Aktiv og god fritid. For alle hele livet

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fritidsaktiviteter er særlig viktig for utviklingshemmedes livskvalitet. Informasjon om tilrettelagte fritidsaktiviteter er i dag lite tilgjengelig, mangelfull og lite relevant. Erfaringene med bruk av app som kommunikasjonskanal i FTU-prosjektet har vært gode. Pilotprosjekt med Halden kommune og dialog med andre tilbydere av fritidsaktiviteter har dokumentert behov for felles plattform for formidling av informasjon. Har utviklet, i hovedsak for egne midler, en prototype på digital plattform som støtter alle typer fritidsaktiviteter. Prototypen skal videreutvikles til en fullverdig versjon.

Målsetting

1. Minst 100 arrangører benytter plattformen. 2. Minst 5000 deltakere benytter plattformen månedlig. 3. Skaffe til veie finansiering for drift. 4. Etablere retningslinjer for innhold, som sikrer at plattformen faktisk blir brukt. 5. Utarbeide erklæringer og rutiner som sikrer at GDPR krav etterleves

Målgruppe

Utviklingshemmede og andre mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), samt deres familie og nærstående.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet er et samarbeid mellom ISAAC Norge, Smart Cognition (SC), Turistforeningen (DNT) og Halden kommune (HK). Utprøving av plattformen vil skje i sammenheng med planlagte aktiviteter i regi av DNT og HK. Noen utvalgte FTU-turgrupper og HK-fritidstilbud (inntil 5 totalt) vil bli brukt som konkrete caser gjennom hele prosjektet. SC er prosjektleder og ansvarlig for utvikling av plattformen og inngår sammen med de andre partene i styringsgruppen. ISAAC bidrar med ekspertkompetanse på ASK og har en sentral rolle når det gjelder utforming av brukergrensesnitt. DNT og HK bidrar med ressurser (ansvarlige i FTU-prosjektet og for fritidstilbud i regi av Halden kommune) i denne utformingen. Disse utgjør en faggruppe. Et utvalg fra målgruppen involveres i utprøving av alternative brukergrensesnitt. Disse utgjør referansegruppen. Personer fra målgruppen involveres også i test av plattformen og utgjør testgruppen. Det utarbeides detaljerte testprosedyrer, og det vektlegges at testingen skjer på et bredt spekter av telefon- og nettbrettmodeller. Plattformutviklingen tar utgangspunkt i prototype utviklet av SC for egen regning siden august 2017 og gjennom pilotprosjekt med Halden kommune i mai-sep 2018.

Fremdriftsplan

Prosjektet starter med evaluering av eksisterende prototype og ideer for videreutvikling, analyse av målgruppens behov og ønsker, idemyldring og prioritering av funksjoner (6 mnd). Utviklingen deles i faser av inntil 6 mnd varighet, der hver fase resulterer i en leveranse av nye funksjoner. Dette sikrer at plattformen kommer tidlig i bruk og utvides i takt med ønsker og behov. Prosjektet avsluttes med en evaluering og plan for videreføring.

Prosjektleder/forsker

Sven Erik Tønnesen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Aktiv og god fritid. For alle hele livet
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Smart Cognition AS, org.nr. 919699248, www.smartcognitionas.com
Beløp Bevilget
2019: kr 460 000, 2020: kr 430 000, 2021: kr 430 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring