde nettressursen oppdatert og i god forfatning. Det foreligger pr i dag ikke planer om å utvide ressursen med flere temaer. Men vi vil jobbe aktivt for at alle Kardes elæringsressurser skal bli tatt i bruk på folkehøyskoler mede elever med utviklingshemning. Dette er mennesker som står på terskelen til å flytte i egne hjem. Da vil det være nødvendig å inneha mange ferdigheter.

Sluttrapport/artikler (pdf)

20210601 Sluttrapport Ja vi kan.pdf

Prosjektleder/forsker

Terje Johan Grimstad

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Yes – we can!
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde AS (www.karde.no)
Beløp Bevilget
2019: kr 1 068 000, 2020: kr 820 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.03.2021
Status
Avsluttet