Yes – we can!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Gode levekår og livskvalitet for mennesker med utviklingshemning forutsetter at de er godt inkludert i samfunnet og kan leve mest mulig selvstendige liv. Samfunnet blir i økende grad digitalisert. Inkludering og integrering krever at målgruppen mestrer et visst nivå av IKT-kompetanse. Det er få opplæringsarenaer for IKT og digitale hverdagstjenester for målgruppen i dag. Hovedhensikten med dette prosjektet er å utvikle en tilpasset e-læringapp og stimulere til opplæring i IKT for mennesker med utviklingshemning slik at de kan greie seg bedre som fullt integrerte i det digitaliserte samfunnet.

Målsetting

Prosjektets overordnete målsetting er å forbedre livskvaliteten og levekårene til mennesker med utviklingshemning gjennom økt digital kompetanse og derigjennom fullverdig deltakelse i det digitaliserte samfunnet.

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemning.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Karde gjennomfører prosjektet i tett samarbeid med NFU. Brukermedvirkning og frivillighet fra NFU både sentralt og i fylkes- og lokallag, og i samarbeidende kommuner gjennom hele prosjektet. Utvikling av e-lærinsgappen følger en vanlig utviklingsmetodikk med kartlegging av behov og ønsker, tegninger og skisser, storyboards, papirprototyper o.l. og så programvareutvikling gjennom gradvise forbedringer basert på testing i lab og så gjennom utprøving av brukere i 2 runder. Multimedia benyttes i appen som viktig virkemiddel. Brukermedvirkning gjøres metodisk gjennom spørreundersøkelser, fokusgrupper, semistrukturerte og samtalebaserte intervjuer, deltakende observasjoner, osv. I fokusgrupper benytter vi metodikker for å stimulere deltakelse, fantasi og interaksjon. Utprøving av appen skjer som fri bruk i boliger eller i familier, og i møter i NFUs lokallag i hele landet. To større utprøvingsrunder planlegges, hvorav den siste er med forbedret versjon av appen, basert på tilbakemeldinger fra først runde. Opplegget for aktivisering og oppfølging evalueres av NFU sine frivillige ledere av fylkes- og lokallag etter utprøving i samlinger og av tjenesteytere samarbeidende kommuner. Referansegruppen gir faglige råd til prosjektet.

Fremdriftsplan

Prosjektet gjennomføres ila. 24 mnd. Hovedfasene er: 1. Kartlegginger, eksperimenter og kravspesifikasjoner (M1-4) 2. Utvikling av innhold og e-læringstjenester (M3-8) 3. Testing og utbedring (M8-12) 4. Utprøving og utbedring (M13-18) 5. Rettet formidling (M16-24) 6. Generell spredning (M2-24) 7. Prosjektledelse, kvalitetssikring, styring, administrasjon (M1-24) Prosjektbeskrivelsen og vedlagte Gantt-graf beskriver tidsplanen i detalj.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

20210601 Sluttrapport Ja vi kan.pdf

Prosjektleder/forsker

Terje Johan Grimstad

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Yes – we can!
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde AS (www.karde.no)
Beløp Bevilget
2019: kr 1 068 000, 2020: kr 820 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.03.2021
Status
Avsluttet