Bærekraftregnskap 2023

Flyreiser, matsvinn og sosial inkludering. Her finner du Stiftelsen Dams bærekraftregnskap for 2023.

Stiftelsen Dams strategi for perioden 2022-2026 tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

For å bidra til å oppfylle målene har Stiftelsen Dams styre vedtatt åtte prinsipper som skal være førende for stiftelsens virksomhet. Disse prinsippene er bygget på UN Global Compact sine prinsipper for et bærekraftig næringsliv.

I tillegg har sekretariatet utarbeidet ti konkret målsetninger for en mer bærekraftig drift av sekretariatet. Målene skal evalueres og justeres hvert år, i tillegg til at resultatene publiseres.

Under kan du lese Stiftelsen Dams bærekraftregnskap for 2023.


1. Kun reise når det er nødvendig

Målbarhet:

Telle antall flyreiser, telle antall prosjektbesøk/møter/arrangementer per reise. Prioritere miljøvennlige transportmidler.

Resultat:

 • 36 flyreiser (fordelt på tolv ulike reiser. Antallet skyldes at flere personer dro på noen av turene, samt at det ved noen tilfeller har vært flere flyreiser per tur).
 • 35 møter/prosjektbesøk/arrangementer der det ble brukt fly, hvorav to var heldagsmøter.
 • 11 reiser med bil, hovedsakelig fordi det ikke var mulig med kollektivtransport, enten som følge av tilgjengelighet eller tidsbruk.
 • Samtlige bilreiser er gjennomført med bildelingstjenester.

2. Øke andelen digitale møter og arrangementer

Målbarhet:

Telle antall heldigitale møter/arrangementer, øke andelen digitale/hybride møter.

Resultat:

 • Det er gjennomført ti heldigitale møter, dette gjelder blant annet webinar (åpent for alle), kommunikasjonsforum, prosjektkoordinatormøte, og møter i kontrollutvalg, finansutvalg og valgkomiteen.
 • De fleste fagutvalgsmøter, styremøter og arrangementer har vært hybride, slik at deltakere skal slippe å reise for å delta fysisk.
 • Fem arrangementer hadde kun mulighet for fysisk deltakelse, det gjaldt Stiftelsen Dams 30-årsjubileum og to søkekurs (Bergen og Tromsø), et prosjektkoordinatormøte og et møte i Stiftelsen Dams kommunikasjonsforum. For de to siste møtene er et stort flertall av deltakerne basert i Oslo.

3. Legge til rette for miljøvennlig og helsefremmende reisevei til jobb

Målbarhet:

Sørge for god sykkelparkering. Ved eventuell flytting: sørge for at kontorlokalene har god kollektivforbindelse.

Kartlegge ansattes reisevei, og oppfordre til mer miljøvennlige og helsefremmende transport der det er mulig.

Resultat:

 • Samtlige ansatte reiser enten kollektivt, eller går/sykler hele veien til jobb.
 • Fire personer oppgir at de bruker bil til kollektivtransport.

4. Legge til rette for fysisk aktivitet for de ansatte

Målbarhet:

Gjennomføre en til to aktivitetsdager per år for å motivere til mer fysisk aktivitet.

Kartlegge bruk av dekket treningsmedlemskap/deltakeravgift.

Vurdere å ta i bruk digitale verktøy for å lage konkurranser blant de ansatte knyttet til fysisk aktivitet.

Resultat:

 • Åtte personer har fått refusjon til treningsutgifter.
 • Hele sekretariatet deltok på to aktivitetsdager (valgfri vinteraktivitet i februar og minigolfturnering i juni).
 • I tillegg deltok sju ansatte på bouleturnering (høst).

5. Handle bevisst

Målbarhet:

Kartlegge de ti største leverandørenes bærekraftsarbeid og basert på dette legge en plan for oppfølging.

Resultat:

 • Det er sendt brev til de ti største leverandørene med spørsmål om deres bærekraftsarbeid. Det var stor variasjon i bevisstheten rundt dette arbeidet. Det er foreløpig ikke laget en plan for oppfølging av leverandører, men dette står på planen i 2024.
 • Det er kjøpt inn noen gaveartikler, men disse er kjøpt gjennom aktører som fremmer sosial bærekraft og etisk handel (blant annet =Kaffe, Albatrossen kaffebar og Nordnes verksteder).

