Aktiv på dagtid

Søknadssammendrag

Bakgrunn: mange trygdede og arbeidsledige er innaktive for di de ofte sliter med dårlig selvbilde, har dårlig økonomi og er fysisk svarke. Mange tør derfor ikke å benytte ordinære tilbud innen fysisk aktivitet. Mange arbeistakere står også i fare for å bli sykmeldte, og med mulighet for fysisk aktivitet på dagtid, kan dette hindre sykmeldinger.

Prosjektets målsetning: I samarbeid med det offentlige i gangsette (varige) varierte og tilpassede aktivitetstilbud i kommunene Fredrikstad og Sarpsborg for målgruppen 18-67 år, for forebygging, rehabilitering integrering, økt livsskvalitet og utjevning av sosiale helseforskjeller. Skape en aktiv hverdag for målgruppehn som gjennom sosialt fellesskap med andre i samme situasjon gi dem større tro på seg selv. Bevisstgjøre sunne og friske ressurser som igjen gir økt livskvalitet, forebygger sykdommer, motvirker ensomhet og bidrar til at mennesker kommer tilbake i arbeidslivet og også at de ikke blir sykmeldte (forebygging).

Målgruppe:
Alle mellom 18-67 år som er bosatt i Fredrikstad og Sarpsborg kommune og som mottar en av følgene ytelser:
Sykepenger (står i fare for å bli sykmeldt – medlemskort for IA bedrifter)
Attførings eller rehabiliteringspenger
Uføreytelser
Overgangsstønad
Dagpenger
Økonomisk sosialstøtte

Prosjektets betydning:
Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi?
Hovedverdien av tiltaket er å forebygge mer for å reparerer mindre, både samfunnsmessig og personlig. Aktiv på Dagtid blir et ledd i menneskers egen selvhjelpsprosess. Når de er friske nok, skal de ut av ordningen og over i ordinære treningstilbud. Det er derfor ikke noe poeng å vokse, utover det reelle behovet til en hver tid.
Det legges til rette for overgangsordninger forhåpentligvis i samarbeid med Friskis & Svettis, som i Oslo, med bl.a. lavere avgift i overgangsfasen for de som er blitt friske nok.

Vi vil arbeide også mot IA bedrifter for å gi bedrifter mulighet til å arbeide forebyggende. De kjøper avtalekort med oss, og kan da gi sine ansatte mulighet til å trene i arbeidstiden.

Overføringsverdien som ligger i prosjektet
Vi antar tiltaket også vil kunne være et bra hjelpemiddel for leger og helseinstitusjoner for bruk av ?grønn resept?, da vi antar en av grunnene til at dette ikke har lykkes særlig så langt er at helsepersonell ikke har hatt et enkelt/greit konsept å vise pasientene til. Med Aktiv på dagtid vil de komme et godt stykke på vei.

Resultater man forventer å oppnå og en vurdering av disse
Gi målgruppen ny livskvalitet gjennom økt fysisk velvære og samvær med andre i samme situasjon. Få den/de sykmeldte tilbake i jobb helt eller delvis.

Fremdriftsplan:
Prosjektet startet i oktober 2007. Varighet er frem til oktober 2009.
Timeplan 1 02.01.2008-27.06.2008
Timeplan 2 04.08.2008-05.09.2008
Timeplan 3 08.09.2008-23.12.2008

Timeplan 4 02.01.2009-27.06.2009
Timeplan 5 03.08.2009-30.09.2009
Før sommeren 2008 ser vi på muligheter for hvilke erfaringer som er gjort- og om vi kan utvide prosjektet til å også gjeldene flere byer i Østfold.

Vi ser for oss en egen driftsfase etter prosjektets slutt i oktober 2009. Status om etablering, erfaringer, oppnåelse av delmål utarbeides 31.06.2008. Evaluering av prosjektet gjennomføres i 2009 -ferdig april/mai.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0334.pdf

Prosjektleder/forsker

André Hansen

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Aktiv på dagtid
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 200 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet