Å leve med traumatisk hjerneskade.

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Traumatisk hodeskade (traumatic brain injury – TBI) kan gi økt risiko for redusert kognitiv funksjon, samt emosjonelle og atferdsmessige vansker. Gjentatt kartlegging vil kunne gi bedre kunnskap om konsekvensene av skaden, og om behovet for opptrening og tilrettelegging i tiden etter skaden.

Målsetting

Avhandlingens målsetting var å undersøke ulike følgetilstander etter moderat og alvorlig TBI – særlig kognitiv funksjon og psykisk helse. Prosjektet har fulgt pasienter med moderat og alvorlig TBI ved St. Olavs Hospital fra innleggelse og opp til 5 år etter skaden. Det finnes få prospektive studier hvor kartlegging av kognitiv funksjon og mental helse er fulgt over lengre tid

Design, metode, materiale

Prosjektet har fulgt pasienter med moderat og alvorlig TBI ved St. Olavs Hospital fra innleggelse og opp til 5 år etter skaden. Prosjektet har utspring i et større hovedprosjekt, «Hodeskade-prosjektet» som undersøker mange ulike aspekter ved utredning, behandling og forløpsmonitorering etter TBI. Pasienter rekruttert fra «Hodeskade-prosjektet» har blitt kartlagt med nevropsykologiske tester og spørreskjema i forhold til depresjon 3 måneder og ett år etter skade. Som en del av et større oppfølgingsprosjekt, ble pasienter rekruttert fra «Hodeskade-prosjektet» kartlagt på nytt med tester og spørreskjema vedrørende kognitiv, emosjonell og atferdsmessig funksjon 2-5 år etter skaden. På alle undersøkelses-tidspunkt ble de sammenlignet med en kontrollgruppe med samme alders, kjønn og utdannings-sammensetning som TBI-gruppa.

Gjennomføring

Prosjektet ført til innsamling av opplysninger om kognitiv funksjon, mental helse, global funksjon og livskvalitet opp til 5 år etter hodeskaden. Med bakgrunn i funnene har fokus dreid mot betydningen av eksekutiv funksjon både i forhold til global funksjon og i forhold til mental helse. Opprinnelig ble det planlagt å inkludere livskvalitetsmål og betydningen av hippocampus volum. Med bakgrunn i de store mengder med data som ble samlet inn, valgte vi å fokusere og gå i dybden på kognitiv funksjon og mental helse etter TBI. Det har også vært utfordringer knyttet til den svært tverrfaglige sammensatte forskergruppa spesielt relatert til skriveprosessen av artikler for publisering i internasjonale tidsskrift. Det har dermed tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt. Imidlertid har dette også resultert i 2 ekstra artikler som opprinnelig ikke var planlagt og ikke inngår i avhandlingen.

Resultater

3 og 12 måneder etter moderat og alvorlig TBI framkom redusert kognitiv funksjon. Det var også økt forekomst av eksekutive vansker 2-5 år etter skaden. Uavhengig av skadens alvorlighet, påvirket eksekutive funksjon deres generelle funksjon og rapportering av generelle plager. Det framkom også økt grad av symptomer på depresjon, angst, og aggresjon 2-5 år etter TBI. Diffus aksonal skade og tidlige depressive symptomer påvirket mental helse 2-5 år etter TBI

Samarbeidspartnere

Marit Sæbø Indredavik, NTNU, hovedveileder; Stein Andersson, UiO, biveileder; Anne Vik, NTNU, biveileder/prosjektleder; Toril Skandsen, NTNU, medforfatter/forsker; Asta Kristine Håberg, NTNU, medforfatter/prosjektleder; Stian Lydersen, NTNU; Alexander Olsen, NTNU; Kari-Anne I. Evensen, NTNU.

Videre planer

I tillegg til publisering av artikler, er resultatene presentert på the International Brain Injury Association’s (IBIA’s) World Congress i 2012 (Edinburgh) og 2014 (San Fransisco), samt på The International Neurpsychology Society’s World Congress i Oslo, 2012. Resultatene har medført økt fokus på betydningen av kartlegging av kognitiv funksjon og mental helse, og planlegges å skulle implementeres mer tydelig i pasientforløp for oppfølging etter TBI ved St Olavs Hospital.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med LTN har vært fint. De har bidratt med støtte ved behov, og organisasjonen er blitt markedsført som samarbeidspartner på alle kongresser. De er blitt tilsendt den ferdige avhandlingen, og er jevnlig oppdatert på hvor resultatene er blitt publisert.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Finnanger TG (2014) Life after Traumatic Brain Injury – cognitive, emotional and behavioural function after moderate and severe traumatic brain injury. NTNU i Trondheim, Det medisinske fakultet

