18 år og helt på egenhånd?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektsøknaden er en sterk og økende bekymring blant Redd Barnas frivillige, mottaksansatte og samarbeidspartnere for sårbare unge som kom hit som barn, men som enten kun har fått midlertidig opphold frem til fylte 18 år, har endelig avslag men ikke kan returneres eller har en pågående klagesak. Felles er at de flyttes til voksenmottak ved fylte 18 år og forventes å klare seg selv, uten noen form for ekstra oppfølging. Siden det er UDI som har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år og ikke barnevernet, faller de også utenfor ettervernet.

Målsetting

Bidra til at ungdom over 18 år som bor på asylmottak for voksne får en mer aktiv hverdag, og på den måten styrket sin psykiske og fysiske helse. Dette gjør vi ved at frivillige arr. fritidsaktiviteter og ved at erfaringene herfra blir del av en kunnskapsinnhenting i regi av NTNU Samfunnsforskning.

Målgruppe

Tidligere enslige mindreårige som nå bor på voksenmottak, Justis- og beredskapsdepartementet, politiske partier, forvaltningen og asylmottak, samt media.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

Det søkte prosjektet har to tiltak/aktiviteter: 1. Frivillige gjennomfører aktiviteter sammen med ungdom over 18 år som flyktet til Norge alene som barn og som nå bor på asylmottak for voksne. Av erfaring vet vi at aktiviteter og kontakt med trygge voksne kan gi unge som bor på mottak mulighet til avkobling fra en tøff og passiv hverdag, og således være positivt for den psykiske og fysiske helsen. Aktivitetene vil kunne gi et holdepunkt i hverdagen og noe å se frem til, og legge til rette for naturlig kontakt og likeverdighet mellom unge som bor på mottak og frivillige i nærmiljøet. 2. Utvikling av ny kunnskap om situasjonen til unge over 18 år som bor på voksenmottak. NTNU Samfunnsforskning vil gjøre kvalitative intervjuer med minst 12 ungdommer over 18 år som flyktet alene til Norge som barn på minst tre voksenmottak, med minst 3 mottaksansatte og 4 frivillige i Redd Barna. Intervjuene vil fokusere på ulike områder ved hverdagen og levekårene til de unge. Resultatene fra kunnskapsinnhentingen skal samles i en rapport som skal lanseres på en barnerettighetsfrokost hvor ansatte i forvaltningen, på asylmottak, justisdepartementet, media og organisasjoner vil bli invitert. Rapporten vil inngå i Redd Barnas påvirkningsarbeid.

Fremdriftsplan

Se vedlegg.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for prosjektet 18 ��r og helt p�� egen h��nd Stiftelsen Dam 2021.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
18 år og helt på egenhånd?
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
NTNU Samfunnsforskning
Beløp Bevilget
2019: kr 575 000
Startdato
20.08.2019
Sluttdato
30.06.2021
Status
Avsluttet