Afasi? Du bør snakke mye for å bli bedre

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Afasi, dvs. ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter en hjerneskade får store konsekvenser for livskvaliteten og samfunnsdeltakelse. SunCIST er et gruppetilbud for bedring av talespråk for personer med afasi som bygger bl a på intensitet, relevans og aktiv deltakelse.

Målsetting

Prosjektet har undersøkt effekt av gruppetilbudet SunCIST rett etter deltakelse og minimum 1 år etter. Det ble sett på om talespråket og funksjonell kommunikasjon har blitt bedre, samt innvirkning på livskvalitet. Individuelle faktorer (f eks tid etter skade, diagnose, alder, tilleggsvansker) undersøkes for å få kunnskap om hvem som kan ha best utbytte av dette tilbudet blant afasirammede.

Design, metode, materiale

Studien henter testresultater fra afasirammede som deltar på behandlingsprogrammet SunCIST på Sunnaas sykehus. Deltakere har hatt afasi i minst 4 måneder. Inkluderingskriterier er a) Ekspressiv afasi (dvs vansker med å snakke), men med noe gjentakelsesevne og produksjon av enkeltord for å ha utbytte av logopedens veiledning. b)God nok auditiv forståelse for å forstå formålet og ha utbytte av gruppen. C)Motivasjon til å gjennomføre et krevende heldagsprogram i 3 uker med språktrening 2-3 timer om dagen.. Ekskluderingsfaktorer er store kognitive vansker, global afasi, eller progredierende sykdommer som f eks demens. Studien omfatter testing ved oppstart og slutten av det 3-ukers gruppetilbud og minimum 1 år etter. Kartlegging omfatter språktester, informasjon om skaden fra pasientjournalene, livskvalitetsmål (SALK-39) og et evalueringsskjema for deltakere. Studien er NSD og REK godkjent.

Gjennomføring

Studien inkluderer 100 deltakere i perioden 2012-15 som samsvarer med planlagt utvalg, hvorav ca 1/3 med data etter 1 år. Svært få afasirammede har trukket seg mens de deltok på SunCIST, men det ses større frafall ved oppfølging etter et år av ulike grunner. Den planlagte kontrollgruppen med afasirammede i primærrehabilitering (sub-akutt fase) er ikke gjennomført pga resursmessige årsaker ved sykehuset, mens aktuelle pasienter har vært kartlagt og blitt rekruttert til deltakelse i SunCIST på et senere opphold. Analyse av endringer i hjerneaktivitet er heller ikke utført av praktiske og tidsmessige grunner per i dag. Prosjektperioden og dermed omfanget av studien ble forkortet mht 75% gjennomføring i 2012/13, foreldrepermisjon i 2014, samt ny, fast 100% tilsetting ved UiO fra høsten 2014 med andre arbeidsoppgaver. Det siste førte til en redusert prosjektandel av 20% i 2015.

Resultater

Resultater viser signifikante endringer for alle språktester ila det 3ukers programmet, til tross for stor variasjon i afasigrad og lang tid etter skaden. Oppfølgende resultater tyder på at treningseffekten vedlikeholdes. Deltakere evaluerer SunCIST som krevende, men nyttig. Opplevd endring i kommunikasjonsevne og økt deltakelse anses som viktige endringer for de afasirammede. Studien har ført til økt bruk av slike tilbud flere steder i Norge.

Samarbeidspartnere

Sunnaas sykehus HF – Dr. Frank Becker, logopedene og tverrfaglig team: gjennomføring av SunCIST. Dr. Marianne Lind (ILN/UiO): dataanalyse. Mastergradsstudenter ved ISP/UiO: datainnsamling og analyse. Veileder: Prof. Lynn M. Maher, USA. Internasjonalt: Danmark, GB, Sverige, Finland, Tyskland mm.

Videre planer

Erfaringer fra studien er gjort tilgjengelig for bruk av norske logopeder og internasjonalt gjennom presentasjoner, kurs og hospitering. Prosjektet har direkte klinisk verdi, fordi SunCIST er et reelt klinisk behandlingsprogram, noe som styrker anvendbarhet og brukerutbytte, men har sine metodiske svakheter. Det er fortsatt mange resultater fra studien, inklusive fra ulike masteroppgaver, som skal fortløpende analyseres og publiseres som artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift, samt konferanser.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Afasiforbundet har vist stor interesse for prosjektet med tett samarbeid gjennom hele perioden. Prosjektet har blitt presentert gjennom en artikkel i Afasiposten og ved ulike innlegg for lokale afasiforeninger (f eks Oslo, Bergen). Ved nasjonale og internasjonale presentasjoner har Afasiforbundet og Extrastiftelsen ble kreditert. Prosjektet har kommet brukergruppen direkte til gode ved at deltakere har fått intensiv språktrening og opplevd bedring, samt at det er opprettet flere slike tilbud i Norge.

Publikasjonsliste

Publikasjoner:
Becker F, Kirmess M, Günther L & Hvistendahl AK (2012) «Intensive aphasia therapy – first results of the Sunnaas Constraint induced Language Therapy program.» Neurorehabilitation and Neural Repair, 26, 405. http://dx.doi.org10.1177/1545968312447071

Becker F, Kirmess M, Tornås S & Løvstad M (2014) «A description of cognitive rehabilitation at Sunnaas Rehabilitation Hospital – Balancing comprehensive holistic rehabilitation and retraining of specific functional domains.» NeuroRehabilitation (Reading, MA), 34(1), 87-100.
doi:http://dx.doi.org10.3233/NRE-131015

Kirmess M (2012) «Språktrening etter hjerneslag: Constraint induced språkterapi (CIST).» Slagkraft. Medlemsblad for slagsykepleiere., årg 17, nr. 1, s. 5-9.

Kirmess M (2015) «Constraint induced språkterapi – en praktisk guide for implementering av metoden i afasirehabilitering i Norge.» Norsk tidsskrift for logopedi, årg. 61, s. 26-33. http://www.norsklogopedlag.no/tidsskriftet/utgaver…

Kirmess M & Becker F (2013) «From Word Level Training to Social Conversation – Experience from an Intensive Group Program for Persons with Mild to Moderate Aphasia.» Procedia – Social and Behavioral Sciences, 94, 267-268. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.133

Kirmess M & Becker F (2013) «Intensive afasigrupper på Sunnaas: SunCIST-programmet.» Afasiposten, 24, 13-17.

Kirmess M, Becker F, Hvistendahl AK & Günther L (2012) «The SunCIST program – A clincial approach for intensive aphasia rehabilitation.» Procedia – Social and Behavioral Sciences, 61, 18-19. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.10.059

Konferansepresentasjoner:
Kirmess M (2014) «Constraint induced language therapy for aphasia rehabilitation. The SunCIST program.» Paper presented at the International Speech Therapy Conference, Wroclaw

Kirmess M (2016) «Sunnaas intensive afasiprogram(SunCIST) i et langtidsperspektiv.» Paper presented at the REHAB 2016, Trondheim.

Kirmess M & Becker F (2013) «From word level training to social communication – Experience from an intensive group program for persons with mild to moderate aphasia.» Poster presented at the Academy of Aphasia 2013 Annual Meeting, Luzern.

Kirmess M, Becker F, Günther L & Hvistendahl AK (2012) «The SunCIST Program: A Clinical Approach for Intensive Aphasia Rehabilitation.» Paper presented at the The Academy of Aphasia 2012 Annual Meeting, San Francisco.

Kirmess M, Becker F, Günther L & Hvistendahl AK (2012) «SunCIST rogrammet – Erfaringer fra 3 år med intensivt gruppetilbud for fasirehabilitering.» Paper presented at the Etterutdanningskurs og Landsmøte for Norsk Logopedlag, Fredrikstad

Kirmess M, Heiberg E, Kjeldaas H, Krohn S & Wennberg U (2015) «The long term outcome of the SunCIST program.» Paper presented at the 5th Nordic Aphasia Conference, Oslo.

Kirmess M, Nordli H & Becker F (2013) «»Now we are talking togheter…» Experience from an intensive aphasia group with focus on complex sentence production.» Poster presented at the 4th Nordic Aphasia conference, Gothenborg.

Kirmess M, Nordli H & Becker F (2014) «»Kan man være for god for deltakelse på CIST?» – Erfaringer fra Sunnaas intensive afasitilbud (SunCIST) for godt fungerende afasirammede.» Paper presented at the Norsk Logopedlagets Landsmøte og Etterutdanningskurs, Tromsø.

