Å sette bruker i sentrum som student

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er i dag enighet om at samhandling mellom ulike tjenesteytere på rusfeltet er for dårlig, og at brukerne involveres for lite i behandlingen. Ulike verktøy i praksisfeltet, som individuell plan og ansvarsgruppemøte er innført for å lette på det, men brukes for lite. Vi tre som utformer søknaden har alle erfaringer med hva lav brukermedvirkning, dårlig koordinering og manglende samhandling kan medføre av u-helse, og ikke minst hva usikkerhet og utrygghet rundt slike situasjoner fører til for nyutdannede helse- og sosialpersonell. Vi ønsker gjennom prosjektet å gjøre noe med dette.

Målsetting

Hovedmålet er å skape dyktige fagpersoner i helse – og sosialfeltet som har kompetanse på å sikre individuell brukermedvirkning og samarbeide tverretatlig og tverrfaglig med andre tjenesteytere til det beste for brukerne.

Målgruppe

Primærmålgruppen er lærere og studenter innen helse og sosial –feltet, herunder studenter innen sykepleie, vernepleie, sosialt arbeid og medisin.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi har over flere år drevet simulering av ansvargrupper og undervisning om individuell plan inn mot medisinstudentene ved Universitetet i Oslo,Vi ønsker på bakgrunn av erfaringer vi har gjort oss nå over flere år å få en mulighet til å videreformidle metodikken. Rent praktisk ønsker vi å lage et integrert undervisningsopplegg som inkluderer a) undervisningsmateriell med tips til for- og etterarbeid b) filming med utgangspunkt i simuleringen vi har på UiO c) opplæring av brukere som kan supplere faglærer på de ulike studiestedene. Kort fortalt ønsker vi og: 1) filme simuleringen, 2) utarbeide et ledsagende undervisningsmateriale og 3) gi opplæring og veiledning til brukere som skal undervise lokalt. 4) bistå i implementerings arbeid ved lærestedene i en tidsavgrenset periode. Undervisningsopplegget kan tilpasses lokalt av brukerrepresentant og faglærer. Se ellers søknad for utfyllende opplysninger.

Fremdriftsplan

Dette beskrives mer omfattende i punkt 3.6 i søknaden, men en overordnet fremdriftsplan er som følger: 1. Ansettelse av prosjektleder umiddelbart etter tildeling. 2. Kontrakt med filmprodusent (Vedlagt anbud) 3. Analyse fasen, avklare behovet for møter, hvem skal være med. 4. Design 5 Utvikling 6. implementere Evaluere/justere Utvikling og implementering er fasene vi vil bruke mest tid på, evaluering og justering skjer kontinuerlig.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport stiftelsen Dam_28.06.2022_til publisering INKL tipshefte (2).pdf

Prosjektleder/forsker

Tommy Lunde Sjåfjell

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Å sette bruker i sentrum som student
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Org.ledd
Oslo Universitetssykehus, Nasjonal Kompetansetjeneste, tverrfaglig s. Beh. (TSB)
Beløp Bevilget
2019: kr 698 505, 2020: kr 591 400
Startdato
05.08.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring