Vedtekter

Her finner du Stiftelsen Dams vedtekter.

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DAM

(Fastsatt av det konstituerende møte 9. mars 1993, endringer vedtatt på årsmøtet april 1997, 28. april 1998, 27. april 1999, 28. april 2000, 26. april 2002, 25. april 2003, april 2006, 28. april 2010, 8. desember 2015, 16. mai 2017, 23. mai 2018, 21. mai 2019, 6. mai 2020 og 4. mai 2022)

Kap 1. Stiftelsens navn og formål

§1

Stiftelsen Dam er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Dam».

§2

Stiftelsens formål er å støtte frivillig helse- og/eller rehabiliteringsrelatert virksomhet som retter seg mot målgrupper i Norge, herunder forebyggende helsearbeid som utføres av frivillige humanitære/ideelle samfunnsnyttige organisasjoner og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, både innen psykisk og fysisk helse. Støtte kan også gis til slik forskning.

Kap 2. Stiftelsens grunnkapital

§3

Stiftelsens grunnkapital ved opprettelsen var NOK 1.200.000. Grunnkapitalen ble tilveiebrakt slik:

Den Norske Kreftforening NOK 400.000 Nasjonalforeningen for folkehelsen NOK 400.000 Norges Blindeforbund NOK 400.000.

Pr. 31.12.2021 er grunnkapitalen NOK 11.199.372.

§4

Organisasjoner som tas opp som medlemmer av representantskapet, jf. § 11, skal gjøre et tilskudd til stiftelsens kapital, jf.§ 17 annet ledd. Slikt tilskudd som ytes etter 01.01.2018 skal regnskapsføres som «Annen bundet egenkapital». Tilskuddsbeløpet skal i utgangspunktet være NOK 400.000, men slik at det beløpet som skal betales reguleres årlig med utgangspunkt i 1993 i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 31. mars det år organisasjonen blir tatt opp som medlem av representantskapet.

Styret kan bestemme at en organisasjon som tas opp som medlem av representantskapet skal betale et lavere tilskudd enn det som er fastsatt i første ledd.

Kap 3. Stiftelsens styre

§5

Styret er stiftelsens øverste organ og forestår forvaltningen av stiftelsen. Styret treffer de vedtak som ikke er lagt til representantskapet, jf. § 10.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene og styrets egne retningslinjer for utdeling av midler. Styret skal påse at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret vedtar stiftelsens årsregnskap og årsmelding.

§6

Styret skal ha 7 ordinære medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret skal i tillegg ha styreleder og nestleder. Den Norske Advokatforening skal innstille ett ordinært styremedlem med varamedlem.

Alle styrets medlemmer velges for en periode på to år, med mulighet for gjenvalg i ytterligere to perioder.

Styremedlemmer med varamedlemmer, styreleder og nestleder velges av representantskapets årsmøte, jf.§ 10 annet ledd (b). Ved eventuelle frafall innen en valgperiode konstituerer styret seg selv.

Bare personer som er medlem, har tillitsverv eller er ansatt i organisasjon som er medlem av representantskapet, kan være styremedlem, styreleder og nestleder. Kravet om medlemskap, tillitsverv eller ansettelsesforhold gjelder ikke for styremedlem som er innstilt til valg av Den Norske Advokatforening.

Opphører styrevervet for et styremedlem før valgperioden er utløpt, skal representantskapet, eventuelt den som har oppnevnt styremedlemmet etter tredje eller fjerde ledd, velge et nytt styremedlem for resten av perioden. I mellomtiden fungerer varamedlemmet i vervet. Gjelder fratreden leder eller nestleder, konstituerer styret seg selv frem til neste årsmøte i representantskapet.

§7

Styremøter holdes når styrets leder beslutter det. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styrets leder innkaller til styremøte for behandling av bestemte saker.

§8

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer/varamedlemmer er tilstede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.

En beslutning av styret krever flertallet av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme, eller stemmen til den som i styreleders sted leder møtet, avgjørende.

Kap 4. Daglig leder

§9

Stiftelsen skal ha en daglig leder med et sekretariat. Daglig leder ansettes av styret som også bestemmer daglig leders lønns- og arbeidsvilkår.

