Åpenhetsloven

Her finner du Stiftelsen Dams redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som følge av Åpenhetsloven.

Vedtatt av Stiftelsen Dams styre 18. mars 2024.

Styret i Stiftelsen Dams redegjørelse Åpenhetsloven 2024 (signert)

Stiftelsen Dam og åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og Stiftelsen Dam omfattes av loven som følge av størrelsene på omsetning og egenkapital. 

Stiftelsen Dam er en av Norges største pengeutdelende stiftelser og finansierer frivillige organisasjoners prosjekter innen helse og rehabilitering. Utdelingene finansieres av Dams andel av Norsk Tippings overskudd (6,4 prosent) som er hjemlet i pengespilloven og forankres gjennom vedtak i statsråd. Stiftelsen tildeler årlig om lag 400 millioner kroner. 

Dam mottar årlig om lag 2.500 søknader om tilskudd til prosjekter gjennom de fire ulike programmene Ekspress, Helse, Utvikling og Forskning. Til enhver tid er det godt over tusen pågående prosjekter som støttes økonomisk av stiftelsen.  

Stiftelsen Dam og bærekraftarbeidet

Stiftelsen Dams viktigste bidrag til bærekraftsmålene er langs den sosiale dimensjonen. Bærekraftsarbeidet er forankret i styrets vedtatte strategi for perioden 2022-2026 og særlig arbeides det med følgende av FNs bærekraftsmål:  

3. God helse og livskvalitet  

9. Industri, innovasjon og infrastruktur  

10. Mindre ulikhet  

Stiftelsen Dam har utarbeidet og følger åtte prinsipper for bærekraftig utvikling som bygger på UN Global Compact sitt rammeverk. Disse målene etterstrebes både internt i sekretariatet og vi oppfordrer leverandører til å følge dem. Det inngås prosjektavtale med alle mottakere av midler og de angir hvilket bærekraftsmål deres prosjekt skal oppfylle.  

Sekretariatet i stiftelsen har satt seg konkrete målsetninger for bærekraftarbeidet, og i 2023 ble det etablert en tipunktsliste med konkrete målsetninger for en mer bærekraftig drift av sekretariatet. Generalsekretær har ledet arbeidsgruppen som har koordinerings- og oppfølgingsansvaret for bærekraftområdet.  Det offentliggjøres et årlig bærekraftregnskap for stiftelsen som del av årsmeldingene. 

Stiftelsen Dam og leverandører

Dams leverandører er hovedsakelig virksomheter som leverer tjenester. Den største leverandøren er Norsk Tipping, som sørger for inntektene som bidrar til realiseringen av Stiftelsen Dams formål. Stiftelsen har vært – og er – en av de viktigste pådriverne for ansvarlig spillpolitikk i Norge, og jobber for at de norske enerettsaktørene bidrar til at minst mulig problematisk spillatferd. Vi har jevnlig og tett kontakt med Norsk Tipping og med Lotteri- og stiftelsestilsynet om disse spørsmålene. 

De viktigste leverandørene utover Norsk Tipping er IT-leverandører som leverer søknadssystem og øvrige IT-systemer- og tjenester. I tillegg kjøpes det inn tjenester i noe omfang innenfor kommunikasjonsområdet. 

Stiftelsen Dam har finansplasseringer som sikrer finansiering av framtidige forpliktelser til prosjektene, ettersom varigheten i mange prosjekter kan være opp til seks år. Finansplasseringene forvaltes av en uavhengig norsk investeringsrådgiver. Oppfølgingen følger egen vedtatt strategi for finansplasseringer, som også har strenge etiske prinsipper for plasseringene. Dette gjelder spesielt fond hvor det er eksponering mot gambling, ukonvensjonelle våpen, tobakk, miljø og utnyttelse av mennesker og deres menneskerettigheter. Stiftelsen følger også opp investeringer knyttet til alkohol, pornografi og konvensjonelle våpen. Stiftelsen har eget finansutvalg som bistår i dette arbeidet. Styret har jevnlig diskusjoner om finansplasseringene.  

