Rekordtildeling i kriseåret 2020

2020 ble tidenes rekordår for Stiftelsen Dam. Det har kommet helsefrivilligheten til gode.

DAM Redaksjonen • 9 Feb. 2021

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam
– Vi har lært mye om omstillingen i frivilligheten i krisetid, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, som er stolt av hvordan organisasjonene og stiftelsen har bidratt. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Vi har bidratt til at rekordmange prosjekter ble gjennomført i 2020. Det har betydd enormt og vi har lært mye om omstillingen i frivilligheten i krisetid, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Beredskap

Det er en krevende øvelse å oppsummere kriseåret 2020, men Lillehagen tror det er særlig ett begrep som bør bli stående igjen:

– Beredskap. Organisasjonene står for en enormt viktig beredskap når en pandemi slår til. Samtidig har vi i Stiftelsen Dam jobbet målrettet med å kvalitetssikre tildelingsprosessene våre i flere år, og det gjorde at vi raskt kunne snu oss rundt og bidra med nye programmer når krisen rammet, sier han.

Allerede 26. mars lanserte stiftelsen Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien med en ramme på 20 millioner kroner. Pengene ble raskt brukt opp, og det var klart at behovene var langt større for helsefrivilligheten. Gjennom våren jobbet stiftelsen, sammen med organisasjonene, opp mot myndighetene for å sikre mer penger for å opprettholde og utvikle ny aktivitet.

Fakta

  • I 2020 fordelte Stiftelsen Dam midler gjennom sju ulike programmer. Av disse er tre rettet inn mot koronapandemien.
  • 3579 søknader kom inn til Stiftelsen Dam i 2020.
  • 1061 søknader ble innvilget.
  • Totalt fordelte stiftelsen nesten 400 millioner kroner i 2020. Det er over hundre millioner kroner mer enn i 2019.

– Truffet viktige behov

I juni kom beskjeden om at Stiftelsen Dam skulle forvalte 75 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet, til et nyuviklet program som skulle bidra til å stimulere til ny aktivitet i helsefrivilligheten. Senere på sommeren ble det klart at stiftelsen skulle fordele ytterligere 50 millioner kroner fra Helsedirektoratet til et program som retter seg inn mot sårbare eldre som rammes særlig hardt av smitteverntiltakene.

Begge programmene har løpende søknadsfrist og videreføres med henholdsvis 75 og 40 millioner kroner i 2021.

– Samarbeidet mellom de frivillige helseorganisasjonene og stiftelsen var avgjørende for denne satsingen. Vi hadde systemene og nettverkene på plass og kunne raskt snu oss rundt. Dette var nok utslagsgivende for at myndighetene turte å satse på å dele ut midler gjennom Dam, sier Lillehagen, og legger til:

– Når vi nå halvveis i programmene får rosende ord og ekstra bevilgninger fra regjeringshold, så er det fordi programmene har truffet viktige behov i det norske samfunnet.

Gjennom Stimuleringsprogrammet kom det inn over 300 søknader i 2020. Totalt ble 75 millioner kroner fordelt til 160 prosjekter. Dette inkluderer et administrasjonstillegg på ti prosent, som går til søkerorganisasjonen.
Grafikk: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam
Aktivitetsprogrammet, som retter seg inn mot sårbare eldre, fikk 187 søknader i 2020. Av disse ble 138 innvilget og totalt ble 30 millioner kroner fordelt til organisasjonene. Det overskytende ble overført til 2021.
Grafikk: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Utvikling og høy aktivitet

Også de ordinære tildelingene stiftelsen gjorde i 2020 viser til imponerende aktivitet i helsefrivilligheten, på tross av pandemien.

Stiftelsen Dam forvalter en del av overskuddet fra Norsk Tipping, og med disse midlene fikk 69 ulike organisasjoner tildelt støtte til 763 nye prosjekter.

I sum fordelte stiftelsen 292 millioner kroner til helsefrivilligheten i 2020 fra overskuddet til Norsk Tipping. Dette inkluderer fem ulike programmer, blant annet pilotprogrammet Utvikling og et eget program stiftelsen opprettet bare to uker etter at pandemien stengte landet.

– 2020 var et ekstraordinært år for alle, også oss i Stiftelsen Dam. Når vi ser tilbake på dette året så er det likevel utvikling og en ganske formidabel aktivitet – både internt hos oss og ute i organisasjonene – som er det etterlatte inntrykket. Det er jeg stolt av, sier Lillehagen.

Slik er fordelingen mellom de av Stiftelsen Dams programmer som fikk midler fra Norsk Tippings overskudd i 2020. I tillegg til programmene kommer omlag 34 millioner kroner i administrasjonstillegg, som går til søkerorganisasjonene.
Grafikk: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Pandemi og pyskisk helse

Stiftelsen Dams målsetning er å gi penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Det innebærer en fordeling mellom ulike helseområder, og også i 2020 var det psykisk helse som fikk den største andelen av midlene. Dette reflekteres i stor grad søknadsbunken, det vil si at det også søkes mest om prosjektmidler til psykisk helse.

– Stiftelsen Dam har historisk sett vært en viktig bidragsyter til psykisk helse. Aktualiteten til psykiske helseutfordringer ble kanskje enda større i 2020, da pandemien bidro til at mange opplevde isolasjon og ensomhet, og alle følgene av det. At Dam har bidratt til at organisasjonene kan bistå mennesker som sliter med dette er selvfølgelig viktig og en del av vårt samfunnsoppdrag, sier Lillehagen.

Slik ser fordelingen i programmene Helse og Forskning ut, fordelt på helseområder.
Grafikk: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Forventer stor aktivitet i 2021

Det er grunn til å tro at utviklingen fra 2020 fortsetter også i 2021. Både Aktivitetsprogrammet og Stimuleringsprogrammet fortsetter ut dette året, og det er allerede gjort en rekke tildelinger i disse to programmene.

15. februar kommer årets første tildeling i stiftelsens øvrige programmer, da tildelingen i pilotprogrammet Utvikling skal offentliggjøres. Deretter følger Ekspress vår 15. mai, Helse vår 15. juni, Forskning 15. oktober, Ekspress høst 15. november og Helse høst 15. desember.

– Det er mange datoer og tildelinger å forholde seg til, men mest av alt er dette en veldig gledelig utvikling for Stiftelsen Dam og hele helsefrivilligheten, sier Lillehagen.

Under kan du se en historisk oversikt over antall søknader Stiftelsen Dam har mottatt, og antall innvilgelser som har blitt gjort, både i sum og antall prosjekter.

Graf som viser antall søknader Stiftelsen Dam mottok per år i perioden 2014-2020.
Grafen viser antall søknader Stiftelsen Dam har mottatt per år siden 2014, fordelt på program. I 2014 hadde stiftelsen kun to programmer, Helse (som tidligere het Rehabilitering og Forebygging) og Forskning. Siden 2015 har også Ekspress vært en del av porteføljen. Fra 2020 hadde stiftelsen i tillegg tre programmer tilknyttet koronapandemien, samt pilotprogrammet Utvikling.
Grafikk: Stiftelsen Dam
Graf som viser innvilgelser per år i millioner kroner i Stiftelsen Dam, i perioden 2014-2020.
Grafen viser innvilgelser per år i millioner kroner, fordelt på program. Summene er eksklusive administrasjonstillegget som organisasjonene får.
Grafikk: Stiftelsen Dam
Graf som viser antall innvilgelser i Stiftelsen Dam fra 2014-2020.
Grafen viser antall innvilgede prosjekter, fordelt per år siden 2014.
Grafikk: Stiftelsen Dam