Bærekraft i Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam vil bidra til et bærekraftig samfunn. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft.

Stiftelsen Dams strategi for perioden 2022-2026 tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og særlig fokuseres det på tre av målene.

3. God helse og livskvalitet 

Dams kjernevirksomhet er å bidra til god helse og livskvalitet gjennom prosjektene som støttes.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur 

Dam vil bruke sin posisjon som finansiør til å styrke innovasjon, kunnskapsbygging og vitenskapelig forskning.

10. Mindre ulikhet 

Dams prosjekter bidrar til å motvirke ulikheten i samfunnet gjennom prosjektene som støttes.


Stiftelsen Dam følger åtte prinsipper som skal være førende for virksomheten. Disse prinsippene er bygget på UN Global Compact sine prinsipper for et bærekraftig næringsliv, og er behandlet i styret.

Prinsippene ligger til grunn for all aktivitet i Stiftelsen Dam og alle bestillinger av varer og tjenester. Prosjekter som støttes av stiftelsen oppfordres til å drive etter de samme prinsippene.

Stiftelsen Dams prinsipper for bærekraftig drift

Stiftelsen Dam skal drive sin virksomhet på en måte som gir mest mulig sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Stiftelsen Dam skal støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter og sikre at vi ikke er medskyldige i menneskerettighetsbrudd.

Stiftelsen Dam skal være en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass.

Stiftelsen Dam skal ha ordnede arbeidsforhold i sekretariatet og prosjektene som får støtte.

Stiftelsen Dam støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer.

Stiftelsen Dam skal ta initiativer for å fremme større miljøansvar; og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier og innovasjon.

Stiftelsen Dam skal jobbe mot korrupsjon i alle dens former, inkludert utpressing og bestikkelser.

Stiftelsen Dam skal inngå kontrakter med leverandører som forplikter seg til å følge bærekraftige prinsipper.