Aktiv på Dagtid, Harstad

Søknadssammendrag

1. Aktiv på Dagtid er et konsept som idretten har skapt, og er blant annet etablert som et betydningsfullt folkehelsetiltak i Tromsø i regi av Troms idrettskrets. Harstad idrettsråd, Harstad kommune og Troms idrettskrets ønsker å bruke de positive erfaringene fra tiltaket i Tromsø til å finne en modell for et tilsvarende tiltak i Harstad. Harstad kommune har etablert et folkehelsetilbud gjennom Frisklivssentralen, og det er naturlig for idretten å knytte seg til et slikt eksisterende, kommunalt tiltak. Gjennom gode ressursutnyttelser vil et samarbeid mellom idretten og kommunen gi muligheter for et allsidig og godt folkehelsetilbud for befolkningen i Harstad, med bred kompetanse på både aktivitet og helse.

2.Hovedmål: *Etablere faste og forutsigbare aktivitetstilbud for målgruppen. *Bygge opp kompetanse, erfaring og entusiasme i alle ledd, slik at prosjektet skal kunne videreføres etter endt prosjektperiode.
Delmål: *Gi tilbud om 4-6 timer organisert, fysisk aktivitet i uken, 40 uker i året. *Være en del av et helhetlig folkehelsetilbud i Harstad, gjennom samarbeid med Frisklivssentralen og andre relevante aktører. *Oppnå 100 deltakere i aktivitet i løpet av prosjektperioden.

3. Målgruppe: *Mennesker mellom 18-67 år, som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en trygdeytelse. *Mennesker som er knyttet opp mot Frisklivssentralens målgruppe, og som henvises fra kvalifisert helsepersonell.

4. Gjennom bruk av idretten og våre instruktører, ønsker vi å gi et helhetlig, forutsigbart og fast aktivitetstilbud innenfor folkehelsearbeidet i Harstad. Harstad idrettsråd eier prosjektet, som i stor grad vil benytte egen idrettsorganisasjon i selve gjennomføringen. Deltakere kanaliseres til prosjektet gjennom Frisklivssentralen, NAV, kommunehelsetjenesten og andre relevante instanser. Idretten vil stå for aktivitetskompetansen og gjennomføring av de ulike aktivitetene, mens Frisklivssentralen vil bidra med helsekompetanse og oppfølging av de deltakerne som har behov for det.

5. Det er et stort behov for å se folkehelsearbeidet som en bred allianse og med et utstrakt samarbeid mellom de ulike aktørene. Ressurskobling av to viktige aktører som idretten og den kommunale frisklivssentralen gjør at man bruker kompetansen på en bedre måte, og bidrar til et helhetlig arbeid i kommunen. Prosjektet er av stor betydning for Harstad kommune, men er også overførbart til andre kommuner i landet. Innføringen av Frisklivssentraler i alle kommuner i landet gjør at behovet som et samarbeid med frivillige organisasjoner øker, og vi ønsker at denne modellen kan være til hjelp for flere. Prosjektet har naturligvis også stor betydning for den enkeltes deltakers egen helse.

6. Sonderingene rundt samarbeid og gjennomføring av dette prosjektet er allerede godt i gang. Møter med Troms idrettskrets, Harstad kommune og Frisklivssentralen er gjennomført og har lagt et godt grunnlag for videre samarbeid omkring Aktiv på Dagtid i Harstad.

I løpet av høsten 2013 vil Troms idrettskrets gå inn med noen overskuddsmidler fra Troms fylkeskommune for å sette i gang med aktivitetstilbud. Dette gjøres for å komme i gang og legge et bedre grunnlag for satsingen fra 2014.

Desember 2013: Planlegging av aktiviteter og involvering av idrettslag. Lokalleie og instruktørgodkjenning avklares også. Avklaring av ressursbruk mellom idrettsråd og frisklivssentral.

Januar 2014: Oppstart av aktiviteter. Jevnlige samarbeidsmøter med den kommunale Frisklivssentralen.

Januar 2014- Juni 2014: Aktiviteter.

August 2014 – Desember 2014: Aktiviteter.

Detaljert framdriftsplan vil utarbeides i løpet av høsten 2013. Der vil blant annet innspillene fra Harstad kommune også bli tatt med, slik at framdriftsplanen blir best mulig forankret.

Prosjektperioden er 3 år.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Aktiv på Dagtid 2014-2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Magnus Ingebrigtsen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Aktiv på Dagtid, Harstad
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 350 000
Startdato
15.01.2014
Sluttdato
01.08.2015
Status
Avsluttet