Aktiv og god fritid. For alle hele livet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Fritidsaktiviteter er særlig viktig for utviklingshemmedes livskvalitet. Informasjon om tilrettelagte fritidsaktiviteter er i dag lite tilgjengelig, mangelfull og lite relevant. Erfaringene med bruk av app som kommunikasjonskanal i FTU-prosjektet har vært gode. Pilotprosjekt med Halden kommune og dialog med andre tilbydere av fritidsaktiviteter har dokumentert behov for felles plattform for formidling av informasjon. Har utviklet, i hovedsak for egne midler, en prototype på digital plattform som støtter alle typer fritidsaktiviteter. Prototypen skal videreutvikles til en fullverdig versjon.

Målsetting for prosjektet

1. Minst 100 arrangører benytter plattformen. 2. Minst 5000 deltakere benytter plattformen månedlig. 3. Skaffe til veie finansiering for drift. 4. Etablere retningslinjer for innhold, som sikrer at plattformen faktisk blir brukt. 5. Utarbeide erklæringer og rutiner som sikrer at GDPR krav etterleves

Målgruppe

Utviklingshemmede og andre mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), samt deres familie og nærstående.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

5000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom ISAAC Norge, Smart Cognition (SC), Turistforeningen (DNT) og Halden kommune (HK). Utprøving av plattformen vil skje i sammenheng med planlagte aktiviteter i regi av DNT og HK. Noen utvalgte FTU-turgrupper og HK-fritidstilbud (inntil 5 totalt) vil bli brukt som konkrete caser gjennom hele prosjektet. SC er prosjektleder og ansvarlig for utvikling av plattformen og inngår sammen med de andre partene i styringsgruppen. ISAAC bidrar med ekspertkompetanse på ASK og har en sentral rolle når det gjelder utforming av brukergrensesnitt. DNT og HK bidrar med ressurser (ansvarlige i FTU-prosjektet og for fritidstilbud i regi av Halden kommune) i denne utformingen. Disse utgjør en faggruppe. Et utvalg fra målgruppen involveres i utprøving av alternative brukergrensesnitt. Disse utgjør referansegruppen. Personer fra målgruppen involveres også i test av plattformen og utgjør testgruppen. Det utarbeides detaljerte testprosedyrer, og det vektlegges at testingen skjer på et bredt spekter av telefon- og nettbrettmodeller. Plattformutviklingen tar utgangspunkt i prototype utviklet av SC for egen regning siden august 2017 og gjennom pilotprosjekt med Halden kommune i mai-sep 2018.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet starter med evaluering av eksisterende prototype og ideer for videreutvikling, analyse av målgruppens behov og ønsker, idemyldring og prioritering av funksjoner (6 mnd). Utviklingen deles i faser av inntil 6 mnd varighet, der hver fase resulterer i en leveranse av nye funksjoner. Dette sikrer at plattformen kommer tidlig i bruk og utvides i takt med ønsker og behov. Prosjektet avsluttes med en evaluering og plan for videreføring.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet har vært tanken om at alle mennesker skal ha samme rett til gode opplevelser som beriker livet. Befolkningen blir stadig mindre aktive og utviklingshemmede er mindre aktive enn befolkningen ellers. SINTEF har i sin undersøkelse av informasjon om tilrettelagt aktiviteter funnet at informasjonen i dag er mangelfull, lite tilgjengelig og lite relevant. Samtidig viser forskning at informasjon er viktig for deltakelse. Rapporten inneholder også anbefalte krav til digital plattform for deling av informasjon om tilrettelagte aktiviteter. Mål med prosjektet har vært å kartlegge om bruk av Aktiv Fritid appen samt Aktiv Fritid sin Web. baserte løsning har bidratt til økt deltakelse i DNT sine planlagte FTU- turer. Hensikten var å gi mennesker med ulike funksjonsnedsettelser økt innflytelse i eget liv gjennom tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon om fritidsaktiviteter gjennom videreutvikling av Aktiv Fritid prototypen fra pilotprosjektet i Halden.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målet med prosjektet var å videreutvikle Aktiv fritid prototypen fra pilotprosjektet med Halden kommune til en nasjonal plattform for formidling av tilrettelagt informasjon om fritidsaktiviteter. Det er utført. Vår målsetning var å nå 100 kommuner. Vi nådde 8. Vi hadde en målsetning om å nå 5000 deltagere. Vi nådde 7.200 som har lastet ned vår plattform. Det er minst 2 deltagere bak pr nedlasting. Det ble avholdt kun to til tre FTU- turer i perioden grunnet pandemien og antall deltakere på turene har variert fra mellom 3 til 30 deltagere. Færre deltakere samt oppholdet på to år grunnet pandemi har ført til utfordringer med å måle antall deltakere før og etter implementering av Aktiv Fritid app. Vi har holdt en mengde presentasjoner for alt fra Idrett, frivillighet, kommuner, fylkeskommuner og etater. Alle ser viktigheten av å få informasjon på en tolkbar måte. Men det er andres ansvar å gjøre noe med denne utfordringen. Holdningsendring blir viktig arbeid fremover. Å selv kunne velge!

