Rutine: Administrativ screening

Oppdatert: 03.07.2024

Rutinens formål

Alle innsendte søknader skal screenes av administrasjonen. Denne rutinen beskriver hvordan screeningen skal gjøres.

Generelt

Formålet med den administrative screeningen er å avslå eller returnere søknader som:  

 1. er så mangelfulle at fagutvalget ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere dem. 
 2. opplagt ikke tilfredsstiller kriteriene i utlysningen.  

I screeningsoppgaven skal det tas stilling til om søknaden er kvalifisert eller ikke kvalifisert. For søknadene som vurderes som ikke kvalifisert skal det legges inn en kort kommentar som angir årsaken til dette, og som vil bli gjort synlig for søker. 

Screeningen skal gjøres av ansatte i programdrift. Leder programdrift organiserer og fordeler arbeidet.   

Søknader der det er tvil om den skal vurderes å være ikke kvalifisert skal vurderes på nytt av minst en annen i sekretariatet. Ved uenighet treffes avgjørelsen i stiftelsens programdriftmøte.    

Sjekklisten under kan brukes som veiledende beslutningsstøtte for sekretariatet. Eventuelle avslag bør begrunnes med minst ett av disse elementene. 

Sjekkliste for screening av søknader 

Felles for alle programmer 

Må besvares «ja»: 

 • Har søknaden alle relevante vedlegg og tilfredsstiller de formkravene? 
 • Retter prosjektet seg mot målgrupper i Norge? 
 • Fremmer prosjektet levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse?    
 • Retter søknader fra NIF seg mot sårbare/utsatte grupper? 
 • Gjelder søknaden et selvstendig prosjekt? Ulike søknader kan ikke vurderes under ett. 

Må besvares «nei»: 

 • Er identisk søknad sendt tidligere? 
 • Utgjør søknadssummen mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet?
 • Søkes det om støtte til indirekte kostnader ?

Helse og Utvikling 

Må besvares «nei»: 

Søkes det om støtte til noe av det følgende?  

 • Flerårig prosjekt der aktiviteten gjentas årlig 
 • Ordinært organisasjonsarbeid 
 • Utbygging, tilrettelegging og utstyr som ikke er direkte relatert til aktivitet i et prosjekt 
 • Offentlige og private tjenester uten et klart samarbeid med søkerorganisasjonen 
 • Behandlingsreiser til utlandet 

Forskning

Må besvares «ja»: 

 • Er forskningsansvarlig institusjon norsk? 
 • Er prosjektleder tilknyttet forskningsansvarlig institusjon? 

Må besvares «nei»:

 • Er prosjektet allerede startet med andre midler? 

Ekspress 

Må besvares «ja»

 • Er aktivitet/tiltak i prosjektet å betrakte som lokal og ikke landsdekkende?   
 • Er utstyr det søkes om knyttet opp mot beskrevet aktivitet for deltakerne?   
 • Er bruk og ansvar for utstyr beskrevet (der det søkes om utstyr)?  

Må besvares «nei»: 

 • Er målgruppen i prosjektet spredt over store deler av landet?  
 • Er aktivitet/tiltak å anse som ordinært organisasjonsarbeid?