Kirmess M (2015) «Sunnaas intensive afasitreningsprogram (SunCIST).» Paper presented at the Afasiforening i Bergen – Fagkveld, Bergen.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Afasiposten 3-13 SunCISTprogrammet.pdf
Oversikt publikasjoner med nettlinker.pdf
Kirmess 2015 NTL-Constraint induced språkterapi.pdf

Sluttrapportsammendrag

Publikasjoner:
Becker F, Kirmess M, Günther L & Hvistendahl AK (2012) «Intensive aphasia therapy – first results of the Sunnaas Constraint induced Language Therapy program.» Neurorehabilitation and Neural Repair, 26, 405. http://dx.doi.org10.1177/1545968312447071

Becker F, Kirmess M, Tornås S & Løvstad M (2014) «A description of cognitive rehabilitation at Sunnaas Rehabilitation Hospital – Balancing comprehensive holistic rehabilitation and retraining of specific functional domains.» NeuroRehabilitation (Reading, MA), 34(1), 87-100.
doi:http://dx.doi.org10.3233/NRE-131015

Kirmess M (2012) «Språktrening etter hjerneslag: Constraint induced språkterapi (CIST).» Slagkraft. Medlemsblad for slagsykepleiere., årg 17, nr. 1, s. 5-9.

Kirmess M (2015) «Constraint induced språkterapi – en praktisk guide for implementering av metoden i afasirehabilitering i Norge.» Norsk tidsskrift for logopedi, årg. 61, s. 26-33. http://www.norsklogopedlag.no/tidsskriftet/utgaver…

Kirmess M & Becker F (2013) «From Word Level Training to Social Conversation – Experience from an Intensive Group Program for Persons with Mild to Moderate Aphasia.» Procedia – Social and Behavioral Sciences, 94, 267-268. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.133

Kirmess M & Becker F (2013) «Intensive afasigrupper på Sunnaas: SunCIST-programmet.» Afasiposten, 24, 13-17.

Kirmess M, Becker F, Hvistendahl AK & Günther L (2012) «The SunCIST program – A clincial approach for intensive aphasia rehabilitation.» Procedia – Social and Behavioral Sciences, 61, 18-19. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.10.059

Konferansepresentasjoner:
Kirmess M (2014) «Constraint induced language therapy for aphasia rehabilitation. The SunCIST program.» Paper presented at the International Speech Therapy Conference, Wroclaw

Kirmess M (2016) «Sunnaas intensive afasiprogram(SunCIST) i et langtidsperspektiv.» Paper presented at the REHAB 2016, Trondheim.

Kirmess M & Becker F (2013) «From word level training to social communication – Experience from an intensive group program for persons with mild to moderate aphasia.» Poster presented at the Academy of Aphasia 2013 Annual Meeting, Luzern.

Kirmess M, Becker F, Günther L & Hvistendahl AK (2012) «The SunCIST Program: A Clinical Approach for Intensive Aphasia Rehabilitation.» Paper presented at the The Academy of Aphasia 2012 Annual Meeting, San Francisco.

Kirmess M, Becker F, Günther L & Hvistendahl AK (2012) «SunCIST rogrammet – Erfaringer fra 3 år med intensivt gruppetilbud for fasirehabilitering.» Paper presented at the Etterutdanningskurs og Landsmøte for Norsk Logopedlag, Fredrikstad

Kirmess M, Heiberg E, Kjeldaas H, Krohn S & Wennberg U (2015) «The long term outcome of the SunCIST program.» Paper presented at the 5th Nordic Aphasia Conference, Oslo.

Kirmess M, Nordli H & Becker F (2013) «»Now we are talking togheter…» Experience from an intensive aphasia group with focus on complex sentence production.» Poster presented at the 4th Nordic Aphasia conference, Gothenborg.

Kirmess M, Nordli H & Becker F (2014) «»Kan man være for god for deltakelse på CIST?» – Erfaringer fra Sunnaas intensive afasitilbud (SunCIST) for godt fungerende afasirammede.» Paper presented at the Norsk Logopedlagets Landsmøte og Etterutdanningskurs, Tromsø.

Kirmess M (2015) «Sunnaas intensive afasitreningsprogram (SunCIST).» Paper presented at the Afasiforening i Bergen – Fagkveld, Bergen.

Prosjektleder/forsker

Melanie Kirmess

Hovedveileder

Lynn M. Maher

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Afasi? Du bør snakke mye for å bli bedre
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Sunnaas sykehus HF
Beløp Bevilget
2012: kr 750 000, 2013: kr 780 000, 2014: kr 0, 2015: kr 815 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet