Å gjøre en innsats

Sluttrapport

Bakgrunn

En langsiktig målsetting om sosial inkludering for rusmisbrukere i Norge ser i liten grad ut til å nås. Prosjektet pekte på et behov for mer kunnskap om hva som utgjør gode inkluderende tiltak for rusavhengige, en samfunnsgruppe som for øvrig kjennetegnes av sosial marginalisering og stigmatisering.

Målsetting

Generere ny innsikt i sosiale og kulturelle forhold knyttet til det å gjøre en frivillig innsats, for derigjennom å bidra til behandling, rehabilitering og sosial inkludering av rusmiddelavhengige.

Design, metode, materiale

Undersøkelsen benyttet en kombinasjon av kvalitative metoder: – deltagende observasjon på 3/4 av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) og Oslo Røde Kors (ORK) sine tiltak gjennom til sammen 9 måneder – kurs og utvalgte aktiviteter i Oslo Røde Kors – gjentatte eksplorative intervjuer med 21 informanter der en overvekt var frivillige med ulik bakgrunn, men også ansatte og brukere – – diskursanalyse av forestillinger om frivillig innsats – gruppediskusjoner som kontekstualiserer materiale innhentet gjennom samhandling, intervjuer og diskursanalyse, 6-8 grupper bestående av henholdsvis ansatte, brukere og frivillige.

Gjennomføring

Feltarbeid: gjennomført over en 12 mnd periode fra juni 2011 til 2012. Samtidig formidlingsarbeid og involvering av deltakere i prosjektet (se under). Prosjektets design la til rette for kontinuerlig dialog og involvering av deltakere. Rusavhengiges refleksjoner over egne roller underveis i prosjektet fungerte som intervensjon i seg selv, og er innlemmet i materialet. Høst 2012: Prosjektleder deltok i seminargruppe ved miljø for medisinsk antropologi og sosialmedisin på Harvard University Boston. Opplæringsdel godkjent for doktorgradsprogrammet ved det Medisinske Fakultet, UiO pr august 2013. Tidsrammen ble forlenget i forhold til publisering. Tre artikler er påbegynt men ikke publisert. To er fremdeles under arbeid og beregnes innsendt. Foreløpig tematisert under overskriftene i. Likhet på tvers av forskjell ii. Tid og iii. Frivillighet. Stiftelsen Damm nevnes ved evt publisering.

Resultater

I norsk sammenheng kan det å gjøre en (frivillig) innsats bli vurdert samtidig som både et virkemiddel til rehabilitering, og et tegn for rehabilitering. Rom som oppstår der man deler på tvers av forskjell (art 1) blir tematisert med utgpkt i en frivillig organisert seiltur for og med innsatte og frivillige. Og art 2 tar som sitt utgpkt at tid er ulik – tid er ikke bare tid – med betydning ift hvordan «frivillig» og «rusavhengig» tid verdsettes og forstås.

Samarbeidspartnere

ORK: Arena for feltarbeid. Innsyn i organisasjon, dialog og refleksjon ifm friv. organisering og aktivitet. UiO: veiledning og miljø for diskusjon og faglig utveksling SKBO (se søkerorg. under) Institutt for Samfunnsforskning (ISF): Samarbeid begrenset til utveksling ifm seminarer og konferanser.

Videre planer

Faglig engasjement for frivillig arbeid og organisering videreføres. Det har vært et mål om å generere ny innsikt i sosiale og kulturelle forhold knyttet til det å gjøre en frivillig innsats for å bidra til behandling, rehabilitering og sosial inkludering av rusmiddelavhengige. Dialog med søkerorganisasjon og samarbeidspartnere opprettholdes, og det er fortsatt plan om publisering av artikler. Erfaringer fra studien integreres i prosjektleders nåværende arbeid som leder for en nyetablert ideell virksomhet.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

SKBO har gjennomgående stilt ressurser til disposisjon, konkret i form av biveileder og rådgiver for frivillighet, som har vært en regelmessig samtalepart gjennom hele perioden. Organisasjonen har bidratt med arenaer for feltarbeid, og prosjektleder har fulgt relevante organisasjonsprosesser på nært hold. Hva gjelder temaer, problemstillinger og funn så er disse blitt regelmessig delt og formidlet gjennom SKBO sine ledersamlinger, i faglige fora på ulike virksomheter og faste frivilligsamlinger.

Publikasjonsliste

To av tre vitenskapelige artikler er under utarbeidelse, foreløpig ikke publisert. Dette har ikke resultert i en avhandling og disputas etter 10 år.

Publikasjon:
«Nord-omseiling med Oslo Røde Kors», Artikkel trykket i Frivillig magasinet høst 2011 i forbindelse med feltarbeid, ble utarbeidet i samarbeid med utvalgte deltakere.

Kloster, E. «Det å gjøre en innsats – rusavhengiges deltakelse i frivillig arbeid», Barrierer mot arbeid – for langtidsmottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Seminar og AFI-Rapport 10/2013.

Foredrag:
Kloster, E.  Christoffersen, T. «Å Gjøre en innsats». Batteriforum Voksenåsen, april 2018

Kloster, E. «Mellom innovasjon og tradisjon. Norske frivilligsentraler og fremveksten av en ny norsk frivillighetspolitikk (1988-2018)».

Kloster, E. «Life experience as a competence in volunteer work». Being marginalized – opening doors to participation.konferanse Oslo Met, august 2017.

Kloster, E. og Christoffersen, T. «Rusavhengig og deltaker i frivillig arbeid»

Fra oppstart av feltarbeid i 2011 og frem til og med våren 2014 ble deltakere i prosjektet med jevnlig involvert i alt fra diskusjoner rundt studiens tematikk og utvikling av problemstillinger, til formidlingsarbeid sammen med prosjektleder på utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og i ulike mindre fora. Ved aktuelle formidlingsoppdrag har det også i etterkant vært aktuelt å involvere deltakere fra studien. Prosjektleder har opprettholdt kontakt med et utvalg av deltakerne med og uten rusavhengighet, og det er en fortsatt aktuell tematikk forbundet med det å gjøre en innsats innenfor det frivillige som tidligere rusavhengig eller innsatt.

 

Sluttrapportsammendrag

To av tre vitenskapelige artikler er under utarbeidelse, foreløpig ikke publisert. Dette har ikke resultert i en avhandling og disputas etter 10 år.

Publikasjon:
«Nord-omseiling med Oslo Røde Kors», Artikkel trykket i Frivillig magasinet høst 2011 i forbindelse med feltarbeid, ble utarbeidet i samarbeid med utvalgte deltakere.

Kloster, E. «Det å gjøre en innsats – rusavhengiges deltakelse i frivillig arbeid», Barrierer mot arbeid – for langtidsmottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Seminar og AFI-Rapport 10/2013.

Foredrag:
Kloster, E.  Christoffersen, T. «Å Gjøre en innsats». Batteriforum Voksenåsen, april 2018

Kloster, E. «Mellom innovasjon og tradisjon. Norske frivilligsentraler og fremveksten av en ny norsk frivillighetspolitikk (1988-2018)».

Kloster, E. «Life experience as a competence in volunteer work». Being marginalized – opening doors to participation.konferanse Oslo Met, august 2017.

Kloster, E. og Christoffersen, T. «Rusavhengig og deltaker i frivillig arbeid»

Fra oppstart av feltarbeid i 2011 og frem til og med våren 2014 ble deltakere i prosjektet med jevnlig involvert i alt fra diskusjoner rundt studiens tematikk og utvikling av problemstillinger, til formidlingsarbeid sammen med prosjektleder på utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og i ulike mindre fora. Ved aktuelle formidlingsoppdrag har det også i etterkant vært aktuelt å involvere deltakere fra studien. Prosjektleder har opprettholdt kontakt med et utvalg av deltakerne med og uten rusavhengighet, og det er en fortsatt aktuell tematikk forbundet med det å gjøre en innsats innenfor det frivillige som tidligere rusavhengig eller innsatt.

 

Prosjektleder/forsker

Elizabeth Kloster

Hovedveileder

Anne-Lise Middelthon

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Å gjøre en innsats
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for helse og samf.
Beløp Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 51 000, 2012: kr 1 199 000
Startdato
01.12.2010
Sluttdato
31.03.2014
Status
Under gjennomføring