6. Stille krav ved matinnkjøp både i hverdagen og ved arrangementer

Målbarhet:

Kartlegge matsvinn i sekretariatet og eventuelt redusere dette gjennom tiltak. Stille krav til arrangementssteder om mindre matsvinn ved arrangementer. Prioritere kortreist mat og vegetaralternativer.

Resultat:

 • Det er laget en egen rutinebeskrivelse for arrangementer, der sekretariatet skal ta aktive grepom å hindre/redusere matsvinn.
 • På kontoret er det innført rutine for å handle oftere og mindre, for å hindre matsvinn. Dersom det er brød eller frukt igjen på fredag, så får ansatte dette med hjem.
 • Dersom det kjøpes inn mat til møter på huset, og det blir overskuddsmat tilbys dette til ansatte samme dag, eller ved lunsjen dagen etter.
 • Dersom det er arrangementer utenfor huset bestilles det mindre mat enn tidligere, og det legges også vekt på at maten som bestilles ikke er «tallerkenretter», men heller mat som egner seg til å enten dele eller tas med om det blir mat til overs.
 • Det gjøres kvartalsvise målinger rundt mastvinn, og disse viser at det har vært svært lite matsvinn i 2023.

7. Resirkulere avfall, donere utstyr dersom det er mulig

Målbarhet:

Kartlegge resirkulering/gjenvinning av avfallet i sekretariatet, kartlegge mulighet for resirkulering/donering av elektrisk utstyr som ikke er i bruk. Lage årlig innsamling av elektrisk utstyr til resirkulering/donasjon.

Resultat:

 • Det kildesorteres internt i egne avfallsbokser for restavfall, matavfall, plast, metall og glass, papir og batterier.
 • Gårdeier, Promenaden Eiendom, har ansvar for at avfallsrommet i kjelleren har konteinere for spesialavfallet, og at det blir levert til avfallsmottaket Franzefoss. De sender kvartalsvis avfallsrapport derfra.
 • Utdatert IT- og el-utstyr skal resirkuleres. Det kan leveres til konteiner for dette i avfallsrommet i kjelleren, eller levere inn til Power i Lille Grensen. Her kan også batterier innleveres. Utstyret kan også eventuelt doneres.
 • Årlig innsamling og «en runde i lokalet» skal sikre at alt som kan resirkuleres er ryddet opp i.

Sørge for sosial inkludering ved alle arrangementer og rekrutteringer

Målbarhet:

Sikre mangfold i alle utvalg og på scenen på stiftelsens arrangementer, mangfold beskrives i alle styresaker ved oppnevning av nye utvalg. Alle arrangementer skal være universelt utformet.

Resultat:

 • Alle arrangementer er gjennomført i lokaler med universell utforming, og det er også gjennomført to arrangementer med bruk av SmartTolk (live skrive- syns- og tegnspråktolking).
 • Det legges vekt på å invitere et mangfold av deltakere til å stå på scenen på stiftelsens arrangementer, der kjønn, etnisitet og funksjonsvariasjon ivaretas.
 • Ved rekrutteringer til utvalg og sekretariatet legges det vekt på å sikre mangfold så langt det er mulig.

9. Kartlegge, benytte og videreutvikle kompetanse og arbeidsmiljø i sekretariatet

Målbarhet:

Gjennomføre og følge opp innspill fra arbeidsmiljøundersøkelser, øke den interne kunnskapsdelingen i relevante fora.

Resultat:

 • Det er satt av midler til at alle ansatte kan delta på relevante kurs hvert år (flere har benyttet seg av dette).
 • Det er innført intern kompetanseheving, der ansatte holder presentasjoner om temaer som er relevante for flere i sekretariatsmøtene.

10. Publisere et årlig bærekraftregnskap

Målbarhet:

Årlig evalueringsmøte (i januar) med hele sekretariatet, resultatene av sekretariatet reviderer målene årlig, for å fortsette å strekke seg etter en mer bærekraftig drift av sekretariatet.

Resultat:

 • Det ble gjennomført en evaluering av bærekraftarbeidet i sekretariatet i februar 2024.
 • I all hovedsak legges det opp til at man følger samme linje for kommende år, men arbeidsgruppen vil lage en plan for å stramme inn noen av målene, blant annet ved å lage en egen retningslinje for «nødvendige reiser».
 • Bærekraftregnskapet vil bli publisert på nettsidene etter at årsmøtet er gjennomført.