Forlengelse, dobbeltfinansiering og tilbakebetaling

Forlengelse av prosjektperioden

Forskning

* Gjelder prosjekter som har fått støtte før 2023.

Alle prosjekter har mulighet til å angi en sluttdato inn i et ekstra år, et sluttår. Et prosjekt som søker tre års lønn kan bruke fire år på gjennomføringen, regnet fra 1. januar i oppstartsåret, uavhengig av reell startdato. Utvidet tidsramme kan ikke søkes om senere i prosjektet. Unntak er foreldrepermisjon og sykemeldinger.

Prosjektkoordinator kan selv endre sluttdato i Damnett, innenfor prosjektperioden, inklusive sluttåret.

En eventuell forlengelse utover et sluttår krever en begrunnelse. Begrunnelse for behovet legges inn i Damnett av prosjektkoordinator samtidig som ny sluttdato foreslås.

Helse

På Helse er det to søknadsfrister og dermed to oppstartstidpunkter, 1. januar og 1. juli. Reglene om sluttår er derfor litt annerledes.

Både ettårige og flerårige prosjekter har anledning til å bruke ett år ekstra til prosjektgjennomføringen, dersom det er midler igjen i prosjektet. For prosjekter som er søkt i mars og innvilget i juni (Helse vår) regnes året fra 1. juli.

For prosjekter søkt i september og innvilget i desember (Helse høst) regnes året fra 1. januar. Prosjektkoordinator kan selv endre sluttdato i Damnett.

En eventuell forlengelse utover det ekstra året krever en begrunnet søknad. Begrunnelse for behovet legges inn i egen dialogboks i Damnett av prosjektkoordinator samtidig som ny sluttdato foreslås.

Dobbeltfinansiering

Mange søker midler fra flere kilder samtidig.

Dersom du oppnår full støtte til ditt prosjekt også fra en annen finansieringskilde, skal denne kilden velges, og midlene fra Stiftelsen Dam skal tilbakebetales.

En må vente med oppstart av prosjektet til alle søknader om midler er besvart.

Tilbakebetaling av midler ved prosjektslutt

Når det er ubrukte midler i prosjektet ved avslutning, må disse midlene returneres til Stiftelsen Dam snarest mulig etter at prosjektet er avsluttet.

Innbetaling må merkes tydelig med prosjektidentifikasjon, prosjektnummer, prosjektnavn og søkerorganisasjon. Kontonummer 1644.08.49672 skal benyttes.

Gjenstående prosjektmidler kan ikke overføres til andre prosjekter.