Å mestre endret livssituasjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I perioden 21

I perioden 21. september 2001 til 1. mai 2004 har Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering gjennomført to Lærings- og mestringsprosjekt:

·        LMS-pilotprosjekt (21. sept. 2001 til 1. mai 2004)

·        Etablering av et permanent Lærings- og mestringssenter på St. Olavs Hospital HF (1. mai 2003 til 31. desember 2003)

Nedenfor følger en kort oppsummering av prosjektets resultat.

 

Prosjektresultat

Grad av måloppnåelse vedrørende LMS-aktiviteter rettet mot brukere og pårørende:

·        Lærings- og mestringssenteret har, i prosjektperioden, gjennomført aktiviteter som har hatt til hensikt å spre kunnskap om diagnose. Lærings- og mestringssenteret (LMS) har drevet med kunnskapsformidling rettet mot hvordan brukere og pårørende pratisk, emosjonelt og sosialt kan mestre en livssituasjonen med kronisk sykdom

·        Evaluering som er gjennomført viser at brukere og pårørende opplever LMS-aktivitetene som nyttige (faglig og pedagogisk). Prosjektet har imidlertid ikke lyktes med å utvikle/ta i bruk evalueringsmetodikk som på en god måte måler brukere og pårørendes grad av mestring. Sluttrapporten kan derfor ikke si i hvor stor grad LMS-aktivitet virker inn på mestring av kronisk sykdom.

 

Grad av måloppnåelse vedrørende LMS-aktiviteter rettet mot fagpersonell i 1. og 2. linjetjenesten:

·        Lærings- og mestringssenteret har, i prosjektperioden, gjennomført aktiviteter som har hatt til hensikt å øke fagpersonell i 1. og 2. linjetjenestens evne til å formidle kunnskap vedrørende diagnose og mestring til brukere og pårørende.

·        Evaluering som er gjennomført viser at fagpersonell opplever LMS-aktivitetene som nyttige (faglig og pedagosisk). Prosjektet har ikke lyktes med å utvikle/anvende evalueringsmetodikk som på en god måte kan si hvor stor effekten faktisk har vært på formidlingsevnen hos fagpersonell.

 

Grad av måloppnåelse vedrørende ”Etablering av et permanent Lærings- og mestringssenter på St. Olavs Hospital”:

·        LMS på Munkvoll Rehabiliteringssenter har f.o.m. 1. januar åpnet for at alle diagnosegrupper (brukere og pårørende) skal få opplæringstilbud ved virksomheten.

·        Lærings- og mestringssenteret er foreløpig ikke formelt forankret i ledergruppen til St. Olavs Hospital. Sluttrapporten slår likevel fast at målet om et enhetlig permanent LMS delvis er nådd. Dette som følge av at tre klinikksjefer i 2003 besluttet å implementere Lærings- og mestringssenteret som permanent enhet ved deres klinikk, samt at to øvrige klinikker i 2004 besluttet å samarbeide med Lærings- og mestringssenteret.

·        Lærings- og mestringssenteret er forankret i sentrale eksterne miljø.

·        Finansiering av permanent Lærings- og mestringssenter er sikret gjennom budsjett for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og Klinikk for kliniske servicefunksjoner. Familieprosjektet er sikret finansiering ut år 2004. Selv om fremtidig finansiering for Lærings- og mestringssenteret er sikret, har ikke prosjektet lyktes med å oppnå budsjettramme som ønsket (jf. utredningsrapporten ”Utredning av et generelt Lærings- og mestringssenter ved St. Olavs Hospital).

Prosjektleder/forsker

Anne Katrine Eikill

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Å mestre endret livssituasjon
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Munkvoll rehabiliteringssenter
Beløp Bevilget
2002: kr 360 000
Startdato
01.02.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet