– Vårt forskningsprogram bidrar til høy kunnskapsproduksjon

For tredje gang har Stiftelsen Dam analysert samfunnsnytten av midlene som bevilges.

DAM Redaksjonen • 12 mai. 2021
Rapporten er en del av Stiftelsen Dams kvalitetssikringsarbeid, og utgis for tredje gang. Foto: Stiftelsen Dam

Analysene viser at vi gjennom vårt forskningsprogram bidrar til høy kunnskapsproduksjon og utdanning av forskere, sier leder for programutvikling i Stiftelsen Dam, Ida Svege. 

Hun har utarbeidet rapporten «Analyser av samfunnsnytte og bevilgninger 2021», som presenteres annethvert år, og er et ledd i stiftelsens kvalitetssikringsarbeid.  

Leder for programutvikling, Ida Svege.

Målet med rapporten er å vurdere om Stiftelsen Dams prosjektfinansiering gir generelle samfunnsnyttige gevinster. Analysen ser på hvilke helseområder midlene tildeles, om tildelingene gjenspeiler behov basert på sykdomsbyrden i Norge og i hvor stor grad tildelingen frembringer ny kunnskap og kompetanse innen helsefeltet. 

Skaper tilgjengelig kunnskap

Forskningsprosjektene som fikk støtte fra Dam i perioden 2008-2014 har hittil resultert i 680 publikasjoner, og over 80 prosent av stipendiatene som startet opp med støtte fra Dam i disse årene har disputert og fått sin doktorgrad.

– Vi håper og tror at kunnskapen fra våre forskningstildelinger gir bedre pasientbehandling og folkehelsetiltak, sier Svege.

Hun understreker at resultatene fra forskningen stiftelsen har støttet allerede i stor grad er tilgjengelig for alle, men at det er et mål at dette i enda større grad skal skje framover. I 2020 lanserte stiftelsen retningslinjer for åpen forskning. Åpen tilgang til forskningsartikler og resultater fra  forskningen som stiftelsen støtter kan gi enda større gevinster for samfunnet. 

– Vi vil også se på hvordan vi kan stimulere «våre» forskere til å lykkes i enda større grad, slik at gjennomføringsgraden øker og fullføringstiden reduseres. Kombinert med økt åpenhet vil dette gi mer kunnskap raskere til pasienter, helse- og omsorgstjenestene, organisasjonene og resten av samfunnet, sier Svege.

Tildelingene reflekterer søknadene

Siden første tildeling i 1997 har Stiftelsen Dam bevilget nesten fem milliarder kroner til helse- og helseforskningsprosjekter i Norge, med 2020 som et absolutt toppår. 

– Det er spennende å se hvordan våre tildelinger de siste årene relaterer seg til sykdomsbyrden i Norge, samt hvordan våre forskningstildelinger skiller seg andre finansiører av helseforskning sine tildelinger, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Analysene viser at Stiftelsen Dam relativt sett finansierer mer forskning knyttet til forebyggende og helsefremmende tiltak, forskning på effekt av behandlinger og helsetjenesteforskning.    

– Vårt løpende kvalitetssikringsarbeid viser at våre tildelinger reflekterer søknadene vi mottar når det gjelder fordelingen mellom de ulike helseområdene og helsekategoriene, sier Lillehagen. 

Håper organisasjoner lar seg inspirere

Oppdaterte tall fra HelseOmsorg21-monitoren, som representerer den tilnærmet totale bevilgningen til helseforskning i Norge, viser at spesielt kategoriene skader/ulykker, muskel- og skjelettlidelser og mental helse synes å være underfinansierte relativt til total sykdomsbyrde. 

Sammenlignet med andre finansiører av helseforskning ga Stiftelsen Dam relativt sett mer til prosjekter innen kategoriene mental helse, hjerte og kar, og andre ikke-smittsomme sykdommer i perioden 2017-2020, og til forskningsaktivitetene forebygging, evaluering av behandlinger, håndtering av sykdommer og tilstander og helse- og sosialtjenesteforskning. 

– Vi håper at organisasjoner som arbeider innen helseområder med høy sykdomsbyrde, kan la seg inspirere til å skape prosjektideer og sende inn søknader, sier Lillehagen.