“Å møte minoriteter på deres premisser”

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Studier viser at det er mer psykiske helseproblemer i den norske minoritetsbefolkningen. Statistikk fra Stovner viser dessuten at mange av minoritetsgruppene sjelden oppsøker psykisk helsehjelp, har større drop ut fra behandling og får dårligere behandlings resultater. Stovner ønsker å gi mer og bedre tilgang til psykisk helsehjelp til alle som trenger det i Stovner.Vi startet dermed et minoritets rettet prosjekt i 2018 da vi intervjuet 18 Stovner minoriteter. På bakgrunn av dette vil vi nå utvikle og evaluere en ny modell for mer likeverdig psykisk helse tjeneste i førstelinjen.

Målsetting for prosjektet

Overordnet: Å utvikle og evaluere en modell for likeverdig psykisk helse tjeneste i førstelinjen 1. System: økt psykisk helseopplysning på minoriteters møteplasser 2. Individ: Flere minoriteter oppsøker relevant psykisk helsehjelp; mindre drop out og bedre resultater 3. Samfunn: flere i jobb/studier

Målgruppe

Den voksne minoritetsbefolkningen i Stovner bydel.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

800

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

1.Tiltak for at rask psykisk helsehjelp skal få bedre innpass i minoritets befolkningen: a) Utvikle korte kultursensitive kurs om hva psykisk helse og helsehjelp er b) Disse kursa holdes av psykolog med minoritets bakgrunn og kollega på minoritets møteplasser i Stovner. Frivillige og tidligere brukere hjelper med å holde kursene. Kursene holdes på minoritetsmøteplasser hvor folk allerede er (for eksempel, moske, hindu tempel, kirke, åpen barnehage, NAV arbeidsakademiet, Girls United jente gruppe). c) Ansatte går på opplæring for å holde ‘Takle stress og fremme helse’ kurs, samt par PREP kurs. d) Holde disse evidens baserte kursa på biblioteket i Stovner, på helsestasjonen og på videregående skole. e) Starte systematisk samarbeide og undervisning med autoritetsfigurer i minoritets miljøet, ettersom mange av dem er viktige videreformidlere av kunnskap om psykisk helse (imam, hindu tempel og kirke). f) Dele kunnskap og starte systematisk samarbeide med andre ansatte som leger, politi, barnevernet, NAV osv. 2.Individ tiltak: g) Kjøpe Feedback Informed Treatment lisenser og bruke disse i alle terapeut timer til å få mer kultursensitiv terapi tilpasning og mer bruker tilbakemeldinger, slik at behandling kan justeres deretter.

Fremdriftsplan for prosjektet

Milepæler i prosjektet inkluderer starts dato 02.01.2020 når planleggingen og utviklingen av kultursensitiv kurs begynner, bruk av FIT, samt å kontakte relevante personer involvert. Planen er deretter at kultur sensitiv undervisning holdes i fra Februar 2020 og utover. Evidens baserte kurs og samarbeidsmøter starter så i Mars 2020. Prosjektet skal avsluttes 31.12.2021 og en evaluerings rapport skal være ferdig skrevet innen April 2022.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Statistikk fra Rask psykisk helsehjelp (RPH) Stovner 2019 viser at innbyggere med minoritetsbakgrunn oppsøker psykisk helsehjelp i mindre grad, samt at de som kommer har større frafall fra behandling og får dårligere behandlingsresultater. Målet med prosjektet var derfor å utvikle og evaluere en modell for mer likeverdig psykisk helsetjeneste for den etniske minoritetsbefolkningen i førstelinjen. RPH ønsket dermed med dette 2 årige prosjektet å nå flere av minoritets befolkingen, gi mer hjelpen de ønsker seg, samarbeide smartere med autoritetsfigurer og samarbeidspartnere, samt at flere minoriteter får bedre utbytte av RPH hjelpen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

De fleste effektmålene ble nådd; RPH fikk stor økning i minoritets henvisninger, kurs og informasjon om psykisk helse og psykisk helsehjelp ble holdt på diverse arenaer, samt at gode og nye samarbeids former ble satt i gang med leger, NAV og DPS. Det eneste effektmålet som mangler er statistikk over om flere minoriteter fikk nytte av hjelpen og at det var flere som kom seg i jobb/ut av sykemelding. Dessverre mangler RPH statistikk over dette, ettersom vi gikk over til et nytt statistikk system i løpet av prosjekt perioden.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

819

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgjennomføringen var på diverse nivåer: a) tilby undervisning om psykisk helse og helsehjelp på minoritets møteplasser; b) tilby diverse selvhjelpskurs; c) innføre FIT for å bedre hjelpe og redusere frafall fra individuell terapi, samt d) å skape bedre samhandling med autoriteter i minoritetsmiljøene og med andre samarbeidspartnere.

Resultater og resultatvurdering

Oppsummert viser resultatene av dette prosjektet at det var en 161 % økning i minoritets henvisninger over 2 år. Diverse selvhjelpsgrupper ble holdt for 379 deltagere. Workshops med kultursensitiv psykisk helse informasjon ble videre holdt på forskjellige minoritets møteplasser for minst 240 voksne, samt mange ungdom. Minoriteters psykiske helse ble dessuten satt på kartet via sosiale media kanaler fra prosjektansvarlig psykolog. Ellers ble teams samarbeid drop-in med samarbeidspartnere og tilstedeværelse på legekontor noe vi ser forbedrer hjelpen til alle brukere.

Oppsummering og videre planer

Disse resultatene viser at det ligger et stort potensial i å jobbe oppsøkende mot minoritetsbefolkninger og gjensidig innad i bydeler/kommuner mellom de forskjellige instansene. Generelt sett har arbeidet hatt en klar og tydelig effekt på å sette psykisk helse og psykisk helsehjelp på agendaen blant innvandrermiljøer. Flere av tiltakene vil derfor videreføres i vanlig drift. RPH Stovner håper at prosjektet og visse tiltak kan være til inspirasjon for andre bydeler og kommuner i Norge for å gi mer likeverdig psykiske helsetjenester for etniske minoriteter på lavterskelnivå.

Prosjektleder

Malin Øyen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
“Å møte minoriteter på deres premisser”
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Rask psykisk helsehjelp, Bydel Stovner, Oslo kommune
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000
Startdato
31.08.2020
Sluttdato
31.08.2022
Status
Avsluttet