Retningslinjer for søknad om søkerrett og medlemskap i Stiftelsen Dam

Norske frivillige organisasjoner med demokratisk styringsstruktur og helse (herunder rehabilitering og/eller forebygging) som hovedvirksomhet kan søke om bli tilknyttet Stiftelsen Dam som:

 1. Søkerorganisasjon, med rett til søke om støtte gjennom stiftelsens programmer.
 2. Medlem av Stiftelsen Dams representantskap, jfr. bestemmelsene i § 11 i stiftelsens vedtekter.

I begge tilfeller legges Stiftelsen Dams formål til grunn ved vurdering av om organisasjonen har helse og/eller rehabilitering som hovedvirksomhet. Formålet til stiftelsen er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Søknadene skal fremmes skriftlig. Søknader om å bli godkjent som søkerorganisasjon behandles av sekretariatet, mens søknader om opptak til stiftelsens representantskap behandles av styret med uttalelse fra representantskapets årsmøte.

Krav for å oppnå søkerrett

Organisasjonen må:

 • ha vært virksom med egne vedtekter og styre i minst to år.
 • ha sitt hovedsete og virksomhet i Norge.
 • ha vedtektsfestet helseformål.
 • ha helse (herunder rehabilitering og/eller forebygging) som hovedvirksomhet.
 • ha et styre bestående av minst tre personer.
 • ha en demokratisk styringsstruktur.
 • organisere frivillig virksomhet.
 • ha sin virksomhet minst på fylkesnivå.
 • må være det sentrale leddet (det vil si ikke et organisasjonsledd).
 • må være registrert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
 • ha en statsautorisert eller registrert revisor.
 • ha samsvar mellom vedtektsfestet formål og aktivitet.

Krav til dokumentasjon:

 • Gjeldende vedtekter med dato for siste vedtektsendring.
 • Godkjente reviderte årsregnskap fra de to siste årene.
 • Godkjente årsmeldinger fra de to siste årene. Årsmeldingen skal redegjøre for organisasjonens aktiviteter.
 • Styresammensetning.

Organisasjonsformer som kan godkjennes:

 • Åpne medlemsbaserte organisasjoner.
 • Paraplyorganisasjoner.
 • Stiftelser med demokratisk styringsstruktur, dvs med representantskap og valgkomité.

Organisasjonsformer som ikke godkjennes:

 • Stiftelser uten representantskap og valgkomité.
 • Organisasjoner med selvrekrutterende styre.
 • Organisasjoner hvor det offentlige er hovedinteressent.
 • Offentlige etater, instanser og institusjoner.
 • Politiske partier og fagforeninger.
 • Faglige sammenslutninger og nettverk.
 • Vel- og venneforeninger.
 • Frivillighetssentraler og krisesentre.
 • Livssynsorganisasjoner.
 • Organisasjoner med virke kun på kommunenivå.
 • Organisasjoner med samme navn og virksomhet som en allerede godkjent søkerorganisasjon.
 • Organisasjonsledd og underliggende organisasjoner.
 • Kommersielle organisasjoner.
 • Aksjeselskap, eller lignende organisasjonsformer.
 • Enkeltmannsforetak.

Behandlingsprosedyre

Søknader om søkerrett behandles løpende. Behandlingstiden er 4-6 uker fra søknad er innsendt.

Du søker slik:

 • Gå til vår innloggingsside.
 • Opprett deg selv som ny bruker.
 • Etter vellykket innlogging velger du «Jeg finner ikke organisasjonen min» i det bildet du får opp.

Hvordan beholde sin søkerrett

Hvert femte år må en godkjent søkerorganisasjon bekrefte sin søkerrett, ved innsending av vedtekter, årsregnskap og årsmelding.

Stiftelsen Dam står fritt til etterspørre relevant dokumentasjon og eventuelt frata en organisasjon søkerrett dersom vedtekter eller aktivitet har endret seg, eller Stiftelsen Dams retningslinjer har blitt endret.

Ved mislighold av forhold knyttet til prosjektoppfølgingen, for eksempel manglende sluttrapport eller regnskap, kan organisasjonen miste sin søkerrett, enten midlertidig eller permanent.

Om en organisasjon ikke har sendt inn prosjektsøknader de siste fem  rene, vil søkerretten fjernes automatisk.

Krav for å oppnå medlemskap

Organisasjonen må allerede hatt søkerrett i Stiftelsen Dam i minst syv år.

I tillegg stilles følgende krav:

 • Medlemskapet må anbefales av minst to organisasjoner som er medlem av stiftelsens representantskap.
 • Organisasjonen må være landsomfattende.
 • Organisasjonen må være livssynsnøytral.

Behandlingsprosedyre

Søknad om medlemskap mottas til enhver tid og vil behandles av styret i siste møte (mars) før ordinært årsmøte i representantskapet (mai).

Eksisterende medlemmer høres i perioden etter styrets førstegangsbehandling av søknaden. Meningene fra eksisterende medlemmer vil bli tillagt vekt, og derfor kan ikke medlemskap i representantskapet garanteres basert på de ovennevnte kriteriene alene.

Opptak besluttes i første ordinære styremøte etter årsmøtet (juni).

Søknad om medlemskap med relevante vedlegg sendes til post@dam.no.