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

Kap 5. Representantskapet og representantskapets medlemmer

§ 10

Stiftelsen skal ha et representantskap. Representantskapet har følgende oppgaver:

a) Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet

b) Velge styremedlemmer med varamedlemmer, styreleder og nestleder, jf. 6.

c) Fastsette eventuell godtgjørelse til styremedlemmene

d) Velge valgkomiteens medlemmer med varamedlemmer, jf. 19

e) Velge stiftelsens revisor. Revisor skal være statsautorisert

f) Avgi uttalelse om årsregnskapet og årsmeldingen

g) Avgi uttalelse til styret. Representantskapet kan avgi uttalelse etter anmodning fra styret eller på eget initiativ

h) Etter forslag fra styret beslutte omdanning av stiftelsen, herunder endring av vedtektene og oppløsning av stiftelsen, jf. 25

i) Beslutte eventuell gransking av stiftelsen

Representantskapet har ikke annen myndighet enn det som er fastsatt i foregående ledd.

§ 11

Medlemmer av representantskapet er norske frivillige organisasjoner som driver helse­ og/eller rehabiliteringsorientert virksomhet, og som styret har tatt oppsom medlem.

Opptak av nytt medlem kan bare skje etter skriftlig anbefaling om medlemskap fra minst to organisasjoner som fra tidligere er medlem av representantskapet. En organisasjon kan bare bli tatt oppsom medlem dersom styret finner dette forsvarlig ut fra en totalvurdering av organisasjonens og Stiftelsen Dams forhold. Styret vedtar egne retningslinjer for godkjenning av opptak av nye medlemmer.

Før styret treffer vedtak om opptak av nytt medlem, skal saken være forelagt de organisasjoner som allerede er medlemmer av representantskapet til uttalelse.

Samtidig som styret treffer vedtak om opptak av nytt medlem i representantskapet, fastsetter styret det beløp organisasjonen skal betale som tilskudd til stiftelsens kapital, jf. § 4.

Tilskuddet forfaller til betaling senest en måned etter at styret har truffet vedtak om medlemskap. Organisasjonen er å anse som medlem av representantskapet når betaling har funnet sted. Dersom tilskuddet ikke er innbetalt innen tre måneder etter at vedtaket om opptak er truffet, faller vedtaket bort.

§ 12

Styret kan med tilslutning fra tre fjerdedeler av de avgitte stemmer vedta å ekskludere et medlem av representantskapet som vesentlig opptrer i strid med stiftelsens formål eller som for øvrig vesentlig opptrer i strid med stiftelsens interesser. Før styret treffer vedtak om eksklusjon, skal spørsmålet være forelagt medlemmet og representantskapet til uttalelse.

§ 13

Representantskapet holder ordinært møte minst en gang årlig i mai måned (årsmøte). Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel.

Spørsmål som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være meldt skriftlig til styret innen utløpet av januar.

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning, revisor, møteleder på årsmøte og medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen skal være medlemmene i hende senest fire uker før årsmøtet. Forslaget om valg av andre personer enn de som fremgår av valgkomiteens innstilling må være medlemmene i representanskapet i hende senest to uker før årsmøtet.

§ 14

Et medlem som ønsker å være representert i årsmøtet, skal være representert ved en representant som senest en uke før årsmøtet er meldt skriftlig til stiftelsen. Bare personer som er medlem, har tillitsverv eller er ansatt i organisasjon som er medlem av representantskapet, kan være årsmøterepresentant. Styremedlemmer eller varamedlemmer til styret kan ikke være årsmøterepresentant.

Styrelederen og daglig leder skal være til stede og de øvrige styremedlemmene har rett til å være tilstede i årsmøtet, med mindre representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe annet.

§ 15

Årsmøtet åpnes av styrets leder som har ansvar for at det utarbeides en fortegnelse over møtende representanter og representantenes stemmevekt, jf. §17.

Etter at møtet er åpnet, velger årsmøtet en møteleder blant representantene. Valgkomiteen skal fremme forslag til møteleder.

§ 16

Årsmøtet kan bare treffe vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet kan kun velge personer til styret fra valgkomiteens innstilling eller andre personer som er varslet inne fristen i §13, tredje ledd, andre punktum. En beslutning av årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved valg anses de valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 17

Stemmerett i representantskapets årsmøte har de representanter for medlemmene som er meldt til stiftelsen i samsvar med § 14.

Stemmeretten er gradert i forhold til det tilskudd til grunnkapitalen eller stiftelsens annen bundne kapital, jf. § 4 som det enkelte medlem har innbetalt. Hver innbetalte NOK 100.000 gir en stemme. Beløp under NOK 100.000 gir ingen stemmer. Ved beregningen av representantenes stemmerett eller stemmevekt tas det ikke hensyn til indeksregulering av det innbetalte beløp i medhold av§ 4 første ledd tredje punktum.

