Framdriftsrapport Forskning

Alle Forsknings-prosjekter må levere framdriftsrapport hvert år.

Fjell og fjord

Innhold i framdriftsrapporten

  • Foreløpig resultat sett opp mot prosjektbeskrivelsen.
  • Tidsplan og begrunnelse for eventuelle avvik eller endringer i prosjektet.
  • Forventet bruk av midler inneværende og neste år.
  • Hvilke kurs i ph.d.-utdanningen er avlagt og hvilke gjenstår.
  • Er midtveisevaluering gjennomført og hvilke artikler er skrevet så langt.
  • Hvordan plan for brukermedvirkning er fulgt opp.
  • Andre relevante opplysninger.

Behandling

Framdriftsrapporten vurderes administrativt. Ved behov for utvidet faglig vurdering av framdriften i prosjektet kan administrasjonen be om vurdering fra ett eller flere fagutvalgsmedlemmer før endelig vurdering og beslutning gjøres.

Ved store avvik mellom opprinnelig prosjektbeskrivelse og det som er vist oppnådd gjennom framdriftsrapport kan prosjektet stanses.

Fagutvalget vil da gi en utfyllende begrunnelse for hvorfor prosjektet stanses.

Frist

Frist inn til Stiftelsen Dam er 1. desember. Oppgaven med å skrive framdriftsrapport klargjøres etter at prosjektstatus er tatt stilling til i oktober. Oppgaven med å avgjøre prosjektstatus kommer i Damnett 15. oktober.

OBS! Den enkelte søkerorganisasjon har tidligere frister inn til seg. Ta kontakt med organisasjonen for å få denne fristen.

Framdriftsrapporteringen gjennomføres i Damnett.