5 år oppfølging av engstelige og triste barn

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Engstelse og tristhet hos barn og ungdom forekommer hyppig og kan føre til at de strever på skolen, blant venner og i familien og opplever redusert livskvalitet. Slike vansker er også en risikofaktor for at de kan utvikle angst og depresjon senere, og få av disse barna får den hjelpen de trenger. Det er viktig å gi barna mestringsstrategier tidlig slik at vi kan forebygge en negativ utvikling. Internasjonal forskning har vist at dette er mulig, og nylig viste også en norsk studie – TIM-studien- at barn som lærte mestringsstrategier i en gruppe i skoletiden, fikk mindre symptomer enn barn som var i en kontrollgruppe. Disse resultatene holdt seg ett år etter. Likevel vet vi ikke nok om slike tiltak faktisk kan forebygge om barna utvikler angst og depresjon på lengre sikt. Vi ønsker derfor å følge opp de samme barna 5 år etter at TIM-studien var ferdig, og undersøke om de som fikk tiltaket nå viser mindre angst og depresjon enn barna i kontrollgruppen. Slik ny informasjon kan være viktig for at politikere i norske kommuner faktisk prioriterer å satse på forebyggende tiltak for engstelige og triste barn som kan være i risiko for å utvikle angst og depresjon. Hvis tidlig intervensjon viser seg å hjelpe over tid, kan tjenestene også se nytten av å bruke ressurser på tidlig intervensjon og forebygging. Dette betyr at barn som får støtte tidlig, trenger mindre oppfølging tjenestene senere. Dette kan da på lang sikt være kostnadseffektivt, i tillegg til å være viktig for det enkelte barn. Ny kunnskap om tidlig innsats kan også være viktig for foreldre og barn som strever. Varige resultater vil kunne redusere de negative konsekvensene av engstelighet og tristhet slik at barna i større grad kan delta i aldersadekvate aktiviteter, prestere etter evne på skolen og oppleve god livskvalitet. Foreldrene vil oppleve å kunne støtte barna på en god måte. Det er få undersøkelser som ser på effekten av forebyggende tiltak i et slikt langtidsperspektiv. Nåværende studier omhandler i hovedsak behandling av angst og depresjon hos barn. Flere studier av behandling tyder på at effekten av tiltak holder seg og faktisk øker, men vi vet lite om dette også er tilfellet for forebyggende tiltak. Vi vet også lite om hvordan barna og foreldrene opplevde det å delta i en slik studie, hvordan de har brukt mestringsferdighetene i hverdagen og hvordan barna hadde ønsket å bli fulgt opp av skolen, foreldre og helsevesenet i etterkant. På bakgrunn av dette ønsker vi å undersøke om tiltaket Mestrende barn gir langvarige positive resultater for engstelige og triste barn. Vi vil derfor kontakte de barna og foreldrene som deltok i TIM-studien, og spørre hvordan barna som nå har blitt ungdommer har det. Vi vil også spørre dem om deres opplevelser på å delta i en forebyggende studie og hvordan de hadde ønsket å bli fulgt opp.

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
5 år oppfølging av engstelige og triste barn
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
28.02.2023
Sluttdato
27.02.2027
Status
Under gjennomføring