Ved inngåelse av nye avtaler (inkludert fornyelse av eksisterende avtaler) om leveranser av varer og tjenester er bærekraft et sentralt og ufravikelig element. Dam skal prioritere å kjøpe gaver og liknende fra tilrettelagte/inkluderende og bærekraftige arbeidsplasser og leverandører. Alle arrangementer skal være universelt utformet. I 2023 er de ti største leverandørenes bærekraftarbeid kartlagt, og basert på dette legges det en plan for oppfølging. Det er dessuten inngått egen oppdragsavtale med cirka 120 fagutvalgsmedlemmer fordelt på fire fagutvalg som vurderer søknader på oppdrag fra stiftelsen. Det inngås også avtale med alle prosjekter som får midler fra stiftelsen, hvor det oppfordres til bærekraft i prosjektene. Alle søkere må angi hvilket primære og sekundære bærekraftsmål deres prosjekter skal bidra til å oppnå.

Risiko- og aktsomhetsvurderinger

Risiko og aktsomhet er en sentral del av den daglige driften i Stiftelsen Dam. Annethvert år deltar hele sekretariatet i risikovurderinger og -analyser. Det ble gjort slike gjennomganger både i 2021 og i 2023, og tiltak følges opp for å møte de aktuelle risikoområdene, og det er laget plan for oppfølging av disse tiltakene. Styret vil bli informert om risikovurderingene og får si sin mening om både innhold og oppfølging. Oppfølgingen skjer ordinært gjennom årlige handlingsplaner som vedtas av styret. det valgte fokuset framover vil være spesielt knyttet til hendelsene: (1) om personer i sekretariatet med nøkkelkompetanse slutter samtidig, (2) om det er inkonsistens eller feil i data vi sender ut av huset og (3) om økonomien svekkes. 

Leverandørundersøkelsen om bærekraft som ble gjort våren 2023 viser at de fleste har et aktivt forhold til bærekraft og sin rolle som stiftelsens leverandør. I første omgang ble de ti største leverandørene tilsendt forespørsel om å gi en beskrivelse om deres bærekraftsarbeid. Kun én leverandør svarte ikke på henvendelsen. I det videre vil sekretariatet arbeide med den videre oppfølging av svarene som ble med i kartleggingen.  

Dam vil bidra til større bevissthet i egen leverandørkjede framover ved å be om jevnlige tilbakemeldinger fra leverandører, også når det inngås avtaler med nye. Stiftelsen vil legge inn styrkede forventninger om bærekraftig utvikling, at leverandørene ikke bryter menneskerettighetene, har ordnede og lovlige forhold etter norsk lov og at de ikke bidrar til hvitvasking eller korrupsjon. Det vil også bes om redegjørelser for hvilke aktsomhetsvurderinger som er gjort som kan angå Dams drift. 

Stiftelsen Dams varslingskanal

Stiftelsen Dam opprettet i 2020 en egen varslingskanal, der det kan varsles om kritikkverdige forhold. Dette er gjort i samarbeid med BDO og varslingstjenesten har en egen rutine for hvordan varsling håndteres i stiftelsen. Et varsel kan gjøres anonymt. Det er også mulig å varsle utenom kanalen. Stiftelsens medarbeidere ønsker dessuten å være proaktive med tanke på varsling, og bruker medieovervåkning for å fange opp forhold som kan være aktuelt å følge opp.  

Ved brudd på lov og regelverk kan det være aktuelt med ulike tiltak. Eksempler på tiltak kan være å heve en kontrakt eller sette en organisasjons søkerrett på pause. Det kan også være aktuelt å stanse et prosjekt, og kreve tilbakebetaling av midler. I noen tilfeller kan det være aktuelt med politianmeldelse om forholdet bryter med norsk lov. Stiftelsen forsøker så langt det er mulig å komme til minnelige løsninger, i samarbeid med den organisasjonen eller leverandøren det kan gjelde. Styret orienteres årlig om varslingssaker i første møte etter nyttår. 

Videre arbeid med åpenhetsloven 

Arbeidet med åpenhetsloven er i sin begynnelse, og stiftelsen ønsker å komme videre på området. Risiko- og aktsomhetsvurderinger må gjennomføres regelmessig og tiltak må settes inn der det er både høy sannsynlighet og høy alvorlighetsgrad for at en uønsket hendelse kan inntreffe. Styret og sekretariatet vil arbeide for å styrke eget bærekraftarbeid og oppfølging av prosjektene og leverandørene framover. Jevnlige redegjørelser skal gjøres årlig og publiseres på nettsidene.

Styret i Stiftelsen Dams redegjørelse Åpenhetsloven 2024 (signert)

Ved spørsmål om redegjørelsen fra styret eller det øvrige arbeidet med åpenhetsloven og bærekraftarbeid i Stiftelsen Dam, ta kontakt på post@dam.no.