§ 18

Styret kan innkalle til ekstraordinært møte i representantskapet for behandling av sak som hører under representantskapets myndighetsområde og som er av en slik art at den ikke kan utsettes til behandling i representantskapets årsmøte. Styret skal dessuten innkalle til ekstraordinært møte i representantskapet når det kreves av minst en tredjedel av representantskapets medlemmer for behandling av et bestemt angitt spørsmål som hører under representantskapets myndighetsområde.

For ekstraordinære møter i representantskapet gjelder reglene i§§ 13, 14, 15, 16 og 17 tilsvarende så langt de passer.

Kap 6. Representantskapets valgkomite

§ 19

Representantskapet skal ha en valgkomite med en leder og to øvrige medlemmer samt minst to varamedlemmer. Varamedlemmene trer inn i samme nummerrekkefølge som de er valgt.

Valgkomiteens medlemmer velges på årsmøtet for en periode på tre år.

Bare personer som er medlem, har tillitsverv eller er ansatt i organisasjon som er medlem av representantskapet, kan være medlem av valgkomiteen.

Opphører vervet for et medlem av valgkomiteen før valgperioden er utløpt, skal representantskapet velge et nytt medlem for resten av perioden. I mellomtiden fungerer varamedlemmet i vervet.

§ 20

Valgkomiteen skal overfor årsmøtet fremme innstilling til styreleder, nestleder, ordinære medlemmer og varamedlemmer til styret som årsmøtet skal velge. Valgkomiteen er bundet av Den Norske Advokatforenings innstilling, jf. § 6, andre ledd. Valgkomiteen skal også fremme innstilling til revisor, møteleder til årsmøte og medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen. Innstillingen skal være medlemmene av representantskapet i hende senest fire uker før årsmøtet, jf. § 13, tredje ledd, andre punktum.

Styret utarbeider nærmere instruks for valgkomiteen.

§ 21

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst to av komiteens medlemmer er tilstede eller deltar i saksbehandlingen.

Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

Kap 7. Kontrollutvalget for fordelingsspørsmål

§ 22

Til å bistå styret med utdeling av stiftelsens inntekter, skal styret oppnevne et kontrollutvalg.

Kontrollutvalget skal bestå av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Utvalget skal være sammensatt slik at det representerer bred innsikt og erfaring fra virksomhet som er beskrevet i § 2.

Medlemmene av kontrollutvalget oppnevnes for en periode på to år.

§ 23

Kontrollutvalget skal fremlegge en beretning til fagutvalgets innstilling for hver utdeling og en samlet beretning for alle utdelinger innen et kalenderår for styret.

Styret utarbeider nærmere instruks for kont rollut valget.

Kap 8. Utdeling av midler

§ 24

Utdelinger vedtas av styret på grunnlag av fagutvalgets innstilling med beretning fra Kontrollutvalget.

Et styremedlem som har slik tilknytning til styresak om utdeling at han eller hun er inhabil etter reglene om inhabilitet i stiftelsesloven § 37, skal fratre ved styrets behandling og avgjørelse av saken. Et styremedlem kan således blant annet ikke delta i behandlingen av eller avgjørelsen av spørsmål om utdeling av midler til organisasjon som vedkommende har tillitsverv eller er ansatt i.

Et styremedlem plikter selv så tidlig som mulig under saksbehandlingen å gjøre styrelederen eller daglig leder oppmerksom på forhold som kan medføre inhabilitet.

Styret kan gi nærmere regler om utdeling av midler, herunder nærmere regler om styremedlemmenes habilitet.

Kap 9. Omdanning, herunder vedtektsendringer og oppløsning av stiftelsen

§ 25

Representantskapet kan innenfor rammen av reglene om omdanning i stiftelsesloven kap 6 vedta omdanning av stiftelsen, herunder vedta endringer av vedtektene og beslutte oppløsning av stiftelsen. Slikt vedtak krever tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de avgitte stemmer. Representantskapet kan bare behandle sak om omdanning etter forslag fra styret hvor forslaget må være vedtatt med tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de avgitte stemmer.

Dersom stiftelsen opphører skal de midler som er igjen etter at kreditorene er dekket så langt det er mulig anvendes i samsvar med stiftelsens formål eller et beslektet formål.

Kap 10. Ikrafttredelse av vedtektsendringer

§ 26

Vedtektsendringene trer i kraft når endringene er godkjent av Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven § 48 annet ledd tredje punktum og § Sl.