Aktiv på dagtid

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Aktiv på Dagtid (ApD) var opprinnelig en dansk ide, der målet var å gi fysisk aktivitet til arbeidsledige

Aktiv på Dagtid (ApD) var opprinnelig en dansk ide, der målet var å gi fysisk aktivitet til arbeidsledige. Paal Fuglevaag (tidl. Holsve) fikk i 1995 oppdrag fra Oslo Idrettskrets å starte opp ApD i Oslo/omegn. Han mottok Kaja-midler(tiltaksmidler fra a-etat) og satte i gang et omfattende tilbud. I perioden 1998-2001 har prosjektet blitt støttet av Helse og Rehabilitering og Oslo Kommune.

 

Ved brobygging mellom idrett og helse vil Oslo Idrettskrets tilrettelegge og tilpasse fysisk aktivitet for mennesker med særskilte behov. Motivere dem til å delta og skape positive holdninger til aktivitet og sosial livsstil. Selvhjelpstanken styrkes ved å bevisstgjøre sunne og friske ressurser hos deltakerne. Ved hjelp til selvhjelp kan tilbakeføringen til samfunnet bli mindre smertefullt. Evt. forebygge reinnleggelser.

 

Tilbudet gjelder for arbeidssøkende, sykemeldte, de på attføring og rehabilitering, sosialklienter, trygdede under 65 år og mennesker med psykiske lidelser. De fleste deltakerne har skjulte og sosiale funksjonshemninger. Mange er i faresonen for å utvikle psykiske lidelser. ApD fanger opp mange før de får en diagnose. ApD er et tilbud utenfor særomsorgen. Et “fristed” hvor man ikke må tilkjennegi sine lidelser. ApD benyttes av institusjoner/ avdelinger som et ledd i rehabiliteringen, ettervernsopplegg eller motivasjonstiltak.

 

Aktivitetene foregår daglig mellom kl 9.00-15.00. ApD kan tilby trim til musikk, turgåing, volleyball, fotball, tennis, badminton, bordtennis, in-line, klatring, spinning, innebandy, avspenning, tai chi, svømming, vanntilvenning, vanngymnastikk og helsestudio. Disse er tilpasset overnevnte grupper. Det er et lavterskeltilbud der aktivitetene kvalitetssikres og lederne har høy faglig kompetanse. ApD arrangerer større sosiale samlinger som bowlingdager, juletrefest, grillfest o.l. ApD stiller med lag i 7.div. bedrift fotball og i innebandy. ApD deltar i G.Waitz-løpet. Mange har p.g.a. sin situasjon, dårlig økonomi. Medlemsavgiften er kr 200,- pr. år. ApD driver forebyggende helsearbeid, rehabilitering og habilitering.

 

For drift i 2001 har ApD har motatt  kr 500.000,- fra Helse og Rehabilitering, for prosjektet “Aktiv rehabilitering” og 1,5 mill kroner fra Oslo Kommune. Målet er å få faste tilskudd fra kommunen.

Prosjektleder/forsker

Jane Hallstrøm

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Aktiv på dagtid
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
1998: kr 750 000, 1999: kr 750 000, 2000: kr 750 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet