Presisering i Stiftelsen Dams utlysninger

Om indirekte kostnader og utbetaling av prosjektstøtte.

DAM Redaksjonen • 19 Oct. 2022

Sekretariatet får en del henvendelser og spørsmål om indirekte kostnader i søknadene.  

Dekker ikke indirekte kostnader 

Styret i Stiftelsen Dam har derfor vedtatt en presisering i alle utlysningene, som et kulepunkt under punkt fire i utlysningene «Dette kan det ikke søkes om»:  

“Støtte til indirekte kostnader. Dette er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan føres direkte til prosjektet (eksempel administrasjons- og driftskostnader, husleie og strømutgifter som ikke kan tilskrives prosjektet direkte).”

Presiseringen betyr liten endring i praksis.

Her kan du se alle utlysningene:

Ny utbetalingsplan for Utvikling og Forskning 

Styret i Stiftelsen Dam har også vedtatt en endring i utbetaling av prosjektstøtte i programmene Utvikling og Forskning. Endringen innebærer at ti prosent av det innvilgede totalbeløpet utbetales først når sluttrapporten for prosjektet er godkjent.  

Denne utbetalingsplanen skal fungere som insentiv for å få inn framdrifts- og sluttrapporter fra prosjektene.  

Stiftelsen Dam vil også utbetale de årlige delsummene i begynnelsen av året, gitt at nødvendige rapporteringskrav og frister er oppfylt. Den foreløpige utbetalingsdatoen for disse er satt til cirka 15. januar.  

I første omgang gjelder endringen for programmene Utvikling og Forskning fra og med tildelingene i 2023. Basert på erfaringene som gjøres i disse, vurderes det å innføre en lik ordning i de øvrige programmene. Dette vil muligens skje allerede i løpet av 2023.