Artikler:
Skandsen T, Finnanger TG, Andersson S, Lydersen S, Brunner JF & Vik A (2010) “Cognitive Impairment 3 Months After Moderate and Severe Traumatic Brain Injury: A Prospective Follow-Up Study." Archives of Physical Medicine and Rehabilitation Volum 91.(12) s. 1904-1913

Finnanger TG, Skandsen T, Andersson S, Lydersen S, Vik A & Indredavik MS (2013) “Differentiated patterns of cognitive impairment 12 months after severe and moderate traumatic brain injury." Brain Injury. Volum 27.(13-14) s. 1606-1616

Finnanger TG, Olsen A, Skandsen T, Lydersen S, Vik, A, Evensen KAI, Håberg A, Andersson S & Indredavik MS “Long-term cognitive and psychosocial outcome after moderate and severe traumatic brain injury" Innsendt til Behavioral Neurology

Andre publikasjoner:
Håberg AK, Olsen A, Moen KG, Schirmer-Mikalsen K, Visser E, Finnanger TG, Skandsen T, Vik A & Eikenes L (2015) «White matter microstructure in chronic moderate-to-severe traumatic brain injury: impact of acute phase injury related variables and associations with outcome measures." Journal of Neuroscience Research årg. 93, nr. 7, s. 1109-1126
doi: 10.1002/jnr.23534

Moen KG, Håberg AK, Skandsen T, Finnanger TG & Vik A (2014) “A longitudinal magnetic resonance imaging study of the apparent diffusion coefficient values in corpus callosum during the first year after traumatic brain injury." Journal of Neurotrauma Volum 31.(1) s. 56-63

Olsen A, Brunner JF, Evensen KAI, Finnanger TG, Vik A, Skandsen T, Landrø NI & Håber AK (2014) “Altered Cognitive Control Activations after Moderate-to-Severe Traumatic Brain Injury and Their Relationship to Injury Severity and Everyday-Life function." Cerebral Cortex
doi: 10.1093/cercor/bhu023

 

Sluttrapport/artikler (pdf)

Avhandling_trykk2.pdf
Artikkel_1.pdf
Artikkel_2.pdf
Paper III.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Finnanger TG (2014) Life after Traumatic Brain Injury – cognitive, emotional and behavioural function after moderate and severe traumatic brain injury. NTNU i Trondheim, Det medisinske fakultet

Artikler:
Skandsen T, Finnanger TG, Andersson S, Lydersen S, Brunner JF & Vik A (2010) “Cognitive Impairment 3 Months After Moderate and Severe Traumatic Brain Injury: A Prospective Follow-Up Study." Archives of Physical Medicine and Rehabilitation Volum 91.(12) s. 1904-1913

Finnanger TG, Skandsen T, Andersson S, Lydersen S, Vik A & Indredavik MS (2013) “Differentiated patterns of cognitive impairment 12 months after severe and moderate traumatic brain injury." Brain Injury. Volum 27.(13-14) s. 1606-1616

Finnanger TG, Olsen A, Skandsen T, Lydersen S, Vik, A, Evensen KAI, Håberg A, Andersson S & Indredavik MS “Long-term cognitive and psychosocial outcome after moderate and severe traumatic brain injury" Innsendt til Behavioral Neurology

Andre publikasjoner:
Håberg AK, Olsen A, Moen KG, Schirmer-Mikalsen K, Visser E, Finnanger TG, Skandsen T, Vik A & Eikenes L (2015) «White matter microstructure in chronic moderate-to-severe traumatic brain injury: impact of acute phase injury related variables and associations with outcome measures." Journal of Neuroscience Research årg. 93, nr. 7, s. 1109-1126
doi: 10.1002/jnr.23534

Moen KG, Håberg AK, Skandsen T, Finnanger TG & Vik A (2014) “A longitudinal magnetic resonance imaging study of the apparent diffusion coefficient values in corpus callosum during the first year after traumatic brain injury." Journal of Neurotrauma Volum 31.(1) s. 56-63

Olsen A, Brunner JF, Evensen KAI, Finnanger TG, Vik A, Skandsen T, Landrø NI & Håber AK (2014) “Altered Cognitive Control Activations after Moderate-to-Severe Traumatic Brain Injury and Their Relationship to Injury Severity and Everyday-Life function." Cerebral Cortex
doi: 10.1093/cercor/bhu023

 

Prosjektleder/forsker

Torun Gangaune Finnanger

Hovedveileder

Marit Sæbø Indredavik

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Å leve med traumatisk hjerneskade.
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
NTNU, Med. fak., Inst. for nevromed., RBUP Midt-Norge
Beløp Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
01.03.2011
Sluttdato
01.03.2014
Status
Avsluttet