Aktiv på dagtid

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

I Oslo har Aktiv på dagtid (ApD) eksistert siden 1995. Opplegget har vært et godt tilbud for pasienter/klienter tilknyttet psykiatriske institusjoner i Oslo, A-etat, rusmiddelomsorgen og innvandrermiljøer og fungert som et godt tilbud til mennesker som mottar en eller annen trygdeytelse. Tilbudet har gitt mange trygdede (2200 registrerte medlemmer i 2007) muligheten til å opprettholde et sosialt og aktivt liv, og konklusjonen er at prosjektet er en stor suksess. Vi ønsker å dra det beste ut av erfaringene fra dette prosjektet både i Oslo og andre steder som f.eks Akershus, som også har startet sin variant av prosjektet. Det er meldt inn store behov for aktiviteter ift denne målgruppen fra ulike offentlige aktører, som Tromsø kommune, Troms Fylkeskommune, NAV og fra flere områder innen Helse Nord. Som en aktiv samfunnsaktør, ønsker Troms Idrettskrets å ta tak i disse behovene og tilby fysisk aktivitet og en sosial arena for målgruppen. Prosjektleder har også erfaring fra deler av prosjektet i Oslo, gjennom tidligere arbeidssted.

Prosjektet og dets formål, finner forankring i såvel nasjonal som lokal handlingsplaner. Eksempler på dette er Idrettspolitisk dokument 2007-2011, Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet, 2005-2009 “Sammen for fysisk aktivitet”, Nasjonal Helseplan 2007-2010 , samt handlingsplanen for psykisk helse (2008-2011) Tromsø kommune.


2. Prosjektets formål

Prosjektet har tre uttalte formål:
– Gi mennesker som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet fysisk aktivitet og sosial tilhørighet på dagtid.
– Være brobygger mellom idrett og helse.
– Bedre den fysiske og psykiske helsen til deltakerne gjennom å tilby daglig og allsidig aktivitet.


3. Prosjektets målsetting

Hovedmål:
– Etablere faste og forutsigbare aktivitetstilbud hver ukedag for målgruppen.
– Bygge opp kompetanse, erfaring og entusiasme i alle ledd, slik at prosjektet skal kunne videreføres etter endt prosjektperiode.

Delmål:
– Gi tilbud om 2-4 timer fysisk aktivitet hver ukedag, 40 uker i året.
– Formidle personlig kontakt mellom deltakerne og idrettslag, for å senke terskelen for aktiv deltakelse i idrettsorganisasjonen.

– Prosjektet skal ha minimum 100 deltakere ved utgangen av prosjektperioden


4. Prosjektets målgruppe

Alle mellom 18 og 65 år som er bosatt i Tromsø kommune og mottar en trygdeytelse.


5. Prosjektets betydning

Gjennom Aktiv på Dagtid (ApD) vil Troms Idrettskrets (TIK) gi mennesker som er sterkt underrepresentert i idrettsbevegelsen, tilbud om å delta i et idrettsmiljø. Vi vil sette fokus på at deltakerne etterhvert skal kunne ta tak i egne ressurser, for å fremme egen helse og igjen fungere aktivt i arbeids- og samfunnslivet. Det vil settes fokus på en aktiv livsstil, der TIK sammen med Troms fylkeskommune ønsker å skape en allianse omkring folkehelsearbeidet. På individnivå vil altså prosjektet skape bedre fysisk og psykisk helse for den enkelte deltaker.

Vi vil også peke på effektene av at flere offentlige aktører (kommune, fylkeskommune, NAV og helsetjeneste) samarbeider med idretten om et slikt prosjekt. Det vil være med å heve kompetansen i alle ledd rundt målgruppen, og således svært samfunnsnyttig ressurskobling.

6. Framdriftsplan

I perioden fram mot oppstart vil det jobbes mot samarbeidspartnere ift finansiering, fagkompetanse og markedsføring av tiltaket overfor målgruppen. I tillegg vil det jobbes med å ferdigstille avtaler ift lokaler og instruktører. Parallelt vil det jobbes fram forslag til aktiviteter og timeplaner. Etter oppstart i 2009 det nedsettes en styringsgruppe, ferdigstilling av aktivitetstilbud og timeplaner, opplæring av instruktører, deltakerundersøkelse og gjennomføring av aktiviteten. I 2010 vil aktivitetene evalueres ift ønsker og behov, samt videre opplæring av instruktører. I 2011 skal det utarbeides en plan for videreføring av prosjektet.

7. Videreføring.

Prosjektet er tenkt videreført som et varig tiltak etter endt prosjektperiode. Et nært faglig og økonomisk samarbeid med kommune, fylkeskommune, NAV og Helse Nord, skal sikre tiltakets eksistens også etter 2011.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0283.pdf

Sluttrapportsammendrag

Aktiv på Dagtid er et allsidig aktivitetstilbud i regi av Troms idrettskrets rettet mot mennesker mellom 18-67 år, som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en trygdeytelse. Prosjektperioden var fra 2009-2011. Prosjektet har følgende to hovedmålsettinger:
1. Etablere faste og forutsigbare aktivitetstilbud hver ukedag for målgruppen.
2. Bygge opp kompetanse, erfaring og entusiasme i alle ledd, slik at prosjektet skal kunne videreføres etter endt prosjektperiode.

Prosjektet har videre definert tre delmål:
1. Gi tilbud om 2-4 timer fysisk aktivitet hver ukedag, 40 uker i året.
2. Formidle personlig kontakt mellom deltakerne og idrettslag, for å senke terskelen for aktiv deltakelse i idrettsorganisasjonen.
3. Prosjektet skal ha minimum 150 deltakere ved utgangen av prosjektperioden.

Prosjektet har vært gjennomført med hjelp av instruktører, der flere har tilknytning til idrettslag, som har tilbudt ulike aktiviteter 3 dager i uken. Prosjektet har stabilisert seg på om lag 350 deltakere som ukentlig deltar på aktiviteter som bassengtrim, treningsstudio, sykkel, uteaktiviteter, bowling og ballspill.

Målsettingene for prosjektet er oppnådd, og resultatene i prosjektperioden har vært så god at Tromsø kommune ønsker å bidra til å videreføre Aktiv på Dagtid etter endt prosjektperiode.

Prosjektleder/forsker

Øivind Hansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Aktiv på dagtid
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 450 000, 2010: kr 450 000, 2011: kr 450 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet