Helse – Regnskap

Helseprosjektene skal kun levere et sluttregnskap for hele prosjektperioden. I tillegg er det krav om økonomisk rapportering i forbindelse med framdriftsrapporteringen.

Hav og himmel

Det er prosjektets samlede utgifter og inntekter det skal leveres regnskap for, det vil si inklusive andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet.

Det skal ikke avlegges regnskap for administrasjonstillegget som følger bevilgningen, med mindre tillegget (eller deler av det) er tilført prosjektet.

Frist

Stiftelsen Dams frist for levering av prosjektregnskapene er tre måneder etter sluttdato i prosjektet. OBS! Organisasjonene har frister tidligere enn dette, så ta kontakt med din søkerorganisasjon for å få fristen.

Regnskapsrapporteringen gjennomføres elektronisk i Damnett.

Søkerorganisasjonens ansvar

Det er søkerorganisasjonen sentralt som står ansvarlig for all regnskapsrapportering i henhold til gjeldende krav.

Dette gjelder uavhengig av om prosjektet gjennomføres sentralt eller lokalt i organisasjonen eller eventuelt i samarbeid med en ekstern instans.

Søkerorganisasjonen er også ansvarlig for at revisor sentralt og lokalt får all nødvendig dokumentasjon og informasjon.

Før innsending til Stiftelsen Dam skal organisasjonen sørge for at alle regnskap er korrekt utfylt, og at alle nødvendige underskrifter og vedlegg er med.

Fritak for revisjon

Totalinntekt under 300.000

Prosjekter med en totalinntekt på 300.000 kroner eller mindre, er i hovedregelen fritatt for revisjon.

Det er likevel full regnskapsplikt for slike prosjekter, og regnskapet skal underskrives av to personer, der den ene skal være prosjektlederen og den andre en tillitsvalgt tilknyttet prosjektet.

Institusjoner direkte underlagt Riksrevisjonen

Enkelte prosjekter gjennomføres ved institusjoner direkte underlagt Riksrevisjonens kontroll. Slike prosjekter kan fritas for kravet om revisjon. NB! Helseforetak er ikke direkte underlagt Riksrevisjonen.

Regnskapsrapporten skal da være underskrevet av prosjektleder, og budsjettansvarlig leder ved den aktuelle institusjonen skal undertegne skjema for attestasjon fra budsjettansvarlig leder.

Revisjon

Krav til revisjon

Revisjon av det enkelte prosjekt må foretas av registrert eller statsautorisert revisor. Alle prosjekter med en totalinntekt på 300.000 kroner eller mer skal ha revisjonsberetning.

Stiftelsen Dams legger spesiell vekt på kontroll av at midlene er brukt i henhold til budsjettet i søknaden og i henhold til Stiftelsen Dams kommentar til bevilgningen. Det blir gitt kommentarer til alle prosjektbevilgninger.

Søkerorganisasjonen må tilrettelegge for revisor, slik at arbeidet kan planlegges i henhold til Stiftelsen Dams frist. Det er derfor viktig at revisor får kopi av all relevant informasjon og dokumentasjon i tide.

Prosjektsøknad med budsjett, og Stiftelsen Dams kommentar til den enkelte prosjektbevilgning, er individuell for hvert prosjekt og må fås fra søkerorganisasjonen sentralt eller det lokale ledd som er involvert.

Der fås om nødvendig også tidligere års framdriftsrapporter for prosjekter som går over flere år.

I tillegg kan det for enkelte prosjekter foreligge korrespondanse mellom Stiftelsen Dam og søkerorganisasjonen, der Stiftelsen Dam godkjenner budsjettendringer eller andre endringer. Søkerorganisasjonen må fremskaffe slik korrespondanse for revisor.

Revisjonsberetning

Stiftelsen Dams egen mal for revisjonsberetning skal benyttes. For de prosjekter organisasjonen driver sentralt, er det naturlig at organisasjonens faste revisor tar seg av oppgaven.

I de tilfellene hvor en ekstern samarbeidspartner (eller et annet organisasjonsledd enn det sentrale leddet) driver prosjektet, vil det være mest aktuelt at det er denne instansens faste revisor som benyttes til å revidere prosjektregnskapet.

Last ned mal for revisjonsberetning.

Administrasjonstillegg

Alle organisasjoner som får innvilget prosjektstøtte gjennom programmet Helse mottar et administrasjonstillegg fra Stiftelsen Dam.

Her kan du lese mer om administrasjonstillegget.