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

7200

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har vært basert på en kvantitativ undersøkelse hvor data ble samlet inn ved hjelp av spørreskjema. Datamateriell ble systematisert og analysert. Det ble sendt ut over 100 spørreskjema fra Gjøvik kommune og 15 spørreskjema fra DNT tilrettelagt i Drammen. Spørreskjemaene har vært utarbeides av Smart Cognition, med innspill fra DNT tilrettelagt og Gjøvik kommune. Målingen av aktivitet har vært gjennomført via spørreundersøkelsene og omfatter spørsmål tilknyttet før og etter implementering av Aktiv Fritid- appen samt Aktiv Fritid sin Web. baserte løsning. Utvalgte deltakere i prosjektet har lastet ned app for aktivitet. Deltakere med Android enhet har benytter Aktiv Fritid` s Web. baserte løsning og deltakere med IOS enhet laster ned Aktiv Fritid- appen. Utprøvingen av plattformen samt kartlegging av effekten, har foregått i sammenheng med planlagte aktiviteter i regi av DNTs og Gjøviks FTU- turgrupper. Spørreskjemaene har også hatt en universell utforming i form av symbolspråk i tillegg til lettlest tekst. DNT tilrettelagt har også vært ansvarlig for å velge ut deltakere i undersøkelsen og bidratt med informasjon om Aktiv Fritid- appen samt den Web. baserte løsning.

Resultater og resultatvurdering

Samlet resultatet fra undersøkelsen viser en svarprosent på 8,7% som har bestått av deltakere fra FTU-turer i Drammen og Gjøvik fra januar 2022 til april 2022. Det ble sendt ut over 100 spørreskjema fra Gjøvik kommune. Spørreskjemaene ble sendt kulturkontakter, foreldre, deltakere, miljøpersonale, støttekontakter, ledere på arbeidsplasser (ATS). Det ble sendt ut to til tre purringer. Ett svar kom inn, som tilsvarer en svarprosent på 1. Det ble sendt ut 15 spørreskjema fra DNT tilrettelagt i Drammen til ledsagere, foresatte, ansatte som er med turdeltakerne. Det ble sendt ut en purring. Ni svar kom inn som utgjør en svarprosent på 60%. Det ble avholdt kun to til tre FTU- turer i perioden grunnet pandemien og antall deltakere på turene har variert fra mellom 3 til 30 deltagere. Færre deltakere samt oppholdet på to år grunnet pandemi har ført til utfordringer med å måle antall deltakere før og etter implementering av Aktiv Fritid appen.

Oppsummering og videre planer

Dette prosjektet har vært utført i samarbeid med DNT tilrettelagt, Halden og Gjøvik kommune. Bakgrunn og målsetningen med prosjektet har vært å kartlegge om bruk av Aktiv Fritid appen samt Aktiv Fritid sin Web. Tanken er at informasjonen skal være enkel å finne og enkel å forstå uavhengig av den funksjonsnedsettelse en måtte ha.Vår visjon, mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til samme valgmuligheter som andre- ingen skal utelates. Smart Cognition har inngått avtale med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) om bruk av plattformen som en del av et doktorgradsstudium.

Prosjektleder

Eirik Dahl

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Aktiv og god fritid. For alle hele livet
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Smart Cognition AS, org.nr. 919699248, www.smartcognitionas.com
Beløp Bevilget
2019: kr 460 000, 2020: kr 430 000, 2021: kr 430 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring