Aktiv På Dagtid

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Aktiv på Dagtid er et tiltak som har vært i gang siden høsten 2013, og som er et tiltak for personer utenfor ordinært arbeidsliv, midlertidig eller permanent. Til nå har vi kun vært til stede i Arendal og Grimstad kommuner som pilotprosjekt, og deltakerantallet har gått fra 0 til 500 på denne tiden! Tiltaket tilbyr ca 25 aktiviteter pr uke på lavterskelnivå i grupper med gruppeinstruktører. Prosjektet samarbeider tett med frisklivssentralene i Arendal og Grimstad, NAV er tett inne og har denne treningen som en del av tiltaksplan hos mange av de som mottar støtte fra NAV.

Målsetting

1. Tiltaket skal føre til økt varig fysisk aktivitet for deltakerne i målgruppen, både innenfor og utenfor prosjektet. 2. Utjevne sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse. 3. Utvide tiltaket til flere kommuner

Målgruppe

I denne søknaden tre utvalgte: 1. De som sliter med sin psykiske helse 2. Alle innenfor hovedgruppen med kroniske smerter 3. Innvandrere og asylsøkere

Antall personer i målgruppen

250

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal videreføre tiltaket på mange måter likt det vi gjør i dag, men likevel gjennomføre flere tiltak for å hjelpe de to nevnte grupper spesielt. 1. Bruke ressurser fra oss på samarbeid med «Med hjerte For Arendal» (MHFA). Dette samarbeidet er i gang for fullt, og videre skal vi bruke dette samarbeidet til å rekruttere deltakere i de tre gruppene som vi definerer prosjektet til. MHFA er en organisasjon som har fått nasjonal oppmerksomhet pga oppnådde resultater i å samordne frivillig sektor i Arendal Kommune. 2. Tilpasse en del av treningene slik at de passer enda bedre til deltakerne i de definerte gruppene. Dette krever kompetansepåfyll hos instruktørene 3. Lage markedsmateriell som vi distribuerer direkte til aktuelle brukere ved hjelp av andre organisasjoner i samarbeidet MHFA. Også oppsøkende virksomhet i de uilke organisasjonene. 4. Arrangere ulike seminarer innen trening, livsstil, kosthold osv 5. Utvide prosjektet til flere kommuner: På sikt hele fylket, men vi har fått «og» fra Lillesand, og venter på positivt svar fra Risør, Froland, Birkenes og Tvedestrand for oppstart ultimo 2016/primo 2017. Kopiere metodene fra Arendal/Grimstad til nye kommuner 6. innkjøp av utstyr for å tilby optimale treningsforhold

Fremdriftsplan

1. Lage informasjonsmateriell til brukergruppene 2. Tilpasse timeplanen til brukergruppene 3. Distribuere informasjonsmateriell til ulike organisasjoner, leger, fysioterapeuter, kommuner, NAV 4. Oppsøke organisasjonene nevnt i pkt 3 for å sikre informasjon 5. Kompetansetilførsel til instruktører slik at de tilpasser treningen/aktivitetene til gruppene 6. Innkjøp av nødvendig utstyr se www.aktivpadagtid.no

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Med oss for å gjennomføre prosjektet hadde vi to av våre mest erfarne instruktører som ønsket å bruke sin kompetanse fra innsiden til å skreddersy tilbudet til målgruppene. Sammen utgjorde de et svært kompetent team. Det ble drevet oppsøkende virksomhet der våre to instruktører reiste rundt til forskjellige aktører. Valget falt på tre forskjellige virksomhetsområder. Kriminalomsorgen i Arendal fengsel, Kvalifiseringstjenesten i Grimstad og oppfølgingstjenesten for rus i Grimstad Kommune. Sammen med ledelsen hos de forskjellige aktørene ble det laget et spesialtilpasset tilbud som svarte til hva vi sammen ønsket å få ut av samarbeidet. Vi hadde aktivitet en gang i uken på hver av stedene, vi stilte med instruktør og de stilte med lokale. I fengselet var vi nødt til å benytte oss av deres lokaler av sikkerhetsårsaker, men det var en god og ønsket ordning også for de andre stedene. For mange av deltagerne representerte APD noe helt nytt. Vi ønsket å gjøre dørstokkmilen kortest mulig og valgte å delta på deltagernes «hjemmebane». Dette var med på å skape trygghet og stabilitet i gruppene.

Antall personer i målgruppen

140

Oppsummering

Innvandrergruppen: Vi tror det er mulig å få med mange av disse i våre ordinære timer ved hjelp av kvalifiseringstjenesten og deres påvirkning. Vi tenker oss de andre kommunene også i tillegg til Grimstad som var prosjektkommunen vår. I fengselet har vi allerede avtale om videre drift, samt at vi ser frem til å gå inn i våre tre nye fengsler (Froland, Mandal og Evje) når de står ferdig. Utvidelser: Vi har ansatt en ny person i full stilling som i hovedsak skal jobbe med utvidelser. Et langsiktig mål er hele Agder.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport APD Nye Brukergrupper Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Svein Lien

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Aktiv På Dagtid
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 200 000
Startdato
03.01.2017
Sluttdato
01.09.2018
Status
Avsluttet