Aksjon Aktivitet som rehabilitering

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Tiden og veien etter gjennomført behandling og rehabilitering er for mange som sliter med rusrelaterte livsproblemer den store utfordringen. Kravet om yrkesaktivitet blir for krevende og mange får tilbakefall – noe mangler i tiltakskjeden.
Aktivitet, mestringsopplevelser, felleskap i trygg rusfri sone har vist seg å være virksomt i rehabiliteringen. Blå Kors har i over 6 år drevet aktivitetstiltaket Steg for Steg og har opparbeidet mye erfaring som bekrefter rehabiliteringseffekten i aktivitet.

Aktivitet har likevel en beskjeden plass i rehabiliteringspraksis på nasjonalt plan til tross for mye vektlegging i rehabiliteringsforskning og i tidligere Stortingsmelding om Rehabilitering.

2. Prosjektide
Blå Kors Øst AS prosjekt Steg for Steg ønsker å samle fagmiljø, brukere, frivillige, forskere og politikere for å belyse temaet «aktivitet i rehabilitering» og legge frem resultatene av forskningsbaserte studier av prosjekt Steg for Steg.
Hensikten med konferansen vil være å gi innspill til Helsedirektoratet som arbeider med utforming av Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere, som er forventet ferdig 2014.

3. Målsetting
Aktivitet settes inn som en del i Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere.

4. Målgrupper for konferansen
Fagmiljø, brukere, forskere, frivillige, politikere.

5. Prosjektets betydning
For rusavhengige er det å bli møtt uten fordommer i selvvalgt aktivitet nøkkelen til mening og kontinuitet i livet. Mer aktivitet i rehabiliteringspraksis ventes å gi redusert frafall fra behandling, reduksjon av tilbakefall, kortere behandlingstid. Videre forventes det økt forskning.

6. Fremdriftsplan
2012:
Forberede og forankre konferansen
markedsføring
inngåelse av avtaler

2013:
Gjennomføring av konferansen 1.kvartal
oppfølging av resultater fra konferansen
videreformidling av ny kunnskap fra konferansen
sluttrapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0020.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
Aksjon «Aktivitet som rehabilitering» et opplysningstiltak; forberedelse, gjennomføring og oppfølging av en konferanse om aktivitet.
Behandling er ikke tilstrekkelig for mange som sliter med rusrelaterte livsproblemer. Selvvalgt aktivitet, mestringsopplevelser, felleskap i trygg rusfri sone hjelper deltakerne i behandlings- og rehabiliteringsprosessen. Rusfrihet, redusert fare for tilbakefall og bedre livskvalitet er resultatet.
Den 14.mars samlet Blå Kors Øst AS Steg for Steg 100 personer fra fagmiljø, brukere, frivillige, internasjonale og nasjonale forskere og politikere til en konferanse om selvvalgt aktivitet. Hensikten var å belyse temaet med faglig anerkjente foredragsholdere og legge frem resultatene av pilotstudien fra Høgskolen i Buskerud, Institutt for forskning innen psykisk helse og rus om Steg for Steg. SERAF – Senter for Rus og Avhengighetsforskning, UiO presenterte en studie om identitet og bedringsprosesser. Brukere presenterte sine erfaringer. Målet er at selvvalgt aktivitet settes inn som en del i Ny Nasjonal retningslinje for behandling, rehabilitering og oppfølging av rusmiddelmisbrukere.
Steg for Steg-konferansen ble fulgt opp med Steg for Steg-workshop 4.oktober. Hensikten var å skape engasjement for temaet bedringsprosesser, lære av hverandre og bygge fagmiljø på tvers av virksomheter. Workshopen samlet 35 deltakere – brukere og fagpersoner. Ytterligere resultater av Aksjon – Aktivitet som rehabilitering er fagartikler publisert i anerkjente fagtidsskrifter. Egenkraften er omtalt i Stortingsmeldingen «Se meg!» – Innstilling 207S. I kapitlet om behandling er avsnitt 2.6.15 om sosiale forhold viet potensialet i aktivitet og hjelp til selvhjelp. Til bruk i formidling foreligger en ny fagbrosjyre: Steg for Steg – Aktivitet som drivkraft for et selvstendig liv.
Stortingets Helse- og omsorgs komite viser til at mye av ansvaret for personer med rusproblemer ligger i kommunene. Gjennom aktivitetstiltak kan kommunene investere mer i hjelp til selvhjelp. Målet er å vedlikeholde motivasjonen for endringer utenfor behandling. Helseministeren møtte Blå Kors i januar 2014. Steg for Steg var på agendaen.
Søknad om videre drift er sendt Helsedirektoratet og Oslo Kommune.

Prosjektleder/forsker

Petter Solberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Aksjon Aktivitet som rehabilitering
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 170 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet