AHHA – Aktiv hverdag/helse for alle

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Fysisk inaktivitet er vanligere nå enn tidligere. Hurum kommune har per i dag ikke et aktivitetstilbud utover det kommersielle tilbudet fra idretten. Kommunen mangler også aktiviteter som inkluderer unge og foreldre med innvandrerbakgrunn, og aktiviteter for de som er uten arbeidstilknytning eller treningsbakgrunn. Innvandrer senteret i Hurum Kommune leier lokaler i Sætre hallen. Hurum Produkter som er Hurums største bedrift med attføring som hovedmål ligger i Sætre, og skal fra høsten 08 drifte kantinen i Sætre hallen.

2. Målsetting
Hurum Idrettsråd søker om finansiering via Helse og Rehabilitering stiftelsen for å kunne starte opp lavterskel tilbud i Hurum kommune. Lavterskel tilbudet skal stimulere mangfoldet i kommunen vår, og gjøre innbyggerne mer synlige for hverandre. Tilbudet skal bruke Sætrehallen i Sætre som sin base (Hurums største tettsted). Vi ønsker i tillegg å ha aktivitetene rundt på halvøya, og starte opp ringbuss for å transportere deltakerne til og fra aktivitetene.

Vi skal motivere og skape positive holdniner til aktivitet, oppmuntre brukerne til sunn livsstil, og tilføre brukeren kunnskap om helse og livsstil. AHA -Hurum skal hjelpe innbyggerne i Hurum kommune å ta mer ansvar for egen helse ved å gi dem et tilbud om å utøve aktivitet og idrett på deres premisser.3. Målgruppene for prosjektet er: Sykmeldte, uføretrygdede, mosjonister, pensjonister, innvandrere som deltar på introdukjons senteret i Hurum, innvandrere som bor i kommunen, arbeidstakere hos bedrifter som har attføring som hovedmål, brukere som har vært gjennom en 3 mnd periode med henvisning til fysisk aktivitet.

4. Prosjektets betydning er stor. Ved å innføre ett slikt tilbud i Hurum vil vi kunne skape en paraply for mange av de tiltakene som allerede eksisterer i liten målestokk. Det vil være av stor verdi for Hurum kommune at idretten tar ett så betydelig samfunnsansvar. Prosjektet vil også være svært gunstig i forhold til folkehelseprosjektet i kommunen. På lengre sikt vil vi kanskje kunne innlemme ungdomsaktiviteter inn i vårt system. Prosjektet har stor betydning for Hurum, og vil også kunne ha overføringsverdi til alle andre kommuner i Norge, der idretten ønsker et tettere samarbeid med kommunen for å få til noe sammen for befolkningen. Etter tre år i drift mener vi at AHA-Hurum har minst 500 brukere fra hele Hurum. AHA-Hurum skal være et eksempel på at organisering og samarbeid opp mot idrettsråd er en god måte å organisere idretten på.

5. Framdriftsplanen er:
2008- Planlegging av oppstart og planlegging av instruktørkurs tilpasset AHA.Hurum.
2009- Oppstart av AHA-Hurum. Fokus på drift og markedsføring
2010- Starter arbeid med videreføring av prosjektet ved å lage en egen fremtidsplan. Jobber aktivt med forbedring og god gjennomføring
2011- Ferdigstilling av økonomisk plan for videre drift, og markedsføringsplan for å få flest mulig deltakere, og

økonomisk støtte.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0290.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag Prosjektet Ahha – Aktiv hverdag / helse for alle.
I prosjektperioden 2009-2011 har Ahha blitt tildelt kr. 530.000/400.000/350.000 fra EkstraStiftelsen Helse og Rehabilitering til å utvikle og sette i gang et lavterskeltilbud på dagtid i Hurum kommune. Målet for prosjektet har vært å skape et varig, variert og tilpasset aktivitetstilbud for alle over 18 år på dagtid. Gjennom fysisk aktivitet blir Ahha et ledd i menneskets egen selvhjelpsprosess. Idrett gir mulighet til å delta i et fellesskap med klart definerte regler for oppførsel og samværsformer. Dette kan også gi sosial trening for mange. Ahha ønsker å bevisstgjøre sunne og friske ressurser som gir økt livskvalitet, forebygger sykdommer og motvirker ensomhet og bidrar til at mennesker ikke minst kommer tilbake i arbeidslivet. Basert på at Hurum er en liten kommune med bare 9500 innbyggere har vi vært fornøyd med et medlemstall på 70-80 ved prosjektslutt. Man har sett at måltallene på antall medlemmer har vært noe høyt i prosjektsøknaden i forhold til hva som i realiteten er oppnåelig. F.o.m. 18.mai 2009 har Ahha vært et aktivitetstilbud. Prosjektet har hele tiden vært i dialog med kommunen, via møter med Nav, Psykisk helse, leger, fysioterapeuter osv. Konseptet Ahha har dannet en flertrinns stige med Frisklivssentralen nederst, med sitt tilbud om trening på resept, videre til aktivitetstilbudet Ahha og for de som har virkelig kommet seg i form videre inn i tilbud med et større aktivitetstempo. Denne stigen har vi gjennom prosjektperioden sett at har fungert godt. Dette fungerer virkelig! Følgende aktiviteter er blitt gjennomført i perioden: Golf, Croquet, Helsestudio, Aktiv i sal, Yoga, Qigong, Tur/Stavgang, Langturer/Utflukt, Fysio-Pilates, Sykkel i sal, Vanngym, Kostholdsveiledning, Bevisst Aktiv coaching, Trim for alle, Skogstur, Gårdsbesøk, Fullmåne Healing Circle, Julegrøt på Gården.
Viktig for Ahha har vært at medlemskontingenten har blitt lagt så lavt som overhode mulig. Prisen ble lagt til kr. 500,- pr. halvår, men endret til 750,- høst 2011, grunnet dårlige tider og en kommune med anstrengt økonomi og derfor vanskelig med penger til prosjektet. Vi har bare opplevd gode ord og hyggelige tilbakemeldinger på vår vei mot målet. Utrolig givende!
Fra 01.01.2012 går prosjektet over i videre drift i sin helhet i regi av Hurum kommune og Frisklivssentralen ved navnet Aktiv i Hurum.

Prosjektleder/forsker

Kristin D. Bjerke

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
AHHA – Aktiv hverdag/helse for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 530 000, 2010: kr 400 000, 2011: